Christian Winekes tilladelse til udmøntning af dukater og speciedalere 1704

Af Michael Märcher

Efter ansøgning modtog den københavnske møntmester Christian Wineke i 1704 nedenstående skrivelse fra Rentekammeret (1):

“Kongl: Maits: Myndte=Mester Christian Winecke!

Som Os er tilhende kommen, hans Kongl: Maits: allernaadigste befalling saaledis lydende:

Friderick den Fierde af Guds Naade Konge til Danmarck og Norge, de wenders og Gohters, Hertug udj Slesvig Holsten, Stormarn og Dytmerscken, Greve udj Oldenborg og Delmenhorst: Wor synderlig Gunst tilforn wiide maa J, at iej efter woris Myndte=Mester Christian Wineckes Allerunderdanigste ansögning udi woris Kongl: Residentz Stad Kiöbenhafn paa sin egen bekostning, foruden nogen Myndte afgifft deraf at betalle, maa for det første Myndte 500 indtil 1,000 Rigsdr: in Specie som skall wære af fölgende Godhed og indwortes Werdj, Nemblig: 14 Lödig og Gaar paa bruto Marcken 8 3/32 stöcker, saa at, en Marck fiin, bliver ud=Myndtet til 9 1/4 rd: paa den Ene side af bemte: [bemeldte] Species, skall Stemples efter hosfölgende teigning (2), Woris Contrefait og Oven om Randen disse Ord af woris Kongl: Titul: FRIDERIC: IV: D:G: REX: DAN: NOR: V:G: paa den anden side, woris trende Hoved Waaben, nemblig: 3 Löwer, en Löwe med en Hellebaard og 3 Croner; Om bemte: Waaben, Woris tvende Ridder Ordener og Oven om Randen DUX: SLEV: [sic!] HOLS: STORM: DITM: COM: OLD: ET: DELM: 1704: og omkring paa kandten, woris SYMBOLUM: DOMINUS: MIHI: AD IUTOR: ANNO REGNI QVINTO: Iligemaader have wj og, allernaadigst bevilget og tillat bemte: Myndte=Mester, at maa Myndte en deel heele og halve Ducater efter den Model Os allerede, Allerunderdanigst er forestillet, hvilcke sckall wære af den Fiinhed og Werdj 23 Carat 6 Gren og gaa paa M[arcken] (3) Bruto heele Ducater 67 stk: halve 134 stkr: derefter J Eder Allerunderdanigst haver at Rette og herom paa vedkommende steder ald fornöden anstalt lade giöre, befallendes Eder Gud.

Givet paa Woris Kongl: Residentz udj Khafn den 12 April Ao [Anno] 1704: under wor K: Haand og Zignet

FRIEDERICK R:

J:v Ahlefelt, E u Dose / N Leth

Saa haver I Eder derefter Allerunderdanigst at Rette, og bliver den Kongl: Myndt Werdier [Guardein] Conrat Ludolph iligemaader deraf given Communication, for, ved Myndtningen at have tilbörlig indseende, at de Specie Rigsd: heele og halve Ducater worder till den fiinhed og Wegt ud=Myndtet som hoistbemte: Allernaadigste befalling tilholder.

Gud befallit af Eders Welvillige
J v Ahlefeldt         E u Dose
J: Worm       N Leth       M F Thombsen
RenteCameret d: 15 April Ao= 1704.     /[uidentificeret skrivernavn]”

Der blev i perioden fra 15. april til udgangen af maj 1704 udmøntet 309 speciedalere i København (4). Desuden blev der i første halvår af 1704 præget 220 dukater. I møntprotokollen er det ikke angivet, om dukaterne var til Wineke selv eller andre. De kan godt have været til flere forskellige, men var måske overvejende/udelukkende til Wineke selv. Det blev normalt anført, når guldudmøntningerne primært var til kompagnier. Eksempelvis blev der i andet halvår af 1704 udmøntet 4.200 dukater i enkelte og dobbelte dukater samt 251 styk Medaillien, oder 5 Ducater, disse mange dukater var Meistentheils für die West Jndisch Compagnie.

(NNUM 2012 / 3 side 108 – bilag til Karsten Kold: Speciedaler 1704, København)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt