KLIK for forstørrelse!

Oldenburg

Heinrich Kalvelage & Hartmut Trippler:
Münzen der Grafen, Herzöge und Großherzöge von Oldenburg (1996)

Anmeldt af Jørgen Sømod

Mønterne fra Oldenburg har af flere årsager en særlig interesse for danske samlere. Da Danmarks middelalderlige kongehus ved kong Olufs død i 1387 skulle uddø med Margrethe I, forsøgte man sig først med Erik af Pommern og dernæst med Christoffer af Bayern. Så accepterede Christiern af det oldenburgske hus i 1448 det enestående tilbud, at han på betingelse af at ægte Christoffer af Bayerns 18-årige enke, dronning Dorothea kunne blive konge af Danmark, hvorefter han blev stamfader ikke alene til alle senere regenter i Danmark, men med tiden også til en lang række andre europæiske fyrstehuse. Danmarks nære tilknytning til Oldenburg holder sig den dag i dag, hvor de oldenburgske bjælker pryder hjerteskjoldet i det danske kongevåben.

Det netop i 1996 udgivne arbejde over mønter fra Oldenburg har væsentlig betydning for dansk numismatik. Der bemærkes grev Christoffer af Oldenburg, som under grevefejden 1535 til fordel for den afsatte Christiern II slog dansk mønt. Videre, at da det gamle oldenburgske fyrstehus uddøde i 1667, kom Oldenburg nogle få år efter ved arv og handel under dansk overhøjhed. Christian V lod præge oldenburgsk mønt i 1690 og Frederik V lod udmønte interessante suiter i årene 1761-1765. 1773 mageskiftedes Oldenburg med dele af Slesvig og Holsten, men selv efter denne tid har flere af mønterne interesse for os. Mønter med årstallene 1775, 1776 og 1792 prægedes således på den danske Mønt i Altona. Videre bør det bemærkes, at der på oldenburgske mønter helt indtil 1866 kan figurere den norske løve, idet de senere oldenburgske hertuger og storhertuger påberåbte sig at være arvinger til Norge; om de så var nummer 5, 7 eller 25 i rækken, spillede i den forbindelse mindre rolle.

Ambitionerne ved udarbejdelse af bogen har været store. Man har krævet at se mønterne, for ikke at skulle beskrive gamle trykfejl og fejllæsninger, hvorfor man negligerer Schous beskrivelse. Ved besøget på Den kongelige Mønt- og Medaillesamling i København går det imidlertid galt. Man forespørger om at se mønterne. Det får man lov til. Men den som ekspederer, viser ikke den tyske numismatiker ordentligt til rette. Man fortæller ikke, at de af mønterne, som Schou kendte, men som ikke findes i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, til gengæld i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling findes bevaret som absolut brugelige staniolaftryk og med meddelelse om, hvor Schou havde set mønterne. Man fortæller heller ikke, at der fra Den kongelige Mønt- og Medaillesamling administreres L.E.Bruuns Mønt- og Medaillesamling på Frederiksborg Slot og at grunden til, at man ved gennemlæsning af det trykte katalog over denne samling ikke finder danske mønter fra Oldenburg er, at katalogforfatterne i sin tid glemte dem og derfor bagefter lod trykke et rettelsesblad til indklæbning i kataloget, hvilket man imidlertid glemte at indklæbe, hvorfor dette rettelsesblad er så sjældent, at kun de allerfærreste overhovedet har kendskab dertil. Retfærdigvis skal dog anføres, at de tyske forfattere kun i meget ringe grad har været opmærksomme på, at mønter fra Oldenburg altid har haft dansk bevågenhed og at man ifølge litteraturlisten kun sparsomt har gjort brug af den dansksprogede litteratur. For nyere mønters vedkommende kun J. Wilckes Kurantmønten og min bog Danmarks og Norges mønter 1448-1540 fra 1967.

Selvom nogle mønter fra hertugdømmet Nordborg ikke kan kaldes oldenburgske, burde de have været medtaget, om ikke andet så i et tillæg til katalogværket. Historien er, at da Anton Günther i 1667 døde, opstod der et problem om, hvem der skulle arve Oldenburg. Som arvinger besatte den danske konge og den gottorpske hertug i fællesskab grevskabet. Hertugen til Plön, et barnebarn af Christian III, der også mente sig arveberettiget, protesterede til den tyske kejser. I hemmelighed bestak Christian V den plönske hertug til at overgive ham Oldenburg, såfremt Oldenburg ville blive tilkendt hertugen til Plön. Afgørelsen trak ud. Den plönske hertug døde. Plön blev nu opdelt til hans sønner i to hertugdømmer, således at der blev en hertug til Plön og en hertug til Nordborg på den nordlige del af øen Als. Det hidtidige plönske hus kom til at arve Oldenburg og overlod som aftalt besiddelsen til Christian V. I anledning af afslutningen af denne oldenburgske arvefølgestrid lod hertug August til Nordborg i 1676 hos Christian Pfahler i Slesvig præge nogle erindringsmønter, vel nok for på denne måde at tilkendegive, at han havde fået en passende betaling for sin afståelse. Der kendes 4 dukat, unikum i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling i København, 3 dukat, unikum i møntkabinettet i Wien samt en mere almindelig thaler, som Lange beskriver i to varianter. Af 3 dukat findes en galvanokopi i Chr. Langes samling, som opbevares på slottet i Kiel.

Nogenlunde samtidig med, at der på Mønten i Glückstadt prægedes zweidritler med årstallet 1690, blev der antagelig også på Mønten i Glückstadt projekteret en anden zweidrittel, der kendes i form af et antal kobberafslag med to let varierede stempler. Derudover vides ellers intet. Da eksemplarerne i reglen forekommer slidte, må det antages, at de fik en anden anvendelse end blot at være prøveeksemplarer. Hvorvidt de er hjemmehørende i hertugdømmerne eller Oldenburg må stå hen i det uvisse. På forsiden ses Christian V's kongekronede dobbeltmonogram og på bagsiden et ukronet dobbeltmonogram EK hvorunder brøken 2/3. Det kan være forberedelserne til en påtænkt udmøntning for en borgerlig person, som har villet indlevere en portion sølv til udmøntning.

Videre kunne være nævnt, at i forbindelse med mageskiftet i 1773, hvor Oldenburg snart efter ophøjedes fra grevskab til hertugdømme, blev også den danske konges titel tilsvarende ændret således, at han fra at være greve i Oldenburg, titulært blev hertug i Oldenburg. Titelændringen blev mindet i form af en speciedaler og tilsvarende halv speciedaler præget 1777 i Altona, hvor der i omskriften kan læses, at han af Guds nåde er konge af Danmark og Norge, de venders og gothers, hertug i Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenburg. Rettelig bør mønterne indregnes i rækken af erindringsmønter. Et yderligere antal halve speciedalere med denne fuldstændigere titulatur prægedes 1786. Mærkværdigvis findes ingen af mønterne med den fuldstændigere titulatur afbildet i Beskrivelsen af 1791 og ejheller i tillæget dertil fra 1794. Om man få år senere måske har fundet, at det alligevel ikke var værd at erindre, kan man gisne om. Det har næppe været fordi regenten i Oldenburg har kunnet finde det upassende, at den danske konge offentligt havde skiltet med titlen samtidig med, at området var afstået og at mønten derfor skulle forsøges placeret i glemmebogen for at undgå stridigheder; i så fald var der næppe i 1786, ni år efter førsteudmøntningen i 1777, præget yderligere halvspecier med den oldenburgske hertugtitel.

Som et kuriosum kan oplyses, at P.Flensborg i sin såkaldte møntårbog 1976 med afbildningen af en norsk mønt som forlæg har forsøgt at konstruere en tegning af den danske halv speciedaler 1777, men på en sådan måde, at alle de hertugelige titler udeblev og at kongens dobbeltmonogram ganske ændredes.

Af mere væsentlig betydning er afbildning og beskrivelse i K&T af 3 oldenburgske mønter, som kun delvis har været kendt i hjemlige typeoversigter. 1/6 Thaler 1761 uden medaillørbogstav, Schou 24 blev i Hede 1. udgave 1964 katalogiseret som nr. 4A. I 2. udgave 1971 og 3. udgave 1978 ændredes nr. 4A uden nærmere kommentarer til at være med medaillørbogstav B og stadig med reference til Schou 24 uden B. K&T kender, katalogiserer og afbilder begge typer.

Redaktørerne af Sieg's møntkatalog har forsøgt at optage disse mønter uden at meddele kilden, hvilket ikke uden grund medførte en del kritik. Det viser det sig, at Sieg-redaktøren, der iøvrigt som basis udelukkende anvender 2. eller 3. udgave af Hede, kommer til at betegne Schou 1761-24 som en hidtil ukendt type og man katalogiserer en 1/6 Thaler 1763 med B to gange. Dels med bagsideomskriften begyndende forneden, dels begyndende foroven. K&T afbilder og katalogiserer kun en type, der begynder forneden. Den anden type, hos Sieg katalogiseret som nummer 53.2 må indtil videre betragtes som en sjuskefejl. De tre mønter er:

Foruden brøkdele af leipziger-thaleren, som var lettere end både speciedaleren og den hjemlige kronemønt, prægedes først mønter med værdiangivelserne 4, 3, 2, 1½ og 1 grote.

Da det lille område Oldenburg er omgivet af land til alle sider, var man fuldstændig afhængig af, om dels hvilke fremmede mønter man oversvømmedes med, dels om omverdenen ville modtage den oldenburgske mønt.

Det viste sig, at groterne var umulige at afsætte, hvorfor man hurtigt lod dem skifte navn. 4 og 2 grote kom således til at hedde 2 og 1 mariengroschen, hvilket var mere acceptabelt. 3 og 1½ grote blev til 1/24 og 1/48 thaler og 1 grote skulle kaldes 4 pfennige.

Siden prægedes 2 pfennige, som altså svarede til ½ grote. 72 grote svarede således til en thaler.

Mens grevskabets zweidrittel 1690 udelukkende indeholder grevelige symboler, vil man bemærke, at der på Frederik V's mønter gøres stads af, at udgiveren er kongelig. Småmønternes monogram indeholder således, i modsætning til de danske og norske småmønter, R for Rex.

Bortset fra femtallet ligner monogrammet til forveksling det monogram, der pryder Frederik den Stores samtidige preußiske mønter. Man fristes til at tro, at det ikke er den rene tilfældighed, men at det er gjort i håb om, at mønterne lettere kunne vinde indpas. En undtagelse danner den lille ret sjældne efternøler, 2 pfennige fra 1764; her læses kun to F'er og romertallet V. Måske har den danske konge forinden fået en reprimande fra Frederik den Store.

Til fremtidig brug er hermed udarbejdet efterfølgende konkordans, men hvor det må bemærkes, at der kun er benyttet trykt materiale. Ingen af mønterne har været kontrolleret in natura. De viste afbildninger er alle gengivet efter ældre numismatiske trykte og utrykte værker.


	K&T, 1996	Schou, 1926	L.E.Bruun, 1928

Christoffer af Oldenburg

Dobbelt guldgylden

u.å.	113		1			Beskrivelsen (1791) 39, Tavle VI, 6, 										Schive T.XV, 20

Guldgylden

u.å.	114		2	Unikum, tidligere i den hertugelige samling i Gotha. 
					NNÅ 1951, s 121	NNUM 1981, s 86-87*	
Dobbeltskilling
1535	115		7		4133 			Schive T.XV,19
	115		8		4134 [Bille-Brahe]
	115		9		4135
	115		10		4136 [Guildal]
	115		11		4137 [B-B]		Beskr. 30, T.III, 11
	115		12
	116a		1
	116a		3		4131
	116a		4					Beskr. 26, T.III, 7
	116a		5		4132 [Guildal]		Beskr. 27, T.III, 8
	116a		6					Beskr. 28-29, T.III, 9-10!
	ej		2

