KLIK for forstørrelse!

Indkaldelse af mønter i 1700-tallet
1. Om kobber-1/2-skillinge 1719-62

af Kurt Guldborg Larsen

Den 1. maj 1775 udsendtes nedenstående forordning (1), der nærmere præciserede hvilke forholdsregler befolkningen skulle tage overfor 2-skillinge med årstallet 1761, og ligeledes meddeltes det, at de hidtil cirkulerende 1/2-skillinge i kobber med årstal 1745, 51, 55, og 62 ikke længere skulle være at regne som gyldigt betalingsrniddel.

Ifølge denne forordning, blev de nævnte 1/2-skillinge således med øjeblikkelig virkning ugyldige blandt befolkningen. Dog kunne man i den næste måned efter denne forordnings offentliggørelse benytte dem til betaling i de offentlige kasser. Herefter var de kun at regne for gammelt kobber.

KLIK for forstørrelse!

Christian 6.s 1/2 skilling 1745. Udmøntet af Christian Wineke, med stempler skåret af Georg Wilhelm Wahl

KLIK for forstørrelse! KLIK for forstørrelse!

Frederik 5.s 1/2 skillinge, udmøntet 1751 og 1755 af Peter Nicolai van Haven, og 1762 af førnævnte Georg Wilhelm Wahl, der 1761 udnævntes til møntmester

1/2-skillingerne fra 1745, 51, 55, og 62, blev alle udmøntet efter ansøgning fra Direktionen for Fattigvæsenet, hvorigennem Fattigdirektørerne henvendte sig til Danske Cancelli, og klagede over mangel på småmønt til tavlepenge i kirkerne, som de fattige kunne betale med. Hver gang blev der til opgaven afsat 1.000 Rdl. kurant, hvilket svarede til en udmøntning på ca. 192.000 stk. af hver årgang.

At Frederik 4.s 1/2 skilling 1719 også skulle være omfattet af denne forordning er nok sandsynligt, og dette er da også anført af Holger Hede i hans værk: Danmarks og Norges mønter 1541-1814-1964., men fakta er, at 1/2-skillinge af kobber med årstal 1719 ikke er nævnt i denne forordning.

Ligeledes er det vel sandsynligt, at Frederik 4.s 1/2-skillinge 1719, hvoraf der blev udmøntet for 2093 Rdl., eller ca. 401.800 stk., også er blevet udmøntet på foranledning af Direktionen for Fattigvæsenet.

Om årsagen til indkaldelsen af mønterne nævner forordningen intet, men der er sikkert en forbindelse med den nye kobberudmøntning af 1- og 1/2 skillinge 1771. En væsentlig forskel på de nye og gamle mønter var vægten: De nye 1-skillinge vejede 11.693 gr. - 1/2-skillingen 5.846 gr., mens de gamle 1/2-skillinge kun vejede kun 3.654 gr. - ca. 60 % af de nye. Dette forhold, samt at 1771-mønterne kom til at repræsentere en meget stor udmøntning, gjorde at man ikke samtidig kunne have andre tilsvarende mønter i omløb.

Noter:

Kilder:

 

 

Vi Christian den Syvende, af GUds Naade,

Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst x.x.

Giøre vitterligt, at Vi af gientagne Indberetninger have fornummet, hvorledes den alleene til Beqvemmelighed i Detail=handel og Udsalg samt til Lettelse i den større Courant=Mynts Omvexling bestemte Scheidemunt, eegentlig de i Aaret 1761 udprægede Toskillinger, siden en kort Tiid saa hyppigen forekomme i alle Udtællinger, at endog fremmede have ytret en Frygt, at samme nogensteds hemmeligen kunde være blevne efterslaget:

Og da Vi stedse med Landsfaderlig Omsorg have ladet Os være angelegen alt det som kan befordre og underholde Sikkerhed og Tillid i Handel og Omsetning mellem Vore kiere og troe Undersaatter, saavel indbyrdes under sig, som med Naboer og Fremmede, hvorhen og især Mynternes Omstændighed i des nøyere Allernaadigst Overveyende, og derefter funden fornøden og nyttig at sette denne Mynt i et bestemtere Forhold med de andre Mynt=Sorter.

Af disse og fleere vigtige Aarsager have Vi Allernaadigst funden for got at anordne og befale, ligesom Vi hermed anordner og befale, at, fra denne Placats Publications Dato, alle Toskillings=Stykker under Præg af 1761 i samtlige Vore Riger og lande ikke anderledes skal beregnes, udgives eller modtages, end at 6 Stykker af samme, som udgiorde Tolvskilling herefter ikkun validere for 4 Stykker eller Otte Skiling, saa og trende Stykker eller 6 Skilling for 2 Stykker eller 4 Skilling. Paa saadan Maade og ikke anderledes beregnet, skal disse Toskillinger indtil videre uden Modsigelse saavel i Vore Casser og Oppebørsler som ellers i Handel og Vandel blive modtaget, omfatte omforvexlede.

Dog ville Vi, til at forekomme den Vanskelighed ved Udtællinger i denne Mynt, som saadan Regning kunde medføre, allernaadigst lade disse Toskillinger successive, som de i Vore Casser indkomme, tilbageholde og i deres Sted forsyne Publicum med forhousmessig Mytit af dette Slags

Ligeledes skal de i Aarene 1745, 1751, 1755 og 1762 i Kaaber udmyntede 1/2 Skillinger aldeles ikke gielde længer i Publico, end til denne Placat vorder publicert, hvorefter de alleene i Vore Casser udi Skatter og Contributioner 4 uger efter Publications Dato af denne Placat blive modtagne, eller og naar forlanges omvexlede for deres fulde udvortes Værdie, men efter denne Tids Forløb skal samme ikkun ansees for gammelt Kaaber, og ikke i Vore Casser længere antages. Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette; Thi byde og befale Vi hermed Vore Grever, Stiftbefalingsmænd, Frieherrer, Biskopper, Amtmænd, Lands=Dommere, Laugmænd, Præsidenter, Borgemestere og Raad Fogder og alle andre, som denne Vores Placat, under Vores Finance=Collegii Segl, tilskikket vorder, at de den paa behørige Steder, til alles Efterretning, strax lade læse og forkynde. Givet paa Vort Slot Christiansborg, udi Vores Kongelige Residence=Stad Kiøbenhavn den 1ste Maji 1775.

Under Vor Kongelige Haand og Seigl.

Christian R.

Moltke. Hellfriedt.

(Håndskreven seddel vedhæftet.:)

Ankomst d: 11 May 1775 Klok: 10 aften til Faaborgs Toldkammer

Testerer
N. Siersted

(Amagerlands Numismatiske Forening 213, 1996 side 65-69)


Tilbage til Dansk Mønt