Jørgen Sømod:
Poletter & Pengetegn i Danmark siden stenalderen og indtil omkring 1960, 1. del, Tegn indtil 1875

Fortsat

Christian  VIII

1839-1848


Under Christian VIII fortsætter Københavns Fattigvæsen med fremstilling af særlige tegn. Også Ísland og Dansk Vestindien bliver repræsenteret. Messing bliver et yndet materiale ved fremstilling af poletter.

FATTIGVÆSENET

Fattigvæsenet i København fortsatte ind i Christian VIII's regeringsperiode med at fremstille egne pengetegn. Metallet er ændret til messing, de er nu runde i formen, de er ikke længere fortløbende nummererede, men er derimod forsynet med årstallets to sidste cifre. Der kendes (18)42, (18)43 og (18)45. Til gengæld  er tegnene gjort med samme stempler, som anvendtes til de ældre jerntegn.

2660              Fattigtegn

                      Forside indslået: FW | 42

                      Bagside blank

                      Messing, 25 mm

 

2661              Fattigtegn

                      Forside indslået: FW | 43

                      Bagside blank

                      Messing, 29 mm

 

2662              Fattigtegn

                      Forside indslået: FW | 45

                      Bagside blank

                      Messing, 29 mm

 

 

 

Ísland

C. F. SIEMSEN

Reykjavík

Carl Franz Siemsen, som kom fra Hamburg, var købmand i Reykjavík siden 1830'erne. Han flyttede senere til Thorshavn på Færøerne, hvor han udvidede sine forretninger, som dog vedblivende fandtes i Reykjavík. Han døde 18. januar 1865 i Hamburg. Endnu i 1883 eksisterede firmaet C. F. Siemsen i Reykjavík.

 

Herved bekjendtgjøres, at de vedlagte Repræsentativer ene har til Bestemmelse, at bruges i min Handel som Betaling af Arbeidsløn, forsaavidt samme contractmæssigen ikke betales med  Penge men med Varer, og vedkommende ikke ønsker sammes Afgjørelse hver Aften, paa   hvilken Maade der betales til Arbeidsfolkene mod Tilbagelevering af Repræsentativerne det derpaa bemærkede Beløb Skillinger rede Sølv i Korn og andre Handelsvarer efter Usance paa Stedet.

Derimod bemærkes udtrykkeligen, at Repræsentativerne ikke have til Hensigt, at gjelde som en Slags Penge mellem Mand og Mand her i Landet.

                      Reikevig 23 Juli 1846

                                                                                                                                   Carl Franz Siemsen.

 

Brev fra stiftamtmand Torkil A. Hoppe til rentekammeret:

Herved tillader jeg mig ærbødigst at tilstille det Kongelige Rentekammer tvende Mærker eller Tegn af jeg veed ikke hvilken Metalcomposition, der paa den ene Side ere betegnede med "C.F.S." og paa den anden Side med Respective "4 og 16 Skilling i Vare". Af deslige Mærker ere adskillige udgivne ved Kjøbmand C.F.Siemsens Handel her i Landet i indeværende Aar, og ifølge den Forklaring han ved at meddele mig disse Exemplarer mundtligen afgav, anvendes de i Særdeleshed til interimistisk Afgjørelse af smaa Udbetalinger især til Arbeids­folk, hvorom intet føres til Bogs, hvorefter de da senere paa Anfordring indløses ved Udleverel­se af Handelsvarer efter det paalydende Beløb.

Ligesom nu disse Mærker formentligen ikke kunne sættes i Klasse med ulovlig Mønt, saaledes strider deres Udgivelse, saavidt jeg skjønner, heller ikke imod Frd 30 Marts 1836 § 4 al den stund Herr Siemsens Bogføring saaledes som jeg har havt Leilighed til at overbevise mig om foregaar i rede Sølv. - Men ligesom en Del Ulempe formentligen kunde opstaae for Herr Siemsen selv, hvis de blev eftergjorte og et betydeligt Qwantum derpaa af Andre blev udgivet her i Landet, saaledes drister jeg mig ikke til at afgjøre, om de ikke under visse  eventuelle Omstændigheder kunde afstedkomme andre skadelige Følger med Hensyn til Creditsystemet her i Landet, omendskjøndt det neppe er rimeligt, at disse Tegns Cirkulation vil blive synderlig almindelig.

Idet jeg tillader mig at henstille, hvorvidt der maatte være noget fra Øvrighedens Side at foretage i ovenbemeldte Anledning, undlader jeg ikke ærbødigst at tilføie, at bemeldte Kjøbmand Siemsen til Efteraaret vil som sædvanligt reise herfra til Udlandet og rimeligvis tilbringe noget af Vinteren i Kjøbenhavn.

