KLIK for forstørrelse!

Julius Wilcke: Møntvæsenet under Christian IV og Frederik III 1625-1670

Fortsat

D. Andre Møntsteder

Under Trediveaarskrigen lod Christian IV i Aaret 1627 sin Statholder i det af ham besatte Wolfenbüttel Grev Philip Reinhard af Solms slaa Dobbeltdukater, Dukater, Dobbeltspecier, Specier, Groschen og 12 Pf. Stkr. Den 1. April 1627 havde Greven af Solms, der tjente som Oberst i Hæren, faaet Bestalling som Statholder og i December 1627 maatte Wolfenbüttel overgive sig. I den mellemliggende Tid maa Udmøntningen have fundet Sted. For Speciernes Vedkommende har denne været ret Betydelig, idet der kendes ca. 6 Varianter, ligesom en Del Exemplarer er bevarede til Nutiden. De nærmere Omstændigheder ved Udmøntningen, der ikke har nogen synderlig Interesse for den danske Mønthistorie, kendes ikke. Det siges, at Mønterne er slaaede af Sølv og Guld fra den Braunschweig-lüneburgske Hertug, Kongens Søstersøn, Frederik Ulriks Taffelservice m. m. paa Slottet i Wolfenbüttel; Mønterne kaldes Hanreidukater og Hanreispecier, fordi Greven af Solms skulde have staaet Hertuginden meget nær! Om alt dette vides intet med Sikkerhed, ligesom der heller ikke gennem Arkiverne i Braunschweig har kunnet opspores Kilder til Bedømmelse af, hvor stor en Rolle disse Mønter har spillet for Kongens økonomi under Krigen (1).

68. Groschen fra Wolfenbüttel

1620 erhvervede Christian IV Trankebar i Ostindien, hvor der under denne Konge saavel som under Frederik III sloges en Del smaa Kobber- og Blymønter, der kaldes Kas. Om disses Værdi, Udmøntningsforhold og Mængde kendes foreløbig meget lidet. De havde alene Betydning for Smaahandelen dér paa Stedet og nævnes kun hér for en Fuldstændigheds Skyld (2).

KLIK for forstørrelse!

69. Dansk-ostindisk (Tranquebar) Kompagnis Specie, slagen i København

Af samme Grund skal her anføres, at Frederik III som Ærkebisp af Bremen og Biskop af Verden i Aarene 1641-43 i sine Bispedømmer lod slaa Dobbeltspecier, Specier, Halvspecier, Dütken, 2-ß og Sechsling; Mønterne sloges af Møntmester Peter Timpff i Vørde (3). De har væsentlig kun Samlerinteresse.

Tilbage til Wilcke II


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt