Nordens ældste Møntsted

af Julius Wilcke

Det har glædet mig meget at læse Hr. Sagfører Ernst's ualmindelig velskrevne og klare Oversigt over Stoffet. jeg skal dog henlede Opmærksomheden paa den afd. Chef for Møntkabinettet i Stockholm, Dr. Bror Schnittgers allerede tidligere her i Bladet (1) anmeldte Beskrivelse af Silverskatten från Östjädra, i hvilken fandtes 87 Stkr. af vor næstældste Mønt, Halvbrakteaterne fra 940-60. I denne Meddelelse fra Schnittger indeholdes tillige Oplysninger om flere andre svenske Fund med disse Mønter, saaledes 1 Stk. fra Ångermanland og 85 Stkr. fra Skaane.

Bror Schnittger nævner i Forbindelse med Birka og Hedeby Ansgars Missionsfærd i Norden. Det er bekendt, at de kristne fra Danmark før Ansgars Tid drog til Dorestad for at lade sig primsigne: Det forekommer mig derfor, at Kristenmissionen bør nævnes i Forbindelse med vor ældste Ment, idet Ansgars Virksomhed netop falder sammen med den Tid c. 840, da disse ældste Mønter antages udmøntede. Det er ikke helt urimeligt at antage, at Mønten kom med Kristendommen fra samme By til samme Byer. Hvis man tænker sig, at der har været fælles Handelsfaktorier i Dorestad, Hedeby og Birka, der til Lettelse af Omsætningen har ladet slaa Mønt, kunde denne ensartede Mønt forsaavidt godt være udmøntet baade i Hedeby og Birka, thi det er jo ikke sagt, at denne Mønt absolut skal være slaaet for en enkelt stedlig Herskers Regning. Fundenes faktiske Spredthed kunde noget tale herfor.

Museumsinspektør Galster gør mig i denne Forbindelse opmærksom paa, at Udmøntning overalt ved Møntvæsenets første Opstaaen synes at være private Foretagender, der først længere ned i Tiden overtages af Kongen, naar han ser, hvilken Fortjeneste der kan flyde deraf. Naar der under Knud d. store f. Eks. er møntet af mange forskellige Møntmestre paa mange forskellige Steder, er det sikkert el Udtryk for, at det er stedlige Guldsmede, der med Kongens Tilladelse mod Afgift driver en privat Forretning med Mønt, som de - ligesom i vore Dage vore Sølvsmede mærker deres Sølvtøj - til Garanti forsyner hver med sit Navn og Hjemsted. Paa samme Maade har vel de her ommeldte Braeteaters Udmøntning været en privat Forretning, dreven af Købmænd i Dorestad, Hedeby og Birka.

(NFM 1924 side 192-193)


Note:


Tilbage til Dansk Mønt