Møntregnskab fra Frederik 1.s tid

Uddrag af Dr. Holger Fr. Rørdam: "Om Beskatningen af Kirkerne og Plyndringen af deres Klenodier i Kong Frederik I's Tid" i "Ny kirkehistoriske Samlinger", 4. Bind (København 1867-68 side 38-41; her citeret efter Ernst, Axel: Dansk Halv-Sølvgylden. I: NNÅ 1938 side 46-48:

Reghenskaff po hwess guld oc sølff som Her Joachym Rønøw electus till Roskylde domkircke, Her Henrick abbeth vthi Sore, Her Andhers Bilde till Siøholm oc Her Oluff Rosenkrandtz haffuer anammedt oc opborith aff kircke sølff po righens raadtz veghne oc guld, som ther er skraffuit oc skedet aff, offuer alt riget Danmarck, som hiidt till Køffnehaffn oc po capitils hwsset vthi vor frwe kircke er komenn, oc hwor the thet po righens veghne ladet oc vdgiffuit haffue po mynthen oc andhre stedtz, oc hwess peninge the haffue oppeborith ighen aff mynthen, oc hwor the haffue ladet oc vdgiffuit samme peninge, tha beløber seg thet alle oppebering ther oppo 5320 løde marck 7 1/2 lodt oc 1/2 qwintin sølff.

Regneth forne sølff vthi lodde taIl, tha giør thet firesindetywgetusinde oc femtvsinde eth hwndreth tywge halffottinde lodt en halff qwintin. Item aff thette forne sølff haffuer Her Anders Bilde ladet anthworde Jørghen Kock mynthemesther vthi Malmø till at mynthe peninge aff till righens behoif 2558 løde marck 1/2 loth sølff.

Item haffuer Her Andhers Bilde foranthwordeth Jørghen Drøws mynthe mesther aff Hwssom at mynthe peninge aff y Køffnehaffn 2538 løde marck 2 lodt sølff.

Item 50 haffuer Her Andhers Bilde foranthwordeth Jørghen mynthemesther y Malmø 95 løde marck 5 lodt guld oc sølff, som er affskraffning aff monstrantze, kalcke oc diske, till at lade skede.

Item haffuer Her Joachym Rønnow electus till Roskylde anammedt till seg 19 løde marck 15 1/2 lodt 1/2 qwintin skede gwldt oc ther till 33 løde marck 7 1/2 lodt skede sølff, som er aff then skraffning, som er aff monstrantzer oc kalcke, som han mo selff giøre rede oc reghenskaff fore.

Item so er sppillingh po hwer løde marck y brendinghen y skede vatndt oc po testen 3 lodt 1/2 qwintin 1 orth, thet er till hobe 50 løde marck oc 7 lodt.

Item er aff regneth y skraffninghen hoss guldsmedherne 1 lodt sølff po hwerie 8 løde marck aff 2612 1/2 løde marck 4 1/2 lodt forgylt sølff, som er skrabet, tha løber seg then spilling 20 løde marck 6 1/2 lodt oc 1 1/2 orth.

Item so er her nw ighen kober, bly oc andhet, som er her till stede po reghenskaff 7 1/2 løde marck.

Sumarum po forne sølff, som vdt er giffuit: 5323 løde marck 4 lodt 1/2 qwintin 1 1/2 orth.

Item liget oc lagt thenne vdgifft emod intagt po forskreffne sølff, tha beløber seg vdgiffthen 2 1/2 løde marck 4 1/2 loth 1 1/2 orth mere end oppebering, oc thet kom po vegthen.

Pendinge aff thet selff som Jøtghen mynthemesther i Malmø oc Jørghen Drews haffue mynthet.

Tisse efftherne pendinge haffuer Jørghen mynthemesther aff Hwsswm mynthet aff thet sølff, som han haffuer fanget, effther som forscreffuit staar 96517 marck 15 1/2 skilling, them haffuer hand vdgiffuit effther hans quittantzses oc reghenskabs lydelsse.

Item haffuer Jørghen Kock mynthemesther y Malmø mynthet aff thet sølff, som hand haffuer anammet oc vndfanget 131078 marck 2 skilling 9 d, men hand haffuer oppeborit noget sølff ther till vthi Skone, oc haffuer hand giort riget reghenskaif for forscreffne pendinge.

Pendinge, som Her Andhers Bilde haffuer anammedt oc oppeborith aff mynthen y Køffnehaffn oc Malmø.

Item først haffuer Her Andhers Bilde oppeborit aff Jørghen Drews, som mynteth vthi Køffnehaffn, 31492 marck 5 skilling.

Item haffuer Her Andhers Bilde anammedt aff Jørghen mynthemesther vdhi Malmø 61660 marck.

Sumarum po forscreffne pendinge, som Her Andhers Bilde haffuer oppeborith aff bode mynthemestherne, beløber seg till hobe 93152 marck 5 skilling.

Item Her Andhers Bildis vdgiffth till knectis besolling oc andhre vdgiffth effther hans reghenskaffs oc qvittantzssers lydelse, tha beløber seg thet till hobe 92639 1/2 marck 10 d.

Item liget oc lagt Her Andhers Bildis vdgifft emod hans intagt, tha bliffuer han skyldug 513 1/2 marck 4 skilling 2 d.

Reghenskaff po thet guld som er komen aff skraffning aff the monstrantzsser oc kalcke.

Item først haffuer her Ioachym Rønnow electus till Roskylde anammeth 19 løde marck 15 1/2 lodt 1/2 qwentin skede guldt.

Item haffuer her Andhers Bilde anammedt 13 løde marck 2 1/2 lodt 1 orth, thet er 210 1/2 lodt 1 orth.

Reghnskaff po thet guld, Her Andhers Bilde haffuer anamedt oc vdgiffuit.

Item først fick en køffmandt aff hanem 42 lodt, hwert lodt for 16 marck. Sumarum po pendinge 672 marck.

Item lod Her Andhers Bilde mynthe 21 nobell, som veigde 60 lodt mynne 1 qwintin, oc ther till lod hand mynthe en tyk nobell aff 2 1/2 lod 1 qwintin guld, som hand fick aff Lauris guldsmedt, ther aff fick Ko:Mayt 19 af samme nobell, oc fick Oluff scriffuer 3 aff samme nobell, som han skall giøre rede for.

Sumarum po same guld 62 1/2 lodt.

Item haffuer Her Andhers Bilde foranthworeth Her Johan Vrne 26 lodt guld y hans betalning for korn, fetallie oc andhen vdlegge for kongelig maiestat.

Item er her nw till stede po reghnskaff y fem tene 80 lot 1 orth gwldt. Summarum po forscreffne guldt 210 1/2 lodt 1 orth.

Item liget oc lagt all Her Andhers Bildis vdgifft emod hans intagt, tha bliffuer hand skyldug 1185 1/2 marck 4 skilling 2 d.

Her aff skall Lauris guldsmedt haffue 40 marck, for hand veigde sølff ing oc vdh ighen selff andhen.

Item skall Niels Friis haffue 18 marck till 6 alne engelst, for han var scriffuer fran sancti Kanuti ducis dag [7. Januar] 1532 oc till visitationis Marie [2. Juli] 1533.

[Paaskrift med Kanniken Hr. Jep Heyes Haand]:

Forclaring paa alle monstrantzer, calke, dische, sølff, guld oc clenodier, som i Køffnehaffn optaget var aff alle kircker til at mønthe penninge aff till riigens feyde etc. 1531.


Tilbage til Dansk Mønt