                      Islands Stiftamthus den 6. August 1846

                                                                                                                                   T. Hoppe

 

Brev fra byfoged Stefán Gunnlaugsson til Stiftamtmanden, 17. august 1846:

Skjøndt der vel fra det Offentliges Side Intet kan være imod at foranstalte den hermed følgende Bekjendtgjørelse fra Kjøbmand C.F.Siemsen opslaaet, finder jeg dog, paa Grund af det Usædvanlige derved, mig foranlediget til underdanigst at forespørge mig hos Deres Høivelbaarenhed, om der maatte være noget at erindre imod den omhandlede Bekjendtgjørelse.

                      Reykjavík Byfoged Contoir den 17 August 1846

                                                                                                                                   S. Gunløgsen.

 

Brev fra stiftamtmand T. Hoppe til byfogeden, 18. august 1846:

Næstherved at tilbagesende den mig fra Herr Land- og Byfogden igaar tilstillede Bekjendt­gjørelse fra Kjøbmand C. F. Siemsen angaaende de af ham udgivne Mærker eller Tegn lydende paa respective 4 og 16 Skilling i Varer, skulde jeg tjenstligen underrette Dem om at jeg angaaende disse Tegn har gjort Indberetning til Rentekammeret med en for nogle Dage siden afgaaen Skibsleilighed og forespurgt hvorvidt der kan være noget imod Deres Udgivelse og Circulation at erindre. Da Tegnene iøvrigt formentligen hverken kunne betragtes som Mønt eller striden imod Frd 30 Marts 1836, finder jeg dog ingen Anledning for de locale Øvrigheder at modsætte sig deres Anvendelse, og saalænge der ikke er Anledning hertil, finder jeg heller ikke at der kan være Grund til at nægte Herr Siemsen Tilladelse til at faae opslaaet den ommeldte Bekjendtgjørelse angaaende Maaden, hvorpaa han agter at afbenytte disse Tegn. Hvilket herved tjenstligen meddeles i Anledning af Deres behagelige Forespørgsel.

 

Brev til rentekammeret:

I Forbindelse med min Skrivelse af 6te i d.M. har jeg troet ei at burde undlade at tilstille det Kongelige Rentekammer til yderligere Oplysning den hoslagte Forespørgsel fra Byfogden i Reikevig angaaende den begjerte Opslagning af en i Gjenpart ligeledes hosfølgende Bekjendtgjørelse fra Kjøbmand C. F. Siemsen, betreffende de af ham udgivne og i forbemeldte min ærbødige Skrivelse ommeldte Tegn, lydende paa 4 og 16 Skilling i Varer, saavelsom Gjenpart af min Svarskrivelse af Dagsdato til Landfogden  i bemeldte Anledning.

                      Islands Stiftamthus den 18de August 1846.

                                                                                                                                   T. Hoppe.

 

Brev fra rentekammeret til finansdeputationen, 19.september 1846:

Ved hoslagte Skrivelse af 6te og 18de i f.M. med Bilage har Kammerherre og Stiftamtmand Hoppe tilstillet Rentekammeret de ligeledes hermed følgende tvende Mærker eller Tegn af en Metalcomposition, der paa den ene Side ere betegnede med Bogstaverne C.F.S. og paa den anden Side med respective 4 og 16 Skilling i Vare, hvilke Mærker ere udgivne ved Kjøbmand C.F.Siemsens Handel i Reikjavík og ere bestemte til at anvendes til intirimistisk Afgjørelse af smaae Udbetalinger især til Arbeidsfolk, hvorom Intet føres til Bogs; hvorefter de da senere paa Anfordring indløses ved Udleverelsen af Handelsvarer efter de paalydende Beløb.

Da Kammerherre Hoppe har henstillet, hvorvidt der maatte være noget fra Øvrighedens Side at foretage i ovenmeldte Anledning, skulle vi, forinden herom tages nogen Bestemmelse, tjenstligst udbede os Finantsdeputationens Betænkning over Sagen behageligen meddelt, og det Indsluttede herhos tilbagesendt.

 

Brev fra finansdeputationen til rentekammeret, 30. september 1846:

Med det Kongelige Rentekammers behagelige Skrivelse af 19 dennes har Finants­deputationen modtaget Kammerherre Stiftamtmand Hoppes Indberetning angaaende nogle indsendte Mærker eller Tegn af en Metalcomposition, betegnede paa den ene Side med Bogstaverne C.F.S. og paa den anden Side med respective 4 og 16 skilling i Varer, hvilke Tegn afbenyttes ved Kjøbmand C. F. Siemsens Handel i Reikjavík til intirimistisk Afgjørelse af smaa Udbetalinger.

