Vilhelm Bergsøe - en pioner

af Peter Flensborg

Man skal ikke have samlet på mønter og medaljer ret længe, før man i kataloger og auktionslister støder på betegnelsen Bgs. eller Bergs. efterfulgt af et nummer. Men hvem er det, der refereres til? Det er såmænd den navnkundige forfatter og samler Jørgen Vilhelm Bergsøe (1835-1911).

Bergsøe var født i den gamle porcelænsfabrik, hvor faderen var administrator, og efter sin studentereksamen skrev han flere videnskabelige afhandlinger, inden han i 1864 blev doktor på en afhandling om sværdfiskens snyltedyr. Alle ved, hvor trange kår forskere kan have nu om dage, og bedre var det ikke dengang, hvilket medførte, at Bergsøe begyndte at skrive for et bredere publikum, bl.a. bogen "Fra mark og skov" i 1881. Ret tidligt pådrog han sig en øjensygdom, og for at helbrede denne rejste han i flere perioder til Italien, hvilket dog kun gav midlertidig lindring. Indtryk fra disse rejser til Italien er nedfældet i hans første roman: "Fra Piazza del Popolo" (1866). Bergsøes næste store roman blev: "Fra den gamle fabrik", hvori han beretter om sine barndomserindringer. Derefter fulgte den ene roman efter den anden samt mindre fortællinger som f.eks. "Falskmønteren", og hermed har vi kontakt med hans hobby - møntsamleriet, som bevirkede, at han sammen med en række af datidens kendte samlere som f.eks. Guildal, Hauberg, Bramsen, F. C. Beck og C. J. Jørgensen den 27. nov. 1885 stiftede Møntsamlerforeningen i Kjøbenhavn. Initiativtager var generalmajor C. T. Jørgensen, og første årskontingent blev fastsat til 4 kroner!

I løbet af årene 1885-88 afholdtes i foreningen en del møder, hvor Jørgensen fremlagde sit syn på det at samle mønter, og især lagde han vægt på anlæggelsen af en samling med udelukkelse af småvarianterne, hvilket resulterede i hans beskrivelse af de danske mønter 1448-1888.

Bergsøe havde kastet sig over den mere ubemærkede del af samleriet, nemlig medaljer, tegn etc. og holdt foredrag om disse, og også dette arbejde resulterede i en bog. Den udkom i 1888 med titlen: "Danske Foreningstegn udstedte af Gilder, Corporationer og Lav fra Middelalder til Nutid". Denne bog har i flere år været svær at opdrive antikvarisk, så det er med glæde, man konstaterer, at den er genoptrykt i 1978. Det var også i 1888, at Vilhelm Bergsøe blev formand for Møntsamlerforeningen, og i denne vedtog man at udarbejde en beskrivelse af danske medaljer efter 1789. Grunden til at det netop blev dette årstal var, at de danske medaljer indtil dette årstal var omtalt i "Beskrivelsen af 1791".

Selv om foreningen var lille, var der en fantastisk aktivitet på det skrivende og forskende plan, og det har nok været derfor, at Guildal i 1889 foreslog, at foreningens navn fremtidig skulle være

Den Numismatiske Forening i Kjøbenhavn

Bergsøe blev mere og mere aktiv, og i dette år holdt han foredrag om frimurertegn, danske jetons samt de under oprøret 1848-50 prægede medaljer, mønter, jetons og mindetegn. Sidstnævnte foredrag resulterede i 1890 i bogen: "Krigsminder fra Felttogene i vore første Frihedsår". Endelig i 1893 udkom det længe bebudede værk: Vilhelm Bergsøe: Danske Medaljer og Jetons fra 1789-1891, udgivet af den Numismatiske Forening i Kjøbenhavn. Bogen kom til at koste ialt 1999 kroner at trykke, af hvilke 250 kr. betaltes af L. E. Bruun, 100 kr. af Guildal, 400 kr. i mindre bidrag og endelig var tilvejebragt 800 kr. ved rentefrie lån, der dog senere blev eftergivet. Værket blev dog ikke voldsom populært, og det blev derfor vedtaget at skænke et ekspl. af beholdningen til hvert nyt medlem.

I 1892 havde kongeparret guldbryllup, og dette blev fejret med en syndflod af medaljer, jetons, festtegn etc., hvilket fik Bergsøe til at foreslå, at man skulle udgive et tillæg til medaljeværket. Dette blev vedtaget, og tillæget blev hurtigt færdigt. Som en yderligere anerkendelse af Bergsøes medaljeværk gav Carlsbergfondet forfatteren en understøttelse på 1500 kr. til at få trykt tavler med afbildninger af de vigtigste historiskeog personmedaljer, der er omtalt i værket. Disse tavler udkom dog først i 1897 og havde både dansk og fransk tekst, men formatet var noget uhandigt.

I 1894 blev Bergsøe hædret med en medalje, som var udført af Lindahl og med motiver fra Bergsøes bøger. Men Bergsøe, som på dette tidspunkt var 60 år, havde mange felter, han endnu ville dyrke, og året efter, i 1895, udkom hans bog om de danske mønter fra Trankebar, og selv om der på en del områder var betydelige misforståelser, var det alligevel et godt og nyttigt referenceværk, der i mange år var enerådende.

Lørdag den 17. okt. 1896 blev en mørk dag for Bergsøe, og baggrunden for dette var Tietgen-medaljen, af hvilken foreningen havde et betydeligt restoplag. Der opstod diverse misforståelser mellem formanden og et af medlemmerne om, på hvilke måder man bedst kunne komme af med de føromtalte medaljer, og da parterne ikke kunne komme til forståelse, nedlagde hele bestyrelsen, d.v.s. Bergsøe, Jørgensen og Mørch deres mandater og udmeldte sig af foreningen. Foreningen var hermed nærmest lammet, og der opstod en ny og sideløbende forening: Møntsamlerforeningen af 1896. De to foreninger blev dog senere, i jan. 1916, sluttet sammen, men Bergsøe forblev uforsonet med foreningen til sin død d. 26. juni 1911.

Allerede inden sin død var han begyndt at sælge nogle af sine mønter, og alle de oversøiske blev solgt hos Schulman i Amsterdam i 1903.

Bergsøe var altid grundig i sine forstudier, hvilket er årsagen til, at vi fra hans hånd har adskillige håndskrevne manuskripter, bl.a. flere forstudier til bogen om Trankebar-mønter, men der eksisterer også et færdigt manus til: "Amerikas, Australiens og Afrikas selvstændige staters mønter", som ikke er udgivet.

Som det kan ses af det foranstående, har Bergsøe betydet kolossalt meget for oprettelsen af Numismatisk Forening, og blandt hans værker står stadig beskrivelsen af de danske medaljer 1789-1892 som et monumentalt værk, et værk der i de sidste år er blevet enormt dyrt, men som heldigvis i år er blevet genoptrykt, således at alle samlere har mulighed for under 100 kr. at føje det til sin samling af uundværlig numismatisk litteratur.

(fra: Mønter på Børsen 1978 side 13-17)


Tilbage til Dansk Mønt