To hidtil ubeskrevne 14-Penninge fra 1524

af Axel Ernst

Ved Nytaarstid 1920 lykkedes det mig i Tyskland at erhverve en af de sjældne 14-Penninge fra Frederik 1; da Mønten hidtil ikke synes kendt, har jeg ment, at det muligt kunde interessere Bladets Læsere at faa meddelt Beskrivelse af den. Mønten er fra Ribe fra 1524 af Type som Jørgensen Nr. 36; den afviger fra J. 36 derved, at Adversomskriften begynder med en Ring i Stedet for med Kløverblad; paa Adversen findes endvidere 2 Ringe i Omskriften efter FRED, efter D og efter G, men kun 1 Ring efter REX, efter DACIE efter HERES samt, som nævnt, efter NOR. Paa Reversen er næstsidste Chiffer i Aarstallet af Form som et omvendt Z. Bogstavet N er saavel i Advers- som i Reversomskriften stillet omvendt. Mønten er velbevaret og vejer 1,65 Gram. Lignende Mønter findes beskrevet i Hielmstiernes Medaille- og Mynt-etc.-Samling (Kbhvn. 1786), p. 219 Nr. 15-16; i "Beskrivelsen" Nr. 14 (Tab. VII Nr. 12), hos Devegge Nr. 34 og Chr. J. Thomsen Nr. 45-46 samt Benzon I. Afd. Nr. 1698 og Jørgensen Nr. 36 a, b og c. Ifølge Meddelelse fra Hr. Direktør H. H. Schou kendes der - dette Eksemplar indbefattet - ialt 11 Stkr. af disse 14-Penninge fra Ribe, men af 7 forskellige Stempler. Af disse 11 Mønter findes 4 i den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, 1 i den Bille-Brahe'ske Samling paa Hvedholm, 5 i 3 københavnske Privatsamlinger samt denne i min Samling.

Som bekendt følte Frederik I sig særlig knyttet til Holsten og som holstensk Hertug; heri kan muligt søges Grunden til den paa danske Mønter sjældent forekommende Titel "Heres Norvegiæ" (Arving til Norge), der derimod hyppigt findes paa holsten-gottorpske Mønter. Foruden paa denne 14-Penning findes nævnte Titel vistnok kun paa Fred. I's kendte Mønt fra Ribe med Reversomskriften: "Moneta nova aurea Ripensis" (Jørgensen Nr. 25) samt paa en 4-Hvide fra Oslo fra 1535 (Jørgensen p. 53 Nr. 3).

Af endnu større Interesse er dog en 14-Penning fra Aalborg fra 1524, en Mønttyp, der hidtil har været ganske ukendt, men som fra ældre Tid befinder sig i Fyens Stiftsmuseum i Odense. Desværre er Mønten kun daarligt konserveret, og Læsningen af Omskriften frembyder paa flere Punkter Tvivl. Efter Meddelelse fra Direktør H. H. Schou, der for nogle Aar siden tog Aftryk af Stiftsmuseets Møntsamling til Brug for Udgivelsen af den ny Beskrivelse af de nyere danske Mønter, er denne Mønt den eneste af ham kendte 14-Penning fra Aalborg.

(NFM V (1920) side 93-95)


Tilbage til Dansk Mønt