En Fjorten Penning Skilling fra Ribe 1524

af Georg Galster

I Langebeks Excerpter (295 fol.) i Det kongelige Bibliothek foreffindes en Skrivelse af følgende Ordlyd:

"Har det Kongel. Danske Selskab den Mynt paa hvis eene side staar Moneta nova ripensis 1528. paa den 2den Side Fridericus electus Rex Daciæ.

Har Selskabet den ey vil jeg venligst bede, at Hr Archivarius Langebech vil til melde mig et par Ord derom; thi i dette öyeblick rejser jeg til Jyllinge /: Brev kand aflegges hos Hørkræmer Svane paa Kul-Torvet :/ Jeg har seet samme Myndt i dag hos Bonden, som skal kiøre for mig; men kunde ej faa den fö rend han fik viit Præsten den: den er lidet større end vore Cron Mark. Jeg takker ærbødigst for sidst og beder at være i Erindring. Adieu
P: Rön".

Brevskriveren, Poul Røn, som var født i Thisted 1716, havde taget theologisk Attestats 1743, men kom ikke i Embede, før han 1766 blev kaldet til Sognepræst i Frederiksstad i Norge, hvor han døde 1789. Det udaterede Brev er formentlig skrevet et Par Aar, før han rejste til Norge. Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog havde under Langebeks Auspicier anlagt en Møntsamling i Forbindelse med sit Bibliothek. Røn har læst Aarstallet galt, idet han har opfattet det gamle Firtal som et Ottetal. Mønten er en fjortenpennings Skilling fra Ribe 1524, fra Frederik I som udvalgt Konge (Schou 1524-4). Den er jo ret sjælden, kendes kun i 9 Exemplarer af Schou. Desværre foreligger ikke nogen Udtalelse om Mønten fra Langebek, og endnu mindre vides det, om den blev erhvervet for Selskabets Møntsamling, der iøvrigt senere, uvist hvornaar og hvorledes, er blevet opløst. Bonden, som rimeligvis har fundet Mønten, har aabenbart været i lykkelig Uvidenhed om Danefæbestemmelserne, og Røn har sandsynligvis handlet som Opkøber. - Det er dog muligt, at Mønten er blevet forevist i det kgl. Myntkabinet, men her fandtes den forud (Lauerentzens Museum Regium Fr. I no. 16, Beskrivelsen af 1791 S.158 Nr.10, Tab. IV 4). Hielmstierne kan da have erhvervet den til sin egen Samling (Katalog 1786 S.218 Nr.12). Da denne 1812 overgik til det kgl. Myntkabinet, skønnede Professor Ramus, at Hielmstiernes Exemplar var bedre end Myntkabinettets og byttede dem om. Ovenfor er afbildet Hielmstiernes Exemplar.

(NNUM 1943 side 2-3)


Tilbage til Dansk Mønt