Specierne fra 1822 med Randskrift

af H. H. Schou

Om disse gav jeg i Medlemsbladet for Marts 1919 nogle Oplysninger og fremsatte den Anskuelse, at de var fremstillede enkeltvis som Prøver ved "Haandarbejde", samt at en nærmere Konstatering heraf maaske kunde opnaas, naar det lykkedes direkte at sammenligne to Stykker med samme Randskrift. Ved venlig Imødekommenhed af Hr. Lehnsgreve H. Bille-Brahe-Selby har en saadan Sammenligning kunnet udføres, og den viste, at der mellem Lehnsgrevens og Møntkabinettets Eksemplarer af Specien med GUD BESKYTTE DANNEMARK var saadanne Forskelligheder ved Randskrifterne, som bestemt tyder paa "Haandarbejde".

Om Specien med HELD KONGEN FOLKETS FADER kan nu oplyses, at Randskriften er indslaget i Randens glatte Flade. Mellem Ordene findes fordybede Baand af omtrent Randens halve Bredde, i hvilke smaa runde Flader staar frem. Arbejdet viser saadanne Uregelmæssigheder, at der ikke kan tvivles om, at det er udført med Haanden.

Sidstnævnte Specie kendes kun i et Eksemplar - i den Bille-Brahe'ske Samling - og i alt kendes kun 8 Stykker af disse Specier, med 4 forskellige Randskrifter. De maa betegnes som overordentlig sjældne, og da de er fremstillede med Haanden, er det næppe rimeligt, at der skulde komme flere frem nu efter 100 Aars Forløb end de allerede kendte. Da de aldrig har cirkuleret, og næppe mere end en af dem har været fremsendt som Prøve, medens de andre 3 kun er Værkstedsforsøg, har de maaske numismatisk set ikke stor interesse, men de giver et oplysende og morsomt Billede af den Tids Forhold, da Arve-Enevoldskongen og alt, hvad der angik ham, i saa høj Grad var i hans Undersaatters Tanker.

(NFM V (1920) side 127)


Tilbage til Dansk Mønt