Christian V

Zweidrittel
1690	318a		18		15139a, BD 3076 	Beskr. 407b, T. XLIII, 2
								Merzdorf *197
	318b		19
    318G		ej		Kontramærke fra den frankiske kreds; mønten er således godkendt til cirkulation i dette område.
	K&T, 1996	Schou, 1926	L.E.Bruun, 1928

Frederik V

Zweidrittel
1761	319a-b		16		15139b			Beskr. 100
	ej		17		15139c [B-B]		Merzdorf 199
	320		18
	321		19		15139d			Merzdorf *200
	ej		20					Hjelmstjerne 13
	322		21		15139e [B-B]
	ej		22
1762	323		24		15139æ
	ej		25		15139ø [B-B]
	ej		26		15139aa [Guildal 2579] Beskr. 113
								Merzdorf *201
	324a		27		15139bb [B-B], cc (var.) Hjelmstjerne 23
	324b		ej
	324c		ej
1763	325		21		15139uu		Beskr. 127
								Merzdorf 203
	326		ej
1764	327		25		15139ddd		Beskr. 147, T.XIX, 19
								Merzdorf 204
1765	328a		11
	328b		10		15139kkk [B-B] 	Beskr. 165
								Merzdorf 205
	K&T, 1996	Schou, 1926	L.E.Bruun, 1928

Drittel
1761	329		23		15139f			Beskr. 101, T.XVIII, 1
								Merzdorf *206
1762	330		28		15139dd		Beskr. 114, T.XVIII, 2
								Merzdorf *207
1/6 Thaler
1761	331a		25
	331b		26		15139h			Merzdorf *209
    ej		26a		15139i guldafslag [Guildal 2543, hvor stykket betegnes Dobbel Dukat,
					præget med 4 Groschen Stempel og svarende til Beskrivelsen 102]
	332a		ej					Jaeger 14c Merzdorf 210
	332b		ej					Merzdorf 210
	333		24		15139g	 		Jaeger 14a, Merzdorf 211
								Beskr. 102, T.XIX, 2
          	(note)		-			guldafslag, Reichardt 1479, solgt 1899; antagelig eksemplaret Schou 26a, LEB 15139i
1763	334		22		15139vv	Beskr. 128, Merzdorf *214
	335		ej				Jaeger 18c, Merzdorf *212
	(note)		23		15139ww [Guildal 2606] Hjelmstjerne 24
					Merzdorf *213		Jørgensen 67a
1764	336a-b-c	26		15139eee [B-B], 15139fff, 15139ggg
								Merzdorf *215 og *217
	337		27		15139hhh	Beskr. 148 Merzdorf *216
1765	338a-b		12		15139mmm	Beskr. 166 Merzdorf *218
    	ej		ej		Kontramarkeret 12 Glückstadt 5268; i det af mønthandler E.H.Kirchhoff
					førte håndskrevne katalog over Glückstadts samling er mønten
					opført som nummer 2288 og kontramarkeringen, der angives at være
					påført på bagsiden beskrives som tallet 12 omgivet af en cirkel.
					Mønten gives sjældenhedsgraden R og det oplyses, at den er betalt med
					kr. 4,50. Umiddelbart må det antages, at det kan være en guldsmeds
					lødighedsmærke for sølv.

1/12 Thaler
1761	339		29		15139l
	340a		27		15139j [Guildal 2560]	Beskr. 103
	340b		28		15139k
1763	341a		24		15139xx		Beskr. 129
								Merzdorf *221
	341b		24a					Merzdorf *222
1764	342aa		29		15139iii [Guildal 2628]
	342a/b		28					Beskr. 149, T.XIX, 20
								Merzdorf *223
	342b/a		30

4 Grote
1761	357a		32		15139o [Guildal 2563] Hjelmstjerne 17	
	357b		33		15139p [B-B]
	357c		34		15139q

3 Grote
1761	358		35		15139r			Beskr. 106, T.XIX, 4
								Merzdorf *232

2 Grote
1761	359a		ej
	359b		38, 39		15139u (S.39)		Merzdorf *234
	359c		37		15139t [B-B]		Hjelmstjerne 19
	359d		ej
	360		40		15139v
1½ Grote
1761	361a		43
	361b		44		15139x [B-B]		Hjelmstjerne 20
	362a-b		42		15139w [B-B]		Merzdorf *240
	363a		41					Beskr. 107, T.XIX, 5
								Merzdorf 241
	363b		ej

1 Grote
1761	364		45		15139y			Merzdorf 243
	365		46		15139z			Beskr. 108, T.XIX, 6
								Merzdorf *244
2 Mariengroschen (= 4 Grote)
1761	345		30		15139m [B-B]		Beskr. 104, T.XIX, 3
								Merzdorf *227
1762	346		29		15139ee		Merzdorf *229
1763	347		ej					Jaeger 9b
	ej		30 		15139ff [B-B], 15139gg (var.)
1761	348		31		15139n			Merzdorf *228
1762	349		32		(K&T afbilder et eksemplar, som tidligere var i F.C.Bech's eje;
					det er med blæk mærket XXX, hvilket betyder, at Bech anså
					den for at have sjældenhedsgraden RRR. Tilsyneladende er
					mønten ikke katalogiseret i den trykte fortegnelse over hans samling.
					I senere dansk privateje fandtes et eksemplar i H.O.Harcks samling.)
	350		31		15139ii		Beskr. 115 Merzdorf *230
1763	ej		25		15139yy
	ej		26
	351		27		15139zz [B-B], 15139ææ (var.) Beskr. 110
								Merzdorf 231
1 Mariengroschen (= 2 Grote)
1761	352		36		15139s			Beskr. 105 Merzdorf *235
1762	353		38		15139oo		Merzdorf *236
	354		34		15139ll		Beskr. 117, T.XIX, 10
								Merzdorf *237
	ej		35		15139mm [B-B]
	ej		36
	ej		37		15139nn [B-B]
	355		39
1763	356		28		15139øø		Beskr. 131 Merzdorf *238

1/24 Thaler (= 3 Grote)
1762	343a		33		15139jj [B-B], 15139kk (var.) 
								Beskr.116,T.XIX, 9
	343b		ej

1/48 Thaler (= 1½ Grote)
1762	344a		40		15139pp [B-B], 15139qq (var.)
								Beskr. 118, T.XIX, 11
								Merzdorf *242
	344b		ej
4 Pfennige (= 1 Grote)
1762	366		41, 42		15139rr [B-B], 15139ss (var.), 
							Beskr. 119, T.XIX,12 (S.41)
								Merzdorf *245
					15139tt [B-B] (S.42)
1763	367		29		15139aaa [B-B] 	Beskr. 132 Merzdorf *246
	ej		30		15139bbb [B-B] 
	ej		31		15139ccc

2 Pfennige (= ½ Grote)
1764	368		31		15139jjj		Beskr. 150, T.XIX, 21
								Merzdorf *247

	K&T, 1996	Merzdorf	L.E.Bruun, 1928

Friedrich August

Friedrich Augustd'or eller Pistol
1776	369		*248		15142			Behrens 844 Lange 522

Påstået sølvafslag af Pistol
1776	369a		*248 Anm.	Timm 127		Behrens 845

Albertusthaler
1775	370		*249		von Hemmert 2055	Behrens 837 Lange 524

Kobberafslag af Albertusthaler
1775	ej		250 Anm.?	15141			

Merzdorf 250 anm. nævner med henvisning
til Traux 7040 en Groote Münze Kupfer Gr. 8"
fra Friedrich August. I L.E.Bruuns eksemplar af
Merzdorfs katalog er hertil en med ukendt hånd 
håndskreven note: Nr. 7040 hos de Traux
var den ovf. [i Merzdorfs katalog] S. 88 No 195
beskrevne Oertgen fra Anton Günther. -

Speciesthaler
1775	371		250		15140			Behrens 838 Lange 523
Peter Friedrich Wilhelm
4 Grote
1792	372		257		15143			von Hemmert 2060
2 Grote
1792	373		*260		15144			von Hemmert 2061
1½ Grote
1792	374		*262		15145			von Hemmert 2062
1 Grote
1792	375		*263		15146			von Hemmert 2063


Tilbage til Dansk Mønt