Nedenstående har Dansk Mønt fået Forlagets tilladelse til som demo at gengive et par udvalgte prøvesider fra:

Advokat Axel Ernst´s og Frøken Alfrida Ernst´s Legat til Fremme af Numismatisk Forskning i Danmark. Beretning om 25 års virke 1970-1994. Et Jubilæumsskrift.

Udgivet af Grelbers Forlag, (København) (torsdag 2. november) 1995, 74 pp. ill. 4º.

Interesserede kan bestille bogen hos Grelbers Forlagsekspedition, Drejøgade 26 F 501, 2100 København Ø, telefon +45 39 29 07 23, email: mem@image.dk

 

 

INDHOLD

 

 

Side 3:

ADVOKAT AXEL ERNST´S OG FRØKEN ALFRIDA ERNST´S LEGAT TIL FREMME AF NUMISMATISK FORSKNING I DANMARK

Fondsmyndighed var først Kulturministeriet, derefter Fondsregisteret siden Erhvers- og Selskabsstyrelsen sammen med Civilretsdirektoratet.

Ministeriet for Kulturelle Anliggenders (Kulturministeriet) journal nr.: 1. kontor 15-527 Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K, tlf. 33 92 33 70.

Fonds-registrerings-nummer: 8.402 SE-nummer: 11 67 98 70
Fondsregisteret, Holmens Kanal 20, 1060 København K, tlf. 33 92 33 03.

Henhørende under offentligt tilsyn ved:
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1604 København V, tlf. 33 12 42 80
Københavns Skatteforvaltning, Selskabsbeskatningen, Artillerivej 86, 4., 2300 København S, tlf. 31 54 88 88 lokal 420
(hertil skal årligt regnskab indsendes; kopi udleveres mod gebyr kr 150/regnskab)
samt Civilretsdirektoratet, Æbeløgade 1, 2100 København Ø, tlf. 33 92 33 02.
(fondsmyndighed)

Bestyrelse: Formanden for Dansk Numismatisk Forening samt

lederen af Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

Adresse: c/o Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf. 33 47 31 40.

Revisor: Revisorsamvirket af 1975, aktieselskab, statsautoriserede revisorer, Turbinevej 13, 2730 Herlev, tlf. 44 94 32 44.

Centralregisteret for Testamenter:
Københavns Byret, Hestemøllestræde 6, 1464 København K, tlf. 33 93 32 33 lokal 4279.

Statens Informationstjeneste: Nørre Farimagsgade 65, 1364 København K, tlf. 33 12 90 12.

Kirsten Jacobsen: MF, Christiansborg, 1218 København K, tlf. 33 37 55 00.

Retten i Odense: Skifteafdelingen, Domhuset, Albanigade 28, 5100 Odense C, tlf. 66 11 47 12.

Kraks Fonds- og Legatvejviser,2.udg.,Kbh. 1990, s. 153 oplyser følgende fra legat-bestyrelsen: x100)

"Formål: At fremme den numismatiske forskning i Danmark udført af danskere eller udlændinge med emner indenfor dansk numismatik.

Administrator: Kjøbenhavns Handelsbank,Forvaltningsafdelingen,Holmens Kanal 2,1091 København K.

Supplerende oplysninger: Legatets formål er at understøtte og fremme den numismatiske forskning i Danmark. Lovene m.v. er aftrykt i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1970, s.165-167.

Ansøgningsskema: nej.

Kontaktadresse: Overassistent Anne Sofie Nobel, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. Telefon: 33 13 44 11."

Civilretsdirektoratet er tillige fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af fondsloven (kapitalkrav min. kr. 250.000 i aktiver). Fondsloven - senest ændret i lov nr. 350 af 6. juni 1991 med virkning fra 1. januar 1992 - indeholder regler om fondes og foreningers vedtægter, herunder vedtægtsændringer, kapitalforhold, ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, uddeling, overskudsanvendelse og fondsmyndighedstilsyn.

"Det påhviler bestyrelsen, at sørge for revision af fondens årsregnskab. Kontrollen med at fonden administreres i overensstemmelse med loven og vedtægten påhviler i første række revisor. Har revisionen givet anledning til bemærkninger, eller finder revisor i øvrigt anledning til at påtale fondens forhold, skal revisor indsende meddelelse herom til Civilretsdirektoratet."

