KLIK for forstørrelse!

Helsingør-Specier 1608-1609

af Axel Ernst

Den kortvarige, men ikke ubetydelige Udmøntning, som i Aarene 1607-1610 foretoges i Helsingør, har J. Wilcke belyst, først i N. F. Mbl. I p. 15-16 (Hans Flemmings fornyede Bestalling som Mønt-mester af 28/9 1609), ibid. p. 65-77 (Løvedalerne fra 1608, jfr. Wilcke: Daler, Mark og Krone, Kbhvn. 1931, p. 101-114), og dernæst i Christian IV's Møntpolitik 1588-1625 (Kbhvn. 1919, ogsaa som 2. Bind af N. F. Mbl.), p. 76-80, 82-84, 91, 94-98 og 99-100. - Som Supplement hertil kom i N. F. Mbl. VI, p. 276 ff: Breddaler og Sovereign, jfr. Wilcke: Daler, Mark og Krone, Kbhvn. 1931, p. 100-101. - En populær Oversigt har Wilcke endelig givet i "Samleren", 3. Aarg. Nr. 5, Maj 1926, p. 78-79.

Herefter blev Hollænderen Hans Flemming ansat som Møntmester i Helsingør ved Bestalling af 28/5 1607, og Udmøntningen paagyndtes 4/8 1607 med daværende Guldsmed, den senere Møntmester Johan Post som Guardein. - Mønten dreves for Hans Flemmings egen Regning som Forpagtningsmønt og mod Betaling af en nærmere fastsat Slagskat til Kongen. - Foruden et ringe Antal ungarske Gylden (Schou 1607 Nr.1) og Sovereigner (Schou 1608 Nr.1) bestod Hovedmassen af Flemmings Udmøntninger af Marker, 8, 4, 2 og 1 Skillinger, (Schou 1607, Nr.7-19 og 31-34, 1608 Nr.10-30, 64-111, 121-131, 137-158, 1609 Nr.9-17, 25-28, 39-40, 46-55), hvortil kommer den meget sjældne Hvid fra 1607, (Schou 35), den i kun 765 Stk. prægede Løvedaler fra 1608 (Schou 9), en Del Breddalere uden Aarstal (Schou 15-17, 20-21, 26-27 og 29) og endelig en Del Specier, nemlig med Aarstallene 1608 (Schou 4-6), 1609 (Schou 8) og 1610 (Schou 1-6). - Mønterne fra 1611-1614 med Flemmings Møntmærke er alle præget efter hans Død af hans Søn og Efterfølger Caspar Flemming i den til København "udenfor Volden" henflyttede Mønt.

Som af Wilcke paavist (N. F. Mbl. I, p. 73 og Chr. IV's Møntpolitik p. 91) synes Flemming først ved Bestallingen af 28/9 1609 at have faaet Bemyndigelse til Species-Udmøntningen, men at denne Udmøntning forud har været ventileret, viser de bevarede Exemplarer af Specierne med Aarstallet 1608, der dog ligesom Specierne med Aarstallet 1609 alle er meget sjældne. - Først i 1610 synes Speciesudmøntningen at være blevet af større Betydning. - Medens Størrelsen af Species Udmøntningerne med Aarstallene 1608 og 1609 ikke kendes, maa der med Aarstallet 1610 antages præget 6958 Stk. (Wilcke: Chr. IV's Møntpolitik p. 116, idet Udmøntningen af 1758 Dalere i 1611 maa antages foretaget med Aarstallet 1610).

Af Helsingør-Specierne fra 1608 og 1609 kendes iflg. H. H. Schous Aftryksamling i det kgl. Møntkabinet følgende:

Under Hensyn til disse Speciers Sjældenhed har jeg ment det af Interesse at anføre følgende ikke hidtil beskrevne Exemplarer fra min Samling:

Som det vil ses, svarer sidstnævnte Advers meget nær til Adverspræget for Schou 1608 Nr.4-6, og begge Mønternes Reverspræg svarer ret nøje til Schou 1608 Nr. 4-6. - Mit Exemplar af Specien fra 1609 maa paa Grund af Overensstemmelsen med de kendte Exemplarer fra 1608 antages præget før Schou 1609 Nr.8. Begge disse Specier har jeg erhvervet fra Mønthandlere i Udlandet efter Udgivelsen af H. H. Schous Møntværk.

I danske Møntkataloger har jeg truffet paa enkelte af disse Helsingør-Specier, der ikke er citeret ovenfor, saaledes hos Suhm 1441 - købt af kontant, unavngiven Køber for 4 rdl. - der svarer til Schou 1608 Nr.5; Lynge 513, der hidrører fra Vexelerer J. Simonsen (Klædehandler Nielsen 1878) Nr.867 og da solgtes for 10.50 Kr., til Benzon Nr.266, paa hvis Auktion den atter solgtes til Lynge for 34 Kr. og paa dennes Auktion købtes for 32 Kr. af Grosserer O. Diemar, Kbhvn.; Schubart 506 (B. 139), købt af Generalløjtnant Kirchhoff for 4 Rbd. 8 Sk.; og Kreber 1293 (B. IX 6), købt af Fuldmægtig Nørregaard for 8 Rbd. 4 Sk. til Købmd., Overkrigscommissær A. Mohr i Bergen. Jeg har dog ikke været i Stand til at afgøre, om disse er identiske med de ovenanførte Exemplarer, eller hvor de nu beror.

Om Helsingør-Specierne kan bemærkes, at de i Udførelse staar væsentligt tilbage for de Specier, som Nicolaus Schwabe i 1608 og 1609 møntede i Kbhvn. (S.1608 Nr.7-8 og 1609 Nr.1-7). - Foranledningen til Møntens Oprettelse i Helsingør maa utvivlsomt søges i den lette Adgang, som her gaves, navnlig gennem Øresundstolden, til at skaffe sig det til Udmøntningen fornødne ædle Metal.

(NNUM 1939 side 227-229)


Tilbage til Dansk Mønt