Stempel 10 Kr.

TESTAMENTE.

Undertegnede Grosserer Lars Emil Bruun og
Hustru Pauline Antoinette Juliane, født Kiær,
opretter herved hver for sig følgende testamentariske Dispositioner:

(...)

3.

Med min Mønt- og Medaillesamling forholdes saaledes:

Over Samlingen skal der straks efter min Død udarbejdes et Katalog med Tavler, der er Samlingen værdigt; og hvor der indenfor rimelige Grænser med Hensyn til Bekostningen anvendes saa meget, at Kataloget kan være et historisk Vidnesbyrd om Samlingens Størrelse og Betydning og om Stykkernes Konservering, Kataloget over min svenske Samling skal tjene som Mønster for nærværende Katalog. De daværende Medlemmer af numismatisk Forening skal have et Exemplar af Kataloget gratis, ligesom det skal tilsendes de mere betydelige Samlinger i Ind- og Udlandet.

Endvidere skal Samlingen vurderes, og det er mit Ønske, at mine Executorer lader dette foretage ved eller i Samraad med Ingeniør H. H. Schou.

(...)

København, den 17 September 1921

sign. L. E. Bruun.
sign. Tony Bruun.

Stempel 1 Krone
Notarialattest af 17 September 1921
i sædvanlig Form


Stempel 10 Kr.

CODICIL.

Undertegnede Grosserer Lars Emil Bruun gør herved følgende Forandringer og Tilføjelser til det af mig den 17 September 1921 oprettede Testamente:

1.

Testamentets B 3 ændres og suppleres saaledes:

Det er min Vilje, at min Søn Hans Bruun skal indtræde i Bestyrelsen for L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling og være Bestyrelsens Formand.

Efter hans Død skal hans Søn, hvis han er fuldmyndig, overtage Hvervet, - af flere Sønner den ældste.

Findes ingen fuldmyndig Mand i min Søns nedstigende Linie, skal Bestyrelsen vælge en anden Mand af en af mine Døtres Linier til at overtage Hvervet, og overlades det altsaa i dette Tilfælde til Bestyrelsen at træffe Valget af den, som den anser for bedst egnet til at overtage Hvervet. Skulde ingen findes, som efter foranstaaende har Ret til at blive udnævnt, vælger Bestyrelsen frit, hvem den anser for egnet til Hvervet.

I øvrigt skal Bestyrelsen bestaa af Overretssagfører Chr. Hede og Inspektør ved den kgl. Mønt- og Medaillesamling I. G. C. Galster.

Som Suppleant for Overretssagfører Chr. Hede udnævner jeg Overretssagfører Holger Hede, der endvidere efter hans Død skal indtræde i Bestyrelsen.

Inspektør Galster bemyndiges til selv senere at udnævne sin Suppleant og Efterfølger i Bestyrelsen.

Det har sit Forblivende herved, at disse Bestyrelsesmedlemmer og efter dem deres Efterfølgere i Bestyrelsen stedse selv udnævner deres Stedfortrædere, resp. Efterfølgere i Bestyrelsen.

Hermed bortfalder altsaa de af mig tidligere foretagne Udnævnelser til Bestyrelsesmedlemmer.

Da jeg har tilbudt at købe Grevskabet Brahesmindes Møntsamling, bestemmer jeg for tydeligheds Skyld, at hvis Købet gaar i orden, skal denne Samling indgaa i L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling og saaledes være underkastet Bestemmelserne i mit Testamentes 3.

Selvfølgelig gælder Testamentets Regel om, at Doubletter skulle sælges til Fordel for Boet, da hensigten med at erhverve den Bille-Braheske Samling ikke er at erhverve Doubletter, men kun at supplere min nuværende Samling i Kvantitet og Kvalitet.

For det Tilfælde, at førnævnte Køb gaar i Orden, bestemmes derhos, at ogsaa mine svenske Mønter skulle indgaa i L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling.

Bestyrelsen for L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling skal snarest mulig efter min Død udarbejde en Fundats for Samlingen overensstemmende med mine testamentariske Bestemmelser, hvorhos der skal deponeres et Duplicatexemplar hos den kgl. Mønt- og Medaillesamling og et i det kgl. Bibliothek.

(...)

3.

I øvrigt gælder mit Testamente af 17 September 1921 og Codicil af 20 ds. uforandret.

4.

Denne Codicil indføres i Notarialprotokollen med den Retsvirkning, at en Udskrift heraf stedse skal gælde som en Original.

København, den 21 Oktober 1922
sign. L. E. Bruun.

Stempel 1 Krone
Notarialattest af 21 Oktober 1922
i sædvanlig Form


Tilbage til Dansk Mønt