Civilretsdirektoratet foretager stikprøvevis gennemgang af samtlige fondes regnskaber.

 

Side 4:

VEDTÆGTER

 

§ 1. I henhold til advokat Axel Ernsts og Frøken Alfrida Ernsts testamentariske bestemelser oprettes et legat til fremme af numismatisk forskning i Danmark. Legatet består af de værdier, som er tillagt det efter frøken Alfrida Ernsts testamente af 21. februar 1951 med codicil af 12. februar 1965. Ifølge boopgørelse og repartition af 21. august 1970 beløber det sig til kr. 417.915,44 med fradrag af arveafgift kr. 41.790,00, i alt kr. 376.125,44.

§ 2. Legatets formål er på enhver tænkelig måde at understøtte og fremme den numismatiske forskning i Danmark, hvorved forstås al numismatisk forskning udført af danskere, samt udlændinges forskning, forsåvidt den behandler emner inden for dansk numismatik.

§ 3. Legatet bestyres af den til enhver tid værende leder af Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i København, samt den til enhver tid siddende formand for Dansk Numismatisk Forening. Dersom disse eller en af dem ikke vil påtage sig hvervet, overdrages dette til en mand eller kvinde med indsigt i numismatik, således at Rigsantikvaren udpeger en person til at erstatte Møntsamlingens leder, medens en stedfortræder for Dansk Numismatisk Forenings formand udpeges af professorerne i historie ved Københavns Universitet. Bestyrelsesmedlemmerne skal godkendes af Ministeriet for Kulturelle Anliggender.

§ 4. Udbetalinger fra legatet foretages af dets to bestyrere i fællesskab. I tilfælde af uenighed om en bevilling overdrages afgørelsen af det omstridte spørgsmål til en af de to bestyrere i fællesskab udpeget uvildig opmand, med indsigt i numismatisk forskning. Dersom bestyrerne ikke kan enes om en opmand, udpeges denne af Rigsantikvaren.

§ 5. Legatets kapital anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for anbringelse af midler tilhørende legater m.v. under offentlig bestyrelse, jfr. for tiden Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 332 af 16. september 1966 om Anbringelse af Midler der tilhører Legater m.v. under offentlig Bestyrelse eller offentligt Tilsyn. For at modvirke pengenes synkende værdi henlægges hvert år mindst 1/10 af renterne til kapitalen, medens det resterende beløb stilles til rådighed for legatets formål. Dersom dette beløb et år ikke opbruges, overføres overskuddet til de efterfølgende års uddelinger. Legatets aktiver skal lyde på legatets navn og så vidt muligt være noteret som tilhørende legatet, hvorefter de skal forsynes med prohibitivpåtegning af Ministeriet for Kulturelle Anliggender.

§ 6. Legatets regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Regnskabet revideres af Dansk Numismatisk Forenings to revisorer og decideres Ministeriet for Kulturelle Anliggender. Det reviderede regnskab offentliggøres hvert år i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.

§ 7. Bestyrelsen skal føre protokol over sine forhandlinger. Denne protokol skal sammen med legatets arkiv og øvrige papirer opbevares på betryggende måde i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling i København.

 

 

Side 5:

Uddrag af advokat, cand.jur. Axel Christian Ernst´s x101) testamente:

§ 2. Efter min Død skal Den kongelige Møntsamling, Nationalmuseet, København, være berettiget til af mine efterladte Samlinger af Mønter, Medailler, Pengesedler, numismatisk Litteratur og numismatisk Korrespondance etc., vederlagsfrit at udtage, hvad Samlingen maatte ønske til sin Forøgelse, og om fornødent skal Samlingen helt eller delvist kunne forlanges overført til Den kgl. Møntsamling, saa at en Sammenligning med Den kgl. Møntsamlings Samlinger der kan finde Sted. Eventuel Arveafgift eller andre Afgifter bæres af Den kgl. Møntsamling, idet dog Afgiftsfrihed forventes af Hensyn til Formaalet.

