Rejsedalere

af Georg Galster

Ordet Rejsedaler betegner en Daler, der er slaaet i Anledning af en dansk-norsk Konges (Kronprins') Rejse til Norge, for at Allerhøjstsamme kunde anvende disse særlig smukt udførte Mønter til Udbetalinger paa Rejsen. Ordet synes egentlig ikke at være officiel Betegnelse - denne er "Seksmarkstykke" - , men det forekommer paa Tryk dog allerede saa tidligt som i Beskrivelsen over danske Mynter og Medailler i den Kongelige Samling af 1791. Der foreligger saadanne Dalere fra Kongerejserne 1704, (1732) 1733, 1749 og 1788. Om de tre (fire) ældste skriver Myntmester H. S. Knoph i "En kort Efterretning om Mynte-Foden udi Dannemark og Danske Mynte Sorters Udmyntning og Forhold imod hverandre etc. insinueret En god Ven" (Khn. 28. April 1768):

"6 Marck-Stycker eller de Norske Reyse-Dahlere, som i Friderici 4ti, Christiani 6ti og Friderici 5ti Tjider ere blevne slagne, ere af samme Gehalt 13 Lod og 6 Green og Marken fiin til 10 rd. 38 2/5 sk. og følgelig hører under Cron-Mynte-Foden, og gaar af disse 6 Marckstycker paa den Brutto-Marck 8 2/3 stycker og paa den fiine Marck 10 2/5 stycker."

Den første Daler i den korte Række er Daleren af 1704 med Verset:

MOD. TROSKAB. DAPPERHED. OG HVAD DER GIVER AERE DEN HEELE VERDEN KAND. BLANT NORSKE KLIPPER LÆRE.

Axel Nielsen omtaler den kun i Forbigaaende i sit Værk (Specier, Kroner, Kurant. Khn. 1907) S.163 i en Anmærkning (38) til sin Udmøntningstabel for 1671-1726: "Om de i dette Aar (sc. 1704) prægede Rejsedalere, som vistnok er slaaet efter Kvintikronemøntfoden, kendes intet. Jørgensen antager slaaet 4000 Stkr. dvs. 2666 2/3 Rd."

Kilden til den første Bemærkning er vistnok Sorterup, der i sin Fortegnelse over Generalmajor v. Krebers Mynt- og Medaillesamling I (Khn. 1841) S.182 til Nr. 2551 og 52 bemærker:

"Disse Reisedalere udmyntedes i Anl. af Kongens Reise til Norge d. A. efter Quintikronemyntfoden af 1693 13 1/3 lødige, hver til 1 1/2 Krone".

Jørgensens Antagelse (i hans Manuscript) er rimeligvis kun en Slutning fra Stykantallet for den næste Rejsedaler.

Oplysning om Udmøntningen foreligger imidlerUd i "Allerunterthänigste Rechnung über ihrer Königl. Mayt. Particulier Cammer Intraden berechnet vom 3te Februarij 1704 bis den l4ten Februarij Anno 1705", hvor S.18 under Dato 21 Juni er indført: «Dem Müntzmeister Wieneeken sind für 500 Sechsmarckstücken, worzu Er die Cronen von Andreas Luders empfangen, zu schlagen bezahlt 20 Rthlr." Dette ikke saa overvældende store Beløb for en kongelig Rejsekasse er altsaa slaaet af omsmeltede Kronestykker. Det vides ikke, hvem der har formet Verset, der giver et fuldgodt Udtryk for Danskernes Værdsættelse af det norske Broderfolk. Kingo, som bringes i Forslag af Edward Holm, var jo død 14. Oktober 1703. Det kan derefter have været Frederik Rostgaard eller maaske Møntmesteren Christian Wineke selv, der er optraadt som Poet. Wineke, som ogsaa deltog i Norgesrejsen, er oftere mødt frem med Poemer.

Christian VIs Rejsedaler 1732 sloges i et Antal af 4000 Stykker, men da Kongen opsatte sin Rejse, blev disse ommøntede paa nær 10 Exemplarer. Rejsedaleren 1733 sloges i Antal af 5000 Exemplarer, hvoraf dog ca. 1300 Stykker atter indsmeltedes (se iøvrigt J. Wilcke: Kurantmønten 1726-1788 S. 73 f.).

Frederik Vs Rejsedaler 1749, som sloges af Winekes Enke Antal af 5000 Stykker, bærer Verset:

TROE, LÖVE-MOD, OG HVAD DAN-KONGENS GUNST KAND VINDE,
MENS NORGE KLIPPE HAR, MAND SKAL HOS NORDMAND FINDE.

Rejsedaleren er signeret dels af Wahl (W), dels af Winsløw (P.C.W.), se iøvrigt Wilckes anførte Værk S.100.

Den sidste Rejsedaler, der i Modsætning til sine Forgængeere sloges som en Kurantdaier, 14-lødig, 11 1/3 Stykker paa Marken fin, skulde benyttes til Kronprins Frederiks Rejse 1788. Stemplerne var skaaret af Adzer. Der sloges 5000 Stykker af Flor i Altona. Verset varierede det gamle Thema:

UROKKELIG SOM DOVRES HØYE FIELDE
STAAER NORGES SØNNERS TROSKAB MOD OG VÆLDE.

Iøvrigt henvises til J. Wileke : Specie-Kurant- og Rigsbankdaler 1788-1845 S.45. - Her kan tilføjes en lille Anekdote, som fortælles af Generalfiscal Peter Uldall (Memoirer og Breve XXI (1914) S. 178): "Da Kron-Prindsen i Junio reiste til Norge, skulde han have 24000 Rdlr. med sig til Reise-Penge. Schimmelmann modtog dem om Formiddagen hos Justitzraad Ryge, tog dem i sin Vogn, kiørte til Kron-Prindsen, tog Afskeed fra ham og hans Marskalk, men talede intet om Pengene. Om Aftenen, da Prindsen vilde afsted, sagde man ham, at der ingen Penge endnu vare komne. Han maatte da sende Bud til Ryge, som sagde, at Schimmelmann havde faaet dem, og siden til Schimmelmann, som vel erindrede sig at have bekommet dem, men ej vidste, hvor de vare afblevne. Endelig fandt man paa at søge i hans Vogn og fandt til Lykke der Pengene liggende."

(Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 8,1937 side 325-328)


Tilbage til 6-marklisten
Tilbage til Dansk Mønt