KLIK for forstørrelse!

Lidt om Mønter fra Hertug Magnus

af Ernst Kieler

H. H. Schou skriver i sit Værk (S. 74) "Prins Magnus' Mønter har ikke i saa tilstrækkeligt Antal været tilgængelige for Undersøgelse, at Fortegnelsen over dem tør antages at besidde samme Fuldstændighed som de øvrige Møntrækker. Der findes i udenlandske Værker og Auktionskataloger ikke ganske faa, der, særlig ved Skilletegnene, er forskellige fra de her beskrevne. Enkelte ikke ved Selvsyn undersøgte Mønter er dog optagne i nærværende Beskrivelse."

I Schous Værk er optaget 55 Mønter fra Bispedømmet Øsel; men ved et nøjere Studium kan Antallet af Varianter omtrent fordobles. I Reglen forekommer disse Mønter meget slet bevarede, og dette gør, at det er besværligt at bestemme Varianterne, og ligeledes bidrager det til, at de er lidet efterspurgte og derfor lidet kendte og kun forekommer sparsomt i danske Samlinger. Indtil en nøjere Beskrivelse af disse Mønter foreligger, vil jeg give nogle faa Oplysninger om dette lille Omraade af dansk Numismatik,

Arensborg Schilling 1568 kendte H. H. Schou ikke, men beskrev den efter Ad. Hess' Auktionskatalog fra 14. Marts 1912 Nr. 783 (Samling Retowski). Efter Beskrivelsen at dømme er Mønten ikke velbevaret. Vi finder dette Eksemplar igen i Hvidgarver L. Chr. Petersens Samling 2. Afd. Nr. 421 med Betegnelsen Unic.? Den blev købt af Grosshandlare G. Svensson i Stockholm, hvis Samling arvedes af den svenske numismatiske Forening. Det her afbildede Eksemplar er fra min Samling og stammer fra en lille Samling baltiske Mønter fra Estland. Det afviger i Omskrifterne fra det af Schou beskrevne Eksemplar. Af samme Stempel som mit kender jeg et godt Eksemplar i Eremitagen i Leningrad og et ret medtaget Eksemplar i Museet i Dorpat (dog med tydeligt Aarstal). jeg tror ikke, at der for Tiden kendes flere end disse 4 Eksemplarer fra denne Aargang. Desværre har det foreløbig ikke været muligt at fremskaffe et Aftryk af det svenske Eksemplar for ved Sammenligning at kunne bestemme, hvorvidt der findes 2 Varianter af denne meget sjældne Aargang.

Koehne (1) skriver om Hertug Magnus' Mønter, at de findes dels med, dels uden Aarstal, men at de sidstnævnte hører til samme Tidsrum, som er angivet paa Mønterne med Aarstal. Rimeligvis har dette foranlediget en senere Forfatter (2) til at angive Arensborg Møntens Virksomhed fra 1561-1569 og Hapsal Møntens fra 1562-1564. Det er min Opfattelse, at begge disse Møntsteder ikke har været i Virksomhed samtidig, men at Arensborg Mønten har afløst Hapsal Mønten. Hapsal blev erobret af Svenskerne omkring Midten af 1563 (3) og det kan næppe antages, at Svenskerne har taalt, at Møntretten fremdeles blev udøvet af Hertug Magnus. Denne bragte i Tide sin egen Person i Sikkerhed til Kurland, og ogsaa Hapsal Mønten maa være bragt i Sikkerhed i Tide og senere overført til Arensborg. Hapsal Møntens Virksomhed har indskrænket sig til Aaret 1562 og Begyndelsen af 1563.

To Hapsal Mønter fra 1564 er saaledes præget i Arensborg, nemlig:

Foruden disse 2 Mønter kendes endnu andre, som bærer Vidnesbyrd om, at Hapsal Mønten er bleven overført til Arensborg, og som er præget med Stempler fra begge Møntsteder.

Nr. 1. - Nr. 2. - Nr. 3.
Ferdinge fra Arensborg og Hapsal.

Til Arensborg Ferdingen u. A. (Nr. 1) er anvendt Forsidestempel fra Hapsal Ferding u. A., Schou Nr. 39 og Bagsidestempel fra Arensborg Ferding u. A., Schou Nr. 34. jeg kender 4 Eksemplarer af denne Mønt, i Eremitagen i Leningrad, i Museet i Fellin og 2 Eksemplarer i min Samling.

Nr. 2 findes i den kgl. Mønt- og Medaillesamling og er præget med Forsiden af Stemplet til Arensborg Ferding 1564, Schou Nr. 12; til Bagsiden er benyttet Stemplet fra Hapsal Ferdingen u. A., Schou Nr. 39. Hidtil har jeg kun set dette ene Eksemplar. For at forebygge Forvekslinger af bildes her en anden Hapsal-Ferding u. A. (Nr. 3) lignende den forrige, men hvis Forsidestempel jeg ikke har kunnet paavise paa nogen Arensborg Ferding. Den synes altsaa at være præget i Hapsal og Forskellen fra den foregaande maa søges i Drueklasen, Hattens Fjer og Bogstavernes Stilling til Brystbilledet. Desuden er den 23 mm i Diameter. Af denne kender jeg 2 Eksemplarer, den ene i min Samling.

Til Forsiden af Arensborg Schilling u. A., Schou Nr. 40, som forøvrigt findes i flere mindre Varianter, er der til enkelte af dem benyttet det samme Stempel som til Hapsal Schilling u. A., Schou Nr. 46. (I Schous Beskrivelse af Nr. 46 og 47 mangler · efter R).

Af de her omtalte Mønter ser man, at Møntstemplerne fra Hapsal er bleven overført til Arensborg, men hvorvidt disse Møntstempler er bleven benyttet af en Fejltagelse eller som Nødhjælp, eller Hertug Magnus ogsaa har ladet rene Hapsal Mønter slaa i Arensborg i Haab om snart at vinde Provinsen Wieck i Estland tilbage, bliver vel næppe opklaret.

Frøvadsholm pr. Randers, September 1932.
Ernst Kieler

(NFM XIII 1932 side 185-187)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt