Klippingene fra Christianstads belejring 1677

af Georg Galster

Under den skånske krig blev Christian IV's stad generobret af danskerne den 15. august 1676. I december samme år (efter slaget ved Lund den 4. december) blev den indesluttet af et svensk hærkorps, men blev tappert forsvaret af den tyskfødte generalmajor, friherre Hans Vilhelm von Meerheim (1620-88), indtil den i slutningen af maj 1677 blev undsat af Christian V. I datidens officielle avis, Daniel Paullis Extraordinaires Maanedlige Relationer for juni 1677, berettes under 1. juni om majestætens besøg i det efter 6 måneders belejring undsatte Christianstad, og om hvorledes von Meerheim til belønning blev udnævnt til generallieutenant og ridder af Danebroge (dette sidste var dog urigtigt, idet generalmajoren ikke blev forfremmet og først 1683 blev ridder af det hvide baand). Der berettes side 545 om den hårde belejring:

"Den største Mangel / har været paa Penge / hvorfor Herr Meerheim har tadet mynte udaff Kaabber och Tin Penge adskillige slags / nemlig til 2. ß danske / saa och til 4. ß och 8. ß och endelige til 1. Mark danske / paa den ene Side foruden Stempel / och i Hans Kongl. Maj. Nafn den samme Mynt ved aabenbarlig Trommeslag for fyllest at annamme / ladet udraabe / med den Tilsagn / at ikke nogen / som dem indtog skulle lide den ringeste Skade der paa / hvor med Borgerskabet var meget vel tilfreds. Størligheden och Formen udaf hver myntede Sort har man udaf hosføyende Aftryk at see:"

Her vises fire tegninger svarende til de ovenfor gengivne billeder efter originalerne i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. Det må bemærkes, at markstykket kun foreligger i bly, de andre tre dels i kobber, dels i bly (Schou C. V. ud. år 51-57); exemplarer i tin kendes ikke og beror utvivlsomt på en misforståelse af avisen.

Den 4. august 1677 tiltrådte den nyudnævnte generalmajor, den tyskfødte Carl Henrik von der Osten stillingen som kommandant i Christianstad. Allerede den 9. october blev fæstningen atter blokeret af en svensk hærstyrke og fra den 27. november fuldstændig indesluttet. Efter et tappert forsvar, og efter at Christian V's lidet ærefulde forsøg på undsætning i juli var opgivet, måtte v. d. Osten kapitulere den 4. august 1678 (1).

(NNUM 1950 side 29-30)


Note:


Tilbage til Dansk Mønt