Finants Deputationen finder for sit Vedkommende ingen Betænkelighed ved, at de nævnte Tegn, der aldeles ingen Lighed have med nogen circulerende Mynt, og som formentlig desuden ikke forefindes i stort Antal eller overhovedet kunne finde Udbredelse, benyttes paa den nævnte Maade, hvilket man ikke skulde undlade tjenstligst at meddele som Svar  paa det Kongelige Rentekammers Forespørgsel. - De indsendte Bilag følge herved tilbage.

                      Finants Deputationen d. 30 Septbr 1846

 

Brev til stiftamtmand Hoppe, den 17. oktober 1846:

I Anledning af Herr Kammerherre og Stiftamtmand Hoppes behagelige Skrivelser af 6te og 18de August sidstleden, hvormed fremsendtes de herhos tilbagefølgende tvende Mærker eller Tegn af en Metalcomposition, der paa den ene Side ere betegnede med Bogstaverne C.F.S. og paa den anden Side med respective 4 og 16 Skilling i Vare, hvilke Mærker ere udgivne ved Kjøbmand C. F. Siemsens Handel i Reikjavík og ere bestemte til at anvendes til interimistisk Afgjørelse af smaae Udbetalinger især til Arbeidsfolk, hvorom Intet føres til Bogs, og som da senere paa Anfordring indløses ved Udleverelsen af Handelsvarer efter de paalydende Beløb, har Rentekammeret brevvexlet med Finantsdeputationen, som ikke finder nogen Betænke­lighed ved, at de nævnte Tegn, der aldeles ingen lighed have med nogen circulerende Mynt, og som formodentlig desuden ikke forefindes i stort Antal eller overhovedet finde Udbredelse, benyttes paa den nævnte Maade. - Hvilket herved tjenstligen tilmeldes Herr Kammerherren til behagelig Underretning.

                      Rentekammerets 2den Section, den 17de October 1846

 

2670              16 skilling

                      Forside præget: C F S

                      Bagside præget: 16 | SKILLING | I VARE

                      Messing, 23 mm

 

2671              4 skilling

                      Forside præget: C F S

                      Bagside præget: 4 | SKILLING | I VLRE

                      Messing, 17 mm

 

 

Dansk Vestindien

BRØDREMENIGHEDEN    SANKT  CROIX

Herrnhutterne ankom 1732 til Sankt Croix for at omvende de hedenske negre. Der indrettedes herrnhuttiske missionsplantager og kirker. Samfundet, der også kaldes Den mähriske Brødremenighed eller Moravian Church, anvendte i forbindelse med kirkelige handlinger poletter, om hvilke samleren Mr. Shiell skrev i 1902:

(Oversat) Jeg ejer to poletter, som i mange år blev brugt af en missionskirke, der tilhørte Brødremenigheden på øen Santa Cruz [den spanske stavemåde er anvendt i originalteksten], Dansk Vestindien. Den ene er et ottekantet kobberstykke, som blev givet til de man antog ville deltage i gudstjenesten før altergangen, såfremt de på tilfredsstillende vis gennemgik prøvelsen, som kirkens ældsteråd udsatte dem for på „forberedelsesmødet“. Denne polet blev forevist  præsten i løbet af den kommende uge ved „samtalen“. Hvis også han var tilfreds med ansøgerens åndelige egnethed, blev kobberstykket ombyttet med en mahognipolet. Denne er det egentlige adgangstegn og det afleveres ved „kærlighedsmåltidet“, som indenfor denne kirke kommer før fejrelsen af den hellige nadver. Begge disse poletter er mærket bogstaverne „F.B.“, som står for Friedens Berg eller „Fredens Bjerg“, hvilket er navnet på missionsstationen på denne ø. Sådanne poletter blev i mange år almindeligt brugt i denne del af verden. De forsvinder nu hurtigt. Den nuværende præst (pastor A. B. Romig) mener, at hans menighed er den eneste i Vestindien, som endnu anvender dem.

Den omtalte pastor A. B. Romig var præst for den mähriske Brødremenighed i Frederikssted på St. Croix. Poletterne, som er unike, findes nu i Philadelphia Historical Society Collection. Størsteparten af tilsvarende, men daterede poletter fra Caribien, er fra omkring 1840'erne.

 

2680              1. tegn

                      Forside: F·B

                      Bagside antagelig blank

                      Kobber, ottekantet 25 mm, Unik (Philadelphia etc.)

 

2681              2. tegn

                      Forside: F ·B

                      Bagside antagelig blank

                      Mahognitræ, kvadratisk med afrundede hjørner 27 mm, Unik (Philadelphia etc.)

Fortsættes


Tilbage til Dansk Mønt