Om nogle Kobbermønter fra Aarene 1809-1812

af H. H. Schou

Fra disse Aar findes en Del Kobbermønter, alle med samme Diameter, 21 mm og med samme Præg: paa Forsiden Kongens Hoved med I C paa Halsafsnittet og som Omskrift FRIDERICUS VI DEI GRATIA; paa Bagsiden et kronet, ovalt Skjold med de 3 Hovedvaabener og derom DANIÆ NORVEGIÆ VAN. GOTH. REX, forneden Aarstallet og ved Skjoldet tilvenstre Værditallet, til højre S. Randen er forsynet med Rille. Der findes af disse Mønter Toskillinger fra 1809, 10 og 11, som er meget almindelige, samt fra 1809 en Skilling og fra 1812 en Sexskilling, begge Prøvemønter, der ikke sattes i Omløb, og derfor er ret sjældne. Af alle disse Mønter - undtagen Toskillingen fra 1809 - forekommer der imidlertid en sjælden Variant, der paa Forsiden har FRIDERICUS VI DEI GRATIA REX - altsaa med REX paa begge Sider, hvad jo er en Meningsløshed. At denne skulde skyldes en Fejltagelse, er udelukket, da man jo ikke vilde gentage en saadan Meningsløshed Aar efter Aar, endsige anbringe den paa den aldrig udgivne Sexskilling fra 1812, hvor den findes ikke alene paa Kobberexemplarer, men ogsaa paa saadanne af Tin! Der maa have været en Hensigt med Fremstillingen af disse Mønter.

Undersøger man dem nøjere, viser det sig, at de alle er "Zwittergepräge", dvs: Mønter prægede med to ikke oprindelig sammenhørende Stempler, idet de alle er prægede med samme Forside-Stempel som Skillingen af 1813. Til denne, der paa Bagsiden kun har Værdiangivelse og Aarstal, kunde det tidligere brugte Forside-Stempel med FRIDERICUS VI DEI GRATIA ikke anvendes, da Kongens Titel derved ikke fik den Afslutning, som ellers fandtes paa Bagsiden af Mønterne, og man tilsatte da ganske naturligt paa Forsiden Ordet REX.

Det maa antages, at Mønterne med REX paa begge Sider er fremstillede i den Hensigt at "lave Sjældenheder" - hvad ikke er helt uden Sidestykke ogsaa her i Landet - og hvis der ikke kan fremsættes nogen anden, paa Aktstykker hvilende Forklaring, maa disse Mønter betegnes som Falsknerier. Rimeligvis er de fremstillede paa Mønten, men ogsaa der kan der have fundet Forfuskning Sted; nogen Grund til at tage Mønterne alvorligt og betale dem højere end andre Falsknerier er der sikkert ikke.

(NFM V (1920) side 126f)


Tilbage til Dansk Mønt