§ 3. Hvad Den kongelige Møntsamling ikke ønsker at udtage, vil være at bortsælge paa Auktion i Numismatisk Forening i København eller ved offentlig Auktion i København efter Samraad med den til den Tid værende Formand for Numismatisk Forening og med Bestyrelsen af Den kgl. Møntsamling. Dog maa Fyens Stiftsmuseum i Odense forlods vederlagsfrit udtage, hvad det maatte mangle af mine nyere danske Medailler, Jetons, Emblemer, Betalingstegn efter Aar 1864, efter at Den kgl. Møntsamling først har udtaget heraf, hvad denne Samling har Interesse i.

§ 9. Hvad jeg herefter maatte efterlade mig skal tilfalde et Legat til Fremme af numismatisk Forskning i Danmark, repræsenteret ved den til den Tid værende Bestyrer af Den kgl. Møntsamling i København i Forbindelse med den til den Tid værende Formand for Numismatisk Forening i København, eller hvis de eller nogen af dem ikke vil paatage sig det, af en af Direktøren for Nationalmuseet i København og en af Professorerne i Historie ved Københavns Universitet udpeget Mand eller Kvinde med Indsigt i Numismatik, alt overensstemmende med de Retningslinier, der har fundet Udtryk i en dette Testamente vedlagt Skitse.

( § 9 trådte først i kraft ved den i søskendeparret længstlevendes død)

 

I den scrapbog [privateje] over broderen, som Alfrida Ernst samlede, finder man bl.a. disse avis-uddrag:

[Fyens Tidende 5. december 1964, Jørg.] ".... Som nævnt maa Fyns Stiftsmuseum efter Ernst´s testamentariske bestemmelse til sin medaljesamling udtage, hvad Den kgl. Mønt- og Medaillesamling ikke ønsker at indlemme i sin samling. Denne udtagelse er endnu ikke foretaget af Fyns Stiftsmuseum, og det vil kræve særlig sagkyndig bistand og tage ret lang tid at udtage medaljer af Ernst-samlingen, som befinder sig paa Nationalmuseet"

... - og der blev samlingen. Så vidt vides solgtes samlingen på auktioner af de ansvarlige derfor, inden Odense Museum fik udtaget alle de stykker, som manglede i dette museum ...

[Fyens Tidende 16. maj 1965, Edvard Andersen] ".... Midlerne fra auktionerne skal bruges til oprettelse af et legat til fordel for den numismatiske forskning i fremtiden. Saavel videnskabeligt arbejdende forskere som alvorligt arbejdende amatører kan komme i betragtning ... "

 

Side 6:

 

Legat-vedtægterne aftryktes pp 165-167 i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM) nr 8, oktober 1970, sammen med disse ord fra den første legat-bestyrelses to medlemmer, Otto Mørkholm og Leo Hansen:

"Allerede i 1951 bestemte søskendeparret Alfrida og Axel Ernst, at hovedparten af deres formuer efter begges død skulle anvendes til oprettelsen af et legat med det formål at fremme den numismatiske forskning i Danmark. Kort efter Axel Ernsts død den 19. maj 1964 (se NNUM 1964, s. 109 ff.) påbegyndtes arbejdet med registreringen af hans meget store samling af mønter og medailler, og efter at Den kgl. Mønt- og Medaillesamling ifølge testamentet havde udtaget, hvad den ønskede til sin forøgelse (se NNUM 1964, s. 174) x102) blev det resterende solgt, dels på to offentlige auktioner i København i maj-juni 1965 og april 1966, dels på ikke mindre end 30 auktioner i Dansk Numismatisk Forening i perioden fra december 1964 til april 1969. Frøken Alfrida Ernst opnåede ikke at se afslutningen på realiseringen af broderens mønter, idet hun afgik ved døden den 19. marts 1968.

Ifølge de oprettede testamenter skal legatet bestyres af lederen af Den kgl. Mønt- og Medaillesamling og Dansk Numismatisk Forenings formand i fællesskab. Axel Ernst har utvivlsomt herved ville tilkendegive sit hjertelige forhold til begge disse institutioner og samtidig indiceret, at både Møntsamlingen og foreningens tarv lå ham stærkt på sinde. Udover denne bestemmelse, og hvad der ligger i selve angivelsen af legatets formål, har han ikke udarbejdet nærmere retningslinier for legatets virksomhed. De nedenfor anførte vedtægter er derfor udarbejdet af de udpegede legatbestyrere i samråd med forskellige offentlige myndigheder og har opnået kongelig konfirmation.

