EN MØNT FRA POMMERN.

af Jørgen Sømod, 1977

I „Münzgeschichte Pommerns im Mittelalter" af H. Dannenberg, Berlin 1893 og Nachtrag Berlin 1896 (genoptrykt i Warszawa 1967 af Polskie Towarzystwo Archeologiczne Wydawnictwa Numizmatyczne under titlen Monety pomorskie w średniowieczu), findes på tavle XIII under numrene 337, 338, 339, 339a, 340 og 341 en række tosidige penninge, som formodes præget i 14.-15. århundrede for bispesædet i den pommerske by Kammin.

Mønterne bærer alle et kors på forsiden og en grif på bagsiden.

Griffen er Pommerns gamle heraldiske mærke. Med korset på forsiden har man fundet det naturligt, at anse mønterne for at være af gejstlig oprindelse.

En enkelt af mønterne, Dannenberg 341, har i hver korsvinkel et senmiddelalderligt E. Tyske og polske numismatikere har forgæves ledt efter en biskop med dette forbogstav, hvorfor R. Kiersnowski i Wiadomosci Numizmatyczne Rok VI, 1962 i artiklen Monety biskupów kamieńskich z XIII i XIV wieku foreslår mønten henført til hertug Eryk I (1394-1459). Der er herefter ingen grund til at henføre mønten til møntstedet Kammin, hvorfor denne del at møntens oprindelse nu får stå ubesvaret hen.

Mønten findes også anført hos Edmund Kopicki: Katalog podstawowych typów monet i banknotów polski oraz ziem historycznie z polską związanych, Warszawa 1975, Tom I, del 2 undergruppe 36.306, som en vestpommersk mønt fra 14.-15. århundrede, nærmere betegnet en penning fra møntstedet Kammin (Kamień). Diameteren angives til 12 mm og vægten til 0,2 gram. Sjældenhedsgraden angives med "rr", hvilket efter polsk system betyder 2.600 - 3.000 kendte eksemplarer.

Kopicki kender Kiersnowskis teori, thi som en randbemærkning anføres: „Eryk I 1394-1459r.?"

Endelig findes mønten gengivet hos Jerzy Piniński: Dzieje pieniadza zachodnio pomorskiego, Szczecin 1976x), hvor mønten vises på tavle II nr.10 med teksten (her oversat til dansk) Erik l, penning, 1394-1459, ukendt møntsted.

Erik I er ikke ukendt hos os. Han var oldebarn af Valdemar Atterdag, og var fra 1396-1439 konge af Danmark, Norge og Sverige under navnet Erik at Pommern. I 1439 blev han afsat som konge og slog sig ned på Gulland (Gotland). I 1449 forlod han Gulland og drog hjem til Pommern, hvor han levede indtil sin død i 1459. I Danmark slog han mønt i Gurre, Lund, Næstved, Odense og Randers. I Sverige slog han mønt i Stockholm, Vesterås og Åbo. Fra Norge kendes ingen mønter, man med bare nogenlunde sikkerhed tør henføre til ham. Fra hans gullandsperiode kendes en enkelt mønt, hvor han betegner sig som „Konge at Gulland": REX ERlC GOTOR.

At bogstavet E på den pommerske mønt skal stå for Erik at Pommern er en sandsynlig forklaring. Erik var til sin dødsdag en betydelig herre i sit hjemland, idet han var suveræn hertug at Pommern-Stolpe. Han døde i Rügenwalde, hvor han findes begravet.


Tilbage til Danmarks mønter