Ringsted som Møntsted

af Keld Grinder-Hansen

Roskilde var uden sammenligning Sjællands førende møntsted i 1000-tallet, men der blev også præget mønter i et vist omfang i Slagelse (se artiklen Johannesevangeliet i Slagelse) og Ringsted. At Ringsted optræder i denne sammenhæng må skyldes stedets position som samlingsted for det sjællandske landsting - øens højeste domstol.

Allerede Knud den Store (1018-35) gjorde Ringsted til møntsted. En af disse tidlige Ringsted mønter bærer ganske vist på forsiden omskriften CNVTR EXAGN, dvs. Knud konge af England. Motivet viser et kongebillede med spids hjælm og scepter. Bagsiden lader imidlertid ikke i tvivl om, at der er tale om en mønt slået i Ringsted. Møntens indskrift siger nemlig; +VLF.O.NRICZTO, dvs. Ulf i Ringsted. En anden mønt der ligesom den førstnævnte kun kendes i et enkelt eksemplar fra et større fund nær Roskilde, har på forsiden en forvirret omskrift (+IIIIOIRVIIOVNVI), der omkranser et brystbillede med scepter. Bagsiden har omskriften +VLI FON RIC ZTA. delt af et stort kors. Selv om møntprægeren her benævnes ULIF må vi gå ud fra, at der er tale om samme møntpæger som på den anden mønt. Begge mønttyper er kopieret efter samtidige engelske, blot har sidstnævnte mønt fået tilføjet et scepter på forsidemotivet. Forsiden genfindes netop på samtidige Slagelsemønter, og selve den forvirrede omskrift synes også at have hentet sit forbillede fra en Slagelsemønt. Der er i det hele taget en vis overensstemmelse i præget på de mønter, der fremstilledes i Slagelse og Ringsted,og man kan forestille sig, at de begge fungerede som underafdelinger af hovedmønten i Roskilde. Møntprægeren Ulf fra Ringsted var således også aktiv i Slagelse under Hardeknud.

Det ser ikke ud til, at der er blevet slået mønt i Ringsted under de følgende konger, men fra Knud den Hellige (1080-86), Oluf Hunger (1086-95) og Erik Ejegod (1095-1103) foreligger atter mønter med Ringsteds bynavn, der blev fremstillet af møntprægeren Alfvord eller Alfvart.

Knud den Hellige og Oluf Hungers Ringsted-typer, Hbg 8, Hbg 6, var de almindelige sjællandske med forsidens kronede brystbillede med sværd, samt midtkors på bagsiden, ligesom Erik Ejegods Ringsted mønt, Hbg 6, nøje fulgte designet på den samtidige Roskildemønt. Med denne mønt ophørte Ringsteds korte mønthistorie. For fremtiden samledes al udmøntning på Sjælland i bispebyen Roskilde.

(Tusindtallets danske mønter (Nationalmuseet 1995) side 42-43; let bearbejdet version)


Litteratur:


 

The mint in Ringsted

Roskilde was by far the most important Zealandic mint in 11th century, but coins were also produced in Slagelse and in Ringsted. The reason for the placing of a mint in the latter place must be due to Ringstedīs position as the rallying-ground for the Zealandic "Landsting" - the highest court on the island.

Cnut the Great (1018-35) established the first mint in Ringsted. One of these early Ringsted types, which is only known in one specimen, carries on the adverse the inscription CNVTEXAGN, that is Cnut king of England, the motive shows the image of a king with pointe helmet and sceptre. The inscription of the reverse, however, points out that the coin was not produced in England, but struck by VLF.O.NRICZTO, Ulf in Ringsted. Another unique type bears on the adverse a blurred inscription, which encircles a half-length portrait with a sceptre. The reverse has the inscription +VLI FON RIC ZTA, divided by a long cross. Samme adverse is found on a contemporary coin from the Slagelse mint, just as the blurred inscription. Generally speaking did the mints of Slagelse and Ringsted produce coin types of a certain resemblance, and one can imagine that both mints functioned as subdivisions of the maim mint in Roskilde. Both Ringsted types are copies of contemporary Anglo-Saxon coins.

No coins are known to have been struck in Ringsted under the following kings, but from the reigns of Cnut the Holy (1080-86), Oluf Hunger (1086-5) and Erik Egegod (1095-1103) coins were once more produced with the name of Ringsted, struck by the moneyer Alfvord or Alfvart. The coin types of Cnut the Holy and Oluf Hunger, Hbg 8 and Hbg 6, are of the common Zealandic type; crowned half-lengt portrait with sword on the adverse and a cross in the middle on the reverse, just as Erik Egegodīs type, Hbg 6, followed the design of the contemporary Roskilde coin. With Erik Egegodīs coin type ended the short monetary history of Ringsted. All Zealandic coinage was hereafter to be concentrated in the episcopal town of Roskilde.


Tilbage til Dansk Mønt