Ved udarbejdelsen har vi forsøgt at arbejde i legatarernes ånd, så vidt dette er menneskeligt muligt, og det er vort håb, at legatets virksomhed vil være frugtbringende for dansk numismatik i almindelighed, således at det virkelig vil fastholde erindringen om den kyndige numismatiker Axel Ernst og hans elskelige søster.

Otto Mørkholm
Leo Hansen
"

 

 

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling er den største offentlige møntsamling i Danmark og Dansk Numismatisk Forening er den største private forening i Danmark; der findes andre - men mindre - offentlige samlinger og private foreninger; det er yderst naturligt at udpege legatbestyrelsesmedlemmerne fra de største, mest betydende organisationer. Legatarernes ånd tillægger dog ikke, at disse to største organisationer skal have nogen præference-stilling fremfor de mindre af slagsen.

Axel Ernst skrev aldrig nogen artikler med antikke emner, og dette tilkendegiver utvivlsomt, at det ikke ligger synderligt i legatarens ånd at støtte emner af antik karakter; omend hans ånds brede spektrum utvivlsomt alligevel i mindre grad ville støtte antikke emner, men formentlig kun som en diminutiv prioritering og diminutiv andel ved legat-uddelinger.

 

Side 7:

Om legatets praktiske stiftelse fortæller Jørgen Steen Jensen:

"En på langt sigt meget vigtig begivenhed var oprettelsen af Ernsts legat ... . Det oprettedes iflg. fælles testamente fra de to søskende, Axel Ernst ( † 1964) og Alfrida Ernst ( † 1968) med den overlevende broder Otto Ernst som eksekutor i boet. Det var vist ikke særlig kendt i sin tid, at Leo Hansen og Otto Mørkholm (der iflg. deres stillinger udgjorde legatets første bestyrelse) måtte kæmpe en lang og sejg kamp for at få legatets startkapital op på donatorernes oprindelige ønske. Med god hjælp fra flere sider lykkedes det at opnå et nogenlunde rimeligt forlig, således at legatet kunne træde i kraft 1970 med en startkapital på ca. 375.000 kroner (1985 var kapitalen godt 1,2 million kroner)." x102)

[ JSJ p 57 i "Møntsamlere og Forskere. Dansk Numismatisk Forening 1885-1985", København 1985]

 

Nedenstående ´annonce´ blev en tid årligt indrykket i NNUM, således at legat-aspiranter kunne gøres opmærksomme på muligheden for at søge legatet:

"Legatets formål er på enhver tænkelig måde at understøtte og fremme den numismatiske forskning i Danmark, hvorved forstås al numismatisk forskning udført af danskere, samt udlændinges forskning, for så vidt den behandler emner inden for dansk numismatik (jfr. NNUM, oktober 1970, s. 165)

Ansøgninger om bevillinger fra Legatet indsendes inden den 31. december 1971 til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet, 1220 København K. Alle ansøgninger må være udførligt begrundet og ledsaget af den nødvendige økonomiske dokumentation i form af specificerede overslag, indhentede tilbud eller lignende.

Otto Mørkholm Leo Hansen "

[Trykt i NNUM nr 10, december 1971, p 230 - nr 10, december 1972, p 239 - nr 10, december 1973, p 358 - nr 1, januar 1975, p 4 - nr 3, marts 1976, p 53 - nr 9, november 1976, p 185 - nr 10, december 1977, p 184 - nr 1, februar 1979, p 17 - nr 8, december 1979, p 152.]

Herefter ophørte denne offentlige kundgørelse af, at legatet kunne søges. Legatet blev dermed reelt forbeholdt den inderkreds, som havde forhåndskendskab til dets eksistens, eller legatemner som bestyrelsesmedlemmerne selv udpegede.

[red.anm.: 85 % af samtlige bevillinger er tildelt projekter vedr. legatsbestyrelses-medlemmerne selv eller vedr. disses institution/forening]

 

Side 22:

Samtlige regnskaber fra 1970 indtil 1986 var ganske nødtørftige og altid kun summariske. Specifikations-detailler om udbetalte beløb ønskede legatets bestyrelse åbenbart at hemmeligholde.

Så langt det har været muligt at indsamle oplysningerne, bringes specifikationerne i dokumentationsafsnittet med NOTER TIL ÅRSREGNSKABER.

Ved gennemsyn af disse specifikations-noter må det overlades til læseren selv, om han kan finde nogle årsager til de udtalte og meget kraftige forsøg på hemmeligholdelse.

De fondstilsynsførende myndigheder vurderede åbenbart, at alt for mange fonde, foreninger o.lign. udnyttede at regnskabsbestemmelserne i loven ikke var strikst nok udpenslet, og fondene etc. i stor stil undlod at udfærdige fyldestgørende regnskaber. Med virkning fra 1986 specificerede de fondstilsynsførende myndigheder derfor lovbestemmelserne således, at regnskaber fremover skulle blive fyldestgørende.

Denne situation var ikke så behagelig for bestyrelsen for Ernst-legatet; thi nu stod det meget klart udpenslet i fondsloven hvilket detailleret regnskab, man var forpligtet til at opstille, når man forvaltede betroede fondsmidler. Samtidigt stod der i Ernst-legatets vedtægter helt direkte, regnskaberne hvert år skulle offentliggøres. Man ville nu blive nødt til at offentliggøre de specifikations-oplysninger, man indtil da altid havde søgt at hemmeligholde.

Samtidig med de nye lovbestemmelser, besluttede Ernst-legatets bestyrelse derfor, at legatets regnskaber i fremtiden skulle være hemmelige. Altså overtræder Ernst-legatets bestyrelse helt bevidst legatets vedtægter, som man som tillidspost har pligt til at overholde.

Undvigemanøvren blev, at man i NNUM 1988 side 67 oplyste:

"Som følge af krav i forbindelse med den ændrede lovgivnings krav om Fonde og Legater fremkommer regnskabet nu i en anden og mere udvidet form end tidligere. Bestyrelsen af Legatet, der er identisk med Medlemsbladets hovedredaktør og ansvarshavende redaktør, har derfor skønnet, at det vil være en for stor belastning for Bladets økonomi og af for ringe almindelig interesse at trykke regnskabet i Bladet" x104)

Når man ønsker at udøve censur over, hvad andre kan finde interessant, må Peter Hammerich + Jørgen Steen Jensen affinde sig med, at motiver og bevæggrunde udsættes for nærmere prøvelse. Der må nødvendigvis spørges:

1) Hvorfor ofrer NNUM økonomi på trykning af den tilbagevendende beretning fra "Commission Internationale de Numismatique" ? Denne kunne være af ringe almindelig interesse.

[denne beretning fylder 2 sider i f.ex. NNUM nr 6, august 1991, pp 110-111]

[red.anm.: da nærværende redaktør foretrækker at være retfærdig, bør her nævnes, at man ikke skal undlade at trykke hverken CINs beretning eller Ernst-legatets regnskab - begge beretninger/regnskaber bør trykkes til glæde for de, som nu kan finde interesse deri - andre kan overspringe læsningen]

[Idet nærværende jubilæumsskrift både bekostes trykt af private sponsorer, og det købes af legat-interesserede private læsere, turde interessen for legatets regnskaber hermed være bevist.]

2) Hvorfor ofrer NNUM økonomi på trykning af de tilbagevendende udmøntningstal fra de offentlige, nordiske udmøntningsanstalter ? Disse kunne være af ringe almindelig interesse.

[Dette årsregnskab fylder 1 side i f.ex. NNUM nr 9, dec. 1991, p 173]

Disse regnskabstal er til gengæld så inderligt overflødige at aftrykke på NNUMs sider, da de hvert år er at finde i langt mere oplysningsgivende tabeller i de forskellige kataloger for årstalsmønter.

Det andet påskud, man påberåber sig for ikke at skulle trykke det vedtægts-bestemte årsregnskab, fandt legat-bestyrelsen i ordet "økonomi" for NNUM. Det samme NNUM, redigeret af de samme to herrer som af dem selv i årevis får bevilget ti-tusindvis af kroner fra det samme legat, som de nu siger ikke at have økonomi til at trykke regnskab for ! ... Noget i argumentationen lyder underligt hult ....

Hvad disse to uden tvivl vidende herrer ikke har villet tænke på, er den løsning, at legatet betaler den omkostning, som regnskabs-tryksiderne påfører bladet. Legatet har en regnskabspost, der kaldes "omkostninger" ; og de to herrer har mange gange været kreative nok til, at kunne finde ud af at lade legatet betale for andres øgede forbrug af tryksider i NNUM.

Regn nu selv løsningen ud

 

Side 34:

(...)

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

for tiden 1. april 1975 - 31. marts 1976

1. LEGATER 2
bevilget tidl.
regnskabsår
4
bevilget
1975/76
5
udbetalt
?
resterer
andel
1975/76

Finn Rasmussen & Hjejl Resen Steenstrup, København x007)
trykningstilskud til "Numismatisk Index" [Det var en betingelse, at salgsindtægterne løbende skulle betales tilbage til Ernst-legatet]

0 15.000 15.000 0 32,8 %

Rejsehjælp til universitetslektor, cand.mag. Erik Christiansen, Universitetet i Aarhus x015)
studieophold 1976 i Kbh. og xerografering af videnskabelige tidsskriftartikler [ej udbetalt i år]

0 2.366+ 0 2.366+ 5,2 %

Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x016)
Køb af mønter: 1 lykisk sølvmønt

0 12.860 12.860 0 28,1 %

Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x017)
Køb af mønter: 7 ptolemæiske sølvmønter

0 15.458+ 15.458+ 0 33,8 %

Fhv. overinspektør fil.dr. Georg Galster, Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x001)
maskinskrivning af manuskript "Vikingetids møntfund fra Bornholm

2.252+ 0 2.252+ 0  

Rejsehjælp til konservator Bjørn R. Rønning, Universitetes Myntkabinett, Oslo x013)
studieophold 1976 i Kbh. vedr. Rigsarkiv-mat. om dansk-norsk seddelvæsen 1695-1814

2.760+ 0 0 2.760+  
Totaler 5.127 45.684 42.731 ?  

 

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

for tiden 1. april 1976 - 31. marts 1977

1. LEGATER ?
bevilget tidl.
regnskabsår
3
bevilget
1976/77
4
udbetalt
0
resterer
andel
1976/77
Rejsehjælp til Jan Zahle, Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x018)
studierejse til Tyrkiet for at studere et større lykisk møntfund
0 2.700+ 2.700+ 0 7,8 %
Gæst på studiebesøg ved Den kgl. Mønt- & Medaillesamling, Kbh. x019)
Dr. Eduard Simek, Národni Museum - numismatické oddelení, Prag
Emne: böhmiske og slovakiske mønter i danske skattefund fra 1000- og 1600-tallet
0 3.000+ 3.000+ 0 8,7 %
Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x020)
Køb af mønter: 7 antikke græske sølvmønter
0 28.725+ 28.725+ 0 83,4 %
Rejsehjælp til konservator Bjørn R. Rønning, Universitetes Myntkabinett, Oslo x013)
studieophold 1976 i Kbh. vedr. Rigsarkiv-mat. om dansk-norsk seddelvæsen 1695-1814
2.760+ 0 2.760+ 0  
Rejsehjælp til universitetslektor, cand.mag. Erik Christiansen, Universitetet i Aarhus x015)
studieophold 1976 i Kbh. og xerografering af videnskabelige tidsskriftartikler
2.366 0 2.366 0  
Totaler ? 34.425 40.425 0  

 

Side 39:

 

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

for tiden 1. april 1986 - 31. marts 1987

1. LEGATER 0
bevilget tidl.
regnskabsår
13
bevilget
1986/87
4+4
udbetalt
9
resterer
andel
1986/87
Dansk Numismatisk Forening x054) til Jørgen Steen Jensen, Den kgl. Møntsamling (?)
bogudgivelses-udgifter i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum 1885-1985
[trykningstilskud til "Møntsamlere og forskere" af JSJ iflg. NNUM nr 7, nov. 1995, p 116]
0 65.000 65.000 0 26,7 %
Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab (koordinator for bog: JSJ, Den kgl. Møntsamling) x055)
trykningstilskud til "Festskrift til Olaf Olsen på 60-års dagen den 7. juni 1988"
num. bidrag af: C.J.Becker, Nationalmuseet+J.S.Jensen,Den kgl. Mønt- & Medaillesamling
0 6.000 6.000 0 2,5 %

Jørgen Steen Jensen m.fl., Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x053)
fotos i forb. med værk "Danmarks middelalderlige skattefund fra c.1050 til c.1241"

0 5.000 5.000 0 2,1 %
"Unionsmedailler"
Køb af medailler over unionens 50-års jubilæum 1986.Siden foræret bort,bl.a.til MK(iflg.JSJ)
[bevilling ikke omtalt i årsberetning]
0 1.200 1.200 0 0,5 %
Ulla Westermark på vegne af Otto Mørkholm, Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x048)
udgivelse af Otto Mørkholms bog "Early Hellenistic Coinage"
især køb af fotografier og reproduktionsrettigheder
0 30.000 4.120 25.880 12,3 %
Jørgen Steen Jensen (indledning), Den kgl. Mønt- og Medaillesamling x047)
"De skriftlige kilder til Danmarks middelalderlige møntvæsen. Et udvalg 1085-1500"
supplement og bogbinderudgifter
0 22.404 4.555 17.849 9,2 %
Dansk Numismatisk Forening til Finn Grandt-Nielsen, Odense Museum x051)
fotos til bog "Danske billetter. Nødpengesedler 1807-16"
0 12.000 8.250 3.750 4,9 %
Rejsehjælp til professor Rudi Thomsen, Universitetet i Aarhus, tidl. Den kgl. Møntsamling
deltagelse i Syllogemøderne ved Den kgl. Mønt- & Medaillesamling, Kbh.
0 2.000 500 1.500 0,8 %
Anne Kromann, Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x056)
udstillingskatalog til Nationalmuseets permanente udstilling "Romersk guld", 51 sider
billeder og sats overtaget fra Nationalmuseets nedlagte forlag, og derefter udgivet
0 67.100 0 67.100 27,5 %
Tietjen + Co., Hamburg (i redaktionen bl.a.: JSJ, Den kgl. Mønt- & Medaillesamling) x057)
trykning af de danske bidrag (af JSJ + KB; begge Den kgl. Mønt- & Medaillesamling)
samt en del af bibliografien i
"Commentationes numismaticae 1988. Festgabe für Gert und Vera Hatz"
0 8.000 0 8.000 3,3 %
Dansk Numismatisk Forening til Kaj Kaaber & John Erik Gylling Weile
udarbejdelse af manus
og forberedelse af fotografering til værk om borgerkrigsmønter
0 10.000 0 10.000 4,1 %
Séminaire de numismatique Marcel Hoc, Belgien x049)
trykningstilskud til danske bidrag i mindeskrift over O.Mørkholm, Den kgl. Møntsamling
"Kraay-Mørkholm essays. Num. studies in the memory of C.M.Kraay and O.Mørkholm"
0 10.000 0 10.000 4,1 %

Gæst på studiebesøg ved Den kgl. Mønt- & Medaillesamling, Kbh. x058)
Professor Andrzej Dziubiñski, Det polske Videnskabsakademis historiske Institut, Warszawa
Emne: marokkansk numismatik

0 5.000 0 5.000 2,1 %
Totaler 0 243.704 94.625 149.079  

 

Side 64:

 

NOTER TIL ÅRSREGNSKABERNE
for tiden august 1970 - 31. marts 1995
gruppeinddelt plus relativ andel samt nominel %-andel

Et beløb af kr. 25.000 udbetalt i 1995 repræsenterer ikke nær den samme nutidsværdi som et beløb udbetalt i 1970. For at kunne anslå en noget mere realistisk sammenligning af de udbetalte beløb over tiden end blot en nominel procentandels udregning bruges en meget simplificeret model til udregning af et beløbs relative andel af de samlede udbetalinger over tiden: har et beløb f.ex. tegnet sig for 25,3 % af bevillingerne i eet bevillings-år gives dette beløb en relativ andel på 25,3. Den totale sum af andelene vil være 25 år á 100 = 2.500. Ud af den totale sum 2.500 udregnes nu den relative andel i % som et bedre mål for vægten af de udbetalte beløb sammenlignet over tiden. F.ex. vil man se, at udbetalinger til indkøb af antikke mønter som foræres Staten over tiden vægter til en relativ andel på 33,5 % af alle de samlede udbetalinger gennem samtlige 25 år.

LEGATER 168
antal
bevillinger
bevilget
1970/95
1.688.606
udbetalt
+ ej udbetalt
beløb
2500
relativ
andel
100
nom.
%-andel
Fhv. overinspektