Porträttet af Jörgen Kock

af N. G. Sandblad

I hörnet mellan medeltidens huvudgata i Malmö, Östergatan-Adelgatan-Västergatan, och nerfartsvägen från det 1546 färdiga Stortorget, sedermera Frans Suellsgatan, lät Jörgen Kock i 1525 uppföra tre stora stenhus, av vilka hörnhuset med sin trappgavel och sin madonnabild ännu står kvar i tämligen väl bibehållet skick som ett av våra ståtligaste exempel på borgerlig arkitektur under medeltidens slutskede. Eftersom det nya Stortorget måste ha projekterats redan i den stadsplan, som utstakades av Hans Michelsen före 1517, valde Jörgen Kock det bästa läge som kunde tänkas i hela staden. I allt var han också den ledande mannen i sin tids Malmö. Född 1487 och sannolikt westfalare kom han omkring 1500 till Danmark och utnämndes 1517 till myntmästare i Malmö. Vid Christian II:s och Hans Michelsens flykt 1523 blev han borgmästare i staden, och som sådan spelade han under Fredrik I:s tid och framför allt under Grevefejden en utomordentligt viktig roll i Danmarks historia. Allt tydligare tycks det framgå, att vittfamnande och djärva planer på en omorganisation av hela den nordiska handeln under storstädernas ledning var hans utgångspunkt. I varje fall blev han en av de verksamma krafterna såväl vid reformationens genomförande i Danmark som under de efterföljande inrikespolitiska striderna. Hans duglighet var så stor och hans ekonomiska ställning så stark, att han godtogs också av Christian III. Han avsattes visserligen från borgmästarämbetet 1537 men återinsattes efter tre år och förblev ledare av sin stads öden till sin död 1556. Han begrovs i Petri kyrkas mittskepp. Gravstenen, nu å Malmö museum, har nyligen identifierats av Einar Brager.

I Jörgen Kocks hus förvaras sedan gammalt ett porträtt av den store Malmö-borgmästaren, vilket sedan den nuvarande innehavaren, direktör Bror W. Olofsson, låtit konservator G. Jaensson företaga en omsorgsfull restaurering, framträder som en uttrycksfull karakteristik och som ett gott prov på det tidigare 1500-talets bildkonst. Målningen, som upptill är avrundad, har formatet 60 X 45 cm och är utförd i olja på pannå. Den visar ett halvfigursporträtt i face något åt höger. Jörgen Kock har hög välvd panna, gråblå ögon, kraftig rak näsa, tunn sluten mun med något nerdragna mungipor, kort rödbrunt hår och stort rödbrunt skägg. Han är klädd i ett svart pälsbrämat ytterplagg, ur vilket det vita halskråset samt något av den röda dräkten och de korslagda händerna med sina smala spetsmanschetter sticker fram. På huvudet bir han en liten svart barett beströdd med guldstjärnor och i ena handen ett par gula uppslitsade skinnhandskar. Bakgrunden är Cranachsgrön och på den återfinnes följande inskrift i guldbokstäver: Jørgen Kock Anno 1531 Aetatis svae 44.

Porträttet är inte signerat. Jakob Binck har nämnts som tänkbart mästarnamn. Emellertid torde det vara riktigast att karakterisera det blott som ett prov på gediget porträttmåleri i Danmark under 1500-talets förra hälft.

(NNÅ 1946)


Litteratur:


Summary

N. G. Sandblad: The portrait of Jörgen Kock.

The author gives a short description of the life of the mint-master Jörgen Kock (1489-1556) and the important part he has played in Danmark as well as in the commercial history in Scandinavia as a burgomaster of Malmö. The portrait, an oil-painting, which is kept in his house still remaining in Frans Suells Street in Malmö and which is shown on the frontispiece of this paper, is characterized as an example of genuine portrait-painting in Denmark during the first part of the 16th century. It has been attributed to Jacob Binck, although the author does not dare to accept this attribution.


Tilbage til Dansk Mønt