KLIK for forstørrelse!

Halvkroner

af Jørgen Sømod

Ved overgangen til brug af særskillemønter i 1924 fandt man det nyttigt med en ny møntværdi lydende 1/2 krone til erstatning for de hidtidige 50 ører af sølv. Enhver møntsamler kan naturligvis med sikkerhed og fuld dokumentation bevise, at der aldrig er præget danske 50 ører af sølv, men endnu findes der meget gamle mennesker, som kan fortælle, at det har der da været og at de har som også selv haft dem. Sandheden er, som det videre turde være enhver møntsamler bekendt, at det var svenske og norske mønter, der som følge af den skandinaviske møntunion var fuldt gyldige og cirkulerede på linie med de danske mønter.

Når mønten i 1924 kom til at være en 1/2 krone og ikke en 50 øre, må årsagen kunne søges i den af møntserierne, den blev placeret i. Var mønten blevet større, med hul og af kobbernikkel, var den kaldt 50 øre, men i det gule kronemetal, måtte den også have en kroneværdi, altså 1/2 krone. I daglig tale blev halvkronen dog kaldt en halvtredsøre, men der var morsomme mennesker, der kaldte den af det blotte udseende enkrone i understørrelse for en husmandskrone. Det kan så diskuteres, på hvis bekostning disse morsomme mennesker gjorde sig morsomme.

Mønten udmøntedes i henhold til lov nr. 28 af 15. februar 1924 om indenlandsk skillemønt. I lovteksten omtales halvkronen konsekvent som en 50 øre undtagen i en skematisk opstilling om mønternes diameter, vægt og legering, hvor der anføres "1/2 Krone".

I Bekendtgørelse nr. 177 af 21. juni 1924 om møntens udseende tales der om 1/2 kronestykker.

Halvkronen fik aldrig den store udbredelse, hvilket vel snarere har været myndighedernes tilbageholdenhed med at sende større mængder i omløb end befolkningens eventuelle ulyst til at benytte den. Derfor nåede der kun at blive møntet fem årgange og hvor der endog hengik 13 år, nemlig årene mellem 1926 og 1939, hvor der ikke prægedes en eneste.

I forbindelse med forberedelser i 1940 og 1941 til fremstilling af mønter af krigsmetaller gjorde Den kongelige Mønts medaillør Harald Salomon også udkast til ændret udseende af kronemøntserien, der foresloges at skulle være med kong Christian X's portræt samt værdital hvorunder krydslagt hvede- og havreaks. Som bekendt blev kun enkronen virkeliggjort. I de forelagte udkast ses portrætsiden ganske som 25 års regeringsjubilæumsmønten 15. maj 1937, dog er initialerne for medaillør og møntdirektør samt Den kongelige Mønts mærke endnu ikke indsat, men blot markeret med en prik. Portrætsiden er et fotografi af den originale gipsmodel fra 1937. Bagsiden, som bortset fra størrelse og værdital ganske svarer til enkronen, der fremkom i 1942 og den ligeledes aldrig udsendte 2 krone, forefindes udelukkende som tegning eller skitse.

I de første krigsår arbejdede Den kongelige Mønt på højtryk for at tilfredsstille et stærkt forøget behov for mønter. Det var ikke bare et spørgsmål om at præge et stort antal mønter, men også i hvilken rækkefølge udmøntningerne skulle ske, for at gener med mangel på skillemønt skulle blive mindst mulige. Det var videre og måske vigtigst og vanskeligst overhovedet at fremskaffe de nødvendige metaller til udprægningen. For at få hele regnestykket til at gå op, besluttedes det derfor at lade halvkronerne udgå af den samlede møntrække og lade metallet komme til nytte på anden vis.

 

24. oktober 1942 nr. 416, Finans-Minister Alsing Andersen

Lov om Indkaldelse af 1/2-Kronestykker.

§ 1. Finansministeren bemyndiges til med præklusivt Varsel (1) at indkalde de ved nærværende Lovs Ikrafttræden cirkulerende i Henhold til Lov Nr. 28 af 15. Februar 1924 om indenlandsk Skillemønt prægede 1/2-Kronestykker.

Indkaldelsesvarselet sættes saaledes, at de paagældende Mønter efter en Frist af 2 Maaneder skal ophøre at være lovligt Betalingsmiddel saavel Mand og Mand imellem som overfor Danmarks Nationalbank og de kgl. Kasser.

§ 2. Denne Lov træder i Kraft straks.

 

30. oktober 1942 nr. 429, Finans-Minister Alsing Andersen

Bekendtgørelse angaaende Indkaldelse af de i Henhold til Lov Nr. 28 af 15. Februar 1924 om indenlandsk Skillemønt prægede 1/2-Kronestykker.

I henhold til den af Finansministeren ved § 1 i Lov Nr. 416 af 24. Oktober 1942 om Indkaldelse af 1/2-Kronestykker givne Bemyndigelse til med præklusivt Varsel at indkalde de i Medfør af Lov Nr. 28 af 15. Februar 1924 om indenlandsk Skillemønt prægede 1/2-Kronestykker bekendtgøres herved, at samtlige i Omløb værende 1/2-Kronestykker med Udgangen af December Maaned 1942 ophører at være lovligt Betalingsmiddel saavel Mand og Mand imellem som overfor Danmarks Nationalbank og de kgl. Kasser.

Ihændehavere af 1/2-Kronestykker maa derfor inden Udløbet af den fastsatte Frist foranledige Mønterne ombyttet ved Henvendelse til Danmarks Nationalbank eller de kgl. Kasser.

 

Halvkronernes inddragelse og ugyldiggørelse var et led i en større udtænkt plan. Eftersom det ikke længere var muligt at fremskaffe de fornødne mængder møntmetal til prægning af mønter i aluminiumbronce valgte man i første omgang at indkalde halvkronerne, for at lade disse ommønte til enkroner. For at udfylde det opståede tomrum prægedes et forøget antal 25 ører af zink, hvilket metal der gennem varefordelingskontoret i Berlin kunne fremskaffes i rigelig mængde. Dernæst ophørte yderligere udprægning af tokroner og for at mindske generne, aftalte man med Danmarks Nationalbank, at denne skulle trykke nogle flere femkronesedler. Således kom Danmark frelst igennem alle krigsårene uden at skulle belemres med småsedler på værdier helt ned til måske 5 og 10 øre.

						Antal
Udmøntning i finansårene (2)
	1924/1925				3.587.030
	1925/1926				2.710.706
	1939/1940				 225.831
	1940/1941				1.870.604
	I alt 					8.394.171

Udmøntning i kalenderårene (3)
	1924					2.150.000
	1925					3.432.030
	1926					 715.706
	1939					 225.831 
	1940              		1.870.604
	I alt					8.394.171
				
						Antal
Indsmeltet (4)
	Indtil 31. marts 1942	   	  	  84.000
	Regnskabsåret 1942/1943	  		6.584.000
	1943/1944	 	    	  	  28.000
	1. april -31. december 1944   	  8.000
	Kalenderårene 1945-1946			    0
	1947	           		  8.000
	1948-1950	           		0
	1951	           		  4.000
	1952-1953	           		0
	1954 		              4.000
	1955		              1.591
	1956-1959		        		0
	I alt		 			6.721.591

Aldrig indløst					1.672.580

Skillemøntomløb af halvkroner den 31. december (5) (afrundet i hele tusinder)

	1941					8.222.000
	1942					3.678.000
	1943						-

Antallet af omsmeltede halvkroner må antages sket i takt med inddragelsen. De, der er indsmeltet i 1943-1944 må komme fra folk med en særlig god forklaring på, hvorfor de ikke var i stand til at omveksle i rette tid. Det kunne måske være søfolk eller andre, der havde været på langfart, eller det kunne dreje sig om danske ambassaders og konsulaters kassebeholdning samt udenlandske bankers møntbeholdning, der som følge af forholdene ikke kunne få fremsendt mønterne med tilstrækkelig hastighed. Til gengæld synes det i så fald lidt mærkværdigt, at årene 1945 og 1946 ikke fremkaldte en tilstrækkelig portion til at foretage en smeltning.

Vel nok den sidste pose til opbevaring af halvkroner. Af de små tal nederst på posen fremgår det, at der i juli 1942 er fremstillet 10.000 poser.

Som bekendt var Færøerne under den anden verdenskrig blevet besat af englænderne, hvorved den direkte forbindelse til øerne var afskåret. Derved blev halvkronerne ikke indkaldt og ugyldiggjort på Færøerne i 1942. Efter krigens afslutning i 1945 glemte man i al forvirringen at lade loven om 1/2-kronestykkernes indkaldelse træde i kraft på Færøerne, hvorfor mønten stadig var brugbar deroppe. Hvis tallene om omsmeltning fra 1947 og de følgende år angår halvkroner inddraget på Færøerne, da viser det sig, at de deroppe stille og roligt er inddraget og ganske langsomt blot er blevet fjernet fra omsætningen indtil de simpelthen var væk.

Den 20. august 1976 rettede jeg henvendelse til Færøernes landsstyre om, hvornår halvkronerne blev inddraget og ugyldiggjort på Færøerne. Jeg fik et foreløbigt svar fra det danske statsministerium pr. 11. marts 1977 i form af kopi af skrivelse af samme dato til det danske finansministerium, hvor statsministeriet meddeler, at man har et notat på et kartotekskort, der nævner at halvkronerne skulle være indkaldt på Færøerne den 8. januar 1953. Da statsministeriet imidlertid ikke er i stand til at bekræfte datoens rigtighed, beder man nu finansministeriet forsøge at gøre det.

Herefter lyder det ordret i skrivelsen: "I modsat fald er statsministeriet af den opfattelse, at 1/2-kronestykkerne ikke formelt er ophørt med at være lovligt betalingsmiddel på Færøerne."

Siden fik jeg fra rigsombudsmanden på Færøerne kopi af en skrivelse fra finansministeriet, hvor det lyder: "Imidlertid ses bekendtgørelse nr. 429 af 30. oktober 1942 angående indkaldelse af de i henhold til lov nr. 28 af 15. februar 1924 om indenlandsk skillemønt prægede 1/2-kronestykker ikke at være sat i kraft på Færøerne. Det er herefter finansministeriets opfattelse, at 1/2-kronestykkerne stadig er lovligt betalingsmiddel på Færøerne, - - -"

I et personaleblad kaldet "Vor Bank" dateret oktober 1958 og beregnet for ansatte i A/S Kjøbenhavns Handelsbank fortælles i en større artikel om Færøerne: "Med hensyn til skillemønt er det ganske pudsigt, at de forlængst indkaldte 50-øre stykker stadig anvendes som gangbare på Færøerne." Oplysningen er antagelig en smule overdrevet. Rigtigt er det ganske vist, at mønten stadig var gangbar, men det bør formodes, at antallet af cirkulerende halvkroner i 1958 har været yderst begrænset.

Ved halvkronernes inddragelse i Danmark opstod i Ørbæk på Fyn et særligt problem. Ørbæk Elektricitetsselskab, Svendborg amt havde allerede i 1920'erne opsat elmålere med møntindkast hos de mere "usolide" forbrugere. Da automaterne var indrettet til halvkroner, blev inddragelsen begrædt, men man fandt en løsning, så de "usolide" forbrugere stadig kunne blive forsynet med elektricitet. Man fremstillede poletter af messing, som havde samme diameter som halvkronen. På forsiden er indslået: ØRB.ELEK. Bagsiden er blank og diameteren 20 mm. Poletter kunne så hver torsdag købes hos el-selskabets kasserer for 50 øre stykket.

Kristeligt Dagblad 27. september 1942

(2004)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt