Den norske kobberplade fra 1807

af Axel Ernst I Guildals Samling forekom en som Eksperiment betegnet, ca. 50x50 mm stor, 4 mm tyk, ensidet Kobberplade med 4 indslaaede Stempler af 2 Skilling norsk 1807, nemlig 2 af Advers- og 2 af Reversstemplet (1). Ved Købet af Guildals Samling indgik Kobberpladen i L. E. Bruun's Samling (2) som Nr. 10938a, og det bemærkes her, at den ikke er tænkt som Mønt.

Guildal havde købt Kobberpladen paa Auktionen den 26. November 1894 ff. over Adolph Meyer-Gedanensis' Samling (3), hvor den som Nr. 1078 betegnes som "Eins. Kupferklippe .... In Kongsberg (Norwegen) geprägt. Mm. 49", for en Pris af 26 Mark. - Formodentlig har Meyer-Gedanensis erhvervet Eksemplaret fra Adolph Weyl's Møntauktion i Berlin 14. Oktober 1879 (Xter Auktions-Katalog), hvor det forekommer som Nr. 769 (Størrelse dog opgivet til 48 mm), men samme Stykke havde dog tidligere været fremme paa Adolph Weyl's Auktion 5. Maj 1879 (VIII. Auktionskatalog Nr. 788). - Eksemplaret er utvivlsomt identisk med det paa Mann Hartvig, genannt v. Essen's Auktion (4) i Hamborg den 4. November 1857 pag. 150 Nr. 2702 under "Curiosa" anførte Stykke: "Starke Kupferplatte von 1 1/2 Zoll : in der vier Ecken die 2 SKILLING-Stempel von 1807 eingeschlagen". Blandt "Curiosa" findes iøvrigt bl. a. en Række Guldafslag af danske Mønter, saaledes af 24 ß norsk 1765 og 4 ß dansk 1764; endvidere 2 ß norsk 1747, præget paa en 12 ß; 1 ß 1762, præget paa en 8 ß fra Frd. IV; Guldafslag af 8 ß 1773 og 1784 og af 1/15 Sp. 1795, samt forskellige Afslag paa større Mønter, hvoraf en Del savnes hos Schou.

Mann Hartvig v. Essen stammede fra Danmark (5) og hans Navn møder man jævnligt som Ejerbetegnelse ved en Række Mønter, beskrevet i Ramus' og Devegges ufuldendte Værk over danske Middelaldermønter, ligesom man træffer hans Navn paa Møntauktionerne omkring 1830, saaledes paa Timms og Frost's Auktioner. - Kataloget over hans Samling er da ogsaa rigt paa danske Mønter; af Knud den Helliges Lunde-Mønter havde han saaledes 9 Stk.; endvidere forekommer f. Eks. Sølvgylden 1518 (Schou 2), Dobbelt Schilling Frd. I 1520 (Schou 2), Husumdaler 1522, Rigsraadets Skilling 1533 (Schou 1), 1/2 Joachimsdaler 1537, Joachimsdaler 1545 (Schou 2), 2 Eksemplarer af Specien 1590 (Schou 1), Specierne 1596 (Schou 3 og 4), Dobbelt Bryllupsspecie 1597 (Schou 1), Specie med Portugaløserpræg 1603 (Schou 6), 20 Skilling 1644 (Schou 58), Tredobbelt Species norsk 1666 (Schou 11), Zweidrittel 1690 fra Oldenborg, Randskriftsspecierne 1694 og 1696 med "I dette Ansigt ...", 2 Eksemplarer af Vægterspecien, 5 Eksemplarer af 32 Skilling 1775 o. s. v., for blot at nævne enkelte af Kostbarhederne.

Hvor Hartvig har erhvervet Kobberpladen, lader sig vel næppe oplyse. Hvorvidt den er fremstillet som et Forsøg under de vanskelige Forhold i Norge i 1807, jfr. J. Wilcke: Specie-:, Kurant-, og Rigsbankdaler (Kbhvn. 1929), S. 140-141, er uvist, men ganske vist maatte det vække mindre Opsigt at sætte saadanne "Plåter" i Omløb i Norge, der vel fra tidligere Tid har vaeret fortrolig med de svenske "Plåter", end i Danmark, hvor Kobberplatten fra 1714 med Værdien: 1 Mark blev et mislykket Eksperiment og nu kun kendes i det ene Eksemplar (Schou 18), der fra Thomsens Samling Nr. 1770 (unicus) indgik i den kgl. Møntsamling i København. - Bemærkelsesværdigt er det i hvert Fald, at Udmøntningen i Norge allerede i 1809 gik over til vægtige Kobbermønter, Schou 5-8 og 12-15.

Om Hartvig har haft nogen Tilknytning til Gerhard Hinrich von Essen, hvis Møntsamling, der rummede betydelige Sjældenheder af blandt andet danske og svenske Mønter, bortsolgtes ved Auktion i Hamburg 1. September 1834, er mig ubekendt.

(NNUM 1947 side 138-139)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt