Møntens Folk c. 1620

Stempelskærer Thomes Borstrop og Medaillerne over Elfsborgs og Goltburgs Erobring.

af Julius Wilcke

I Københavns Diplomatarium IV p. 770, Nr.896: "Fortegnelse over Vagterne og over hvem, der er fritagne for at deltage deri", c. 1620, anføres følgende: "Disse efterskrevne Kongl. Majts. thienere bruger borgerlig nering och handverk og wille dog ingen wacht eller tynge med borgerne vedstaa.

Øster Kvarter:

Pauell Flescher (Fleischer), møntter.
Johann Engelbrett, møntemester.
Johann Pølmand, mønterschuend, holder hus for sig selff.
Jochim Weibum, møntter, holder hus for sig selff.
Nicolaus Schuab, mønttermester, bruger handttering och kiøbmanskab.
Lenertt Berner, mønter, holder hus for sig selff og tapher øll.
Thomes Borstrop, møntterschuenn, holder hus for sig selff.
Claus Jacobsenn, møntterschuenn, holder hus for sig selff.
Hans Gralmand, møntter, sider for egitt hus.
Claus Jacobsen, møntterschuend.

Strand Kvarter:

Heindrich Thiell, Heindrich Bøs, Heindrich Køler, alle thre mønttere" (1).

Foruden Schwabe, Engelbrecht og Henrik Køhler, som vi kender, er der Grund til at fremhæve Thomes Borstrop (Borsdorff) og Paul Fleischer, der nævnes mange Steder i Rentemester- og Møntmesterregnskaber, den første som "Isensnider", den sidste som Smedemester ved Mønten. Thomes Borstrop, der "Anno 1615 wdi Julle Drick" blev optaget som Lavsbroder i Danske Compagnie (2), fik 1626 som Stempelskærer 200 Courantdaler, Fleischer 40 Courantdaler aarlig (3). Naar man spørger, om nogen Mønt eller Medaille kan henføres til den her nævnte Stempelskærer, frembyder sig den smukke lille Medaille (4) til Minde om Erobringen under Kalmarkrigen den 1. Juni 1612 af Goltburg (Gullberg), en lille Skanse eller Fæstning paa den sydlige Bred af Götaelven ved dens Munding, dér hvor nu Gøteborg er beliggende. Denne Medaille er paa Forsiden under Kongens Billede forsynet med Bogstaverne T. B. Det samme Mærke bærer endvidere den større Medaille til Erindring om det tætved liggende Elfsborgs Erobring den 23.-24. Maj 1612. Beskr. Nr. 228. Mærket er anbragt paa Forsiden nederst til venstre under Hestens Hale, men findes ikke paa Beskr. Nr.227, Tab. Xl Nr. 1. Denne Medaille er en af de smukkeste og finest udførte ældre Stykker. Bagsiden er et rent Kunstværk i Fremstillingen af en Fæstning og dens Belejring med alt Tilbehør. Endog Galgen med en ophængt og en nedfalden Forbryderkrop savnes ikke. Paa Forsiden under Kongens Rytterbillede findes Bogstaverne C . G . ET P . L . R . M . dvs: Cum Gratia ET Publica Licentia Regiæ Majestatis (5). Medaillen maa altsaa betragtes som et med Kongens Samtykke udført Privatforetagende; af denne Grund kunde vel Stempelskæreren, der iøvrigt 1615 har været saa anset, at han blev optagen i Danske Compagnie, bedre anbringe sit Mærke paa Medaillen.

(J. Wilcke: Daler, Mark og Kroner 1481-1914, København 1931 side 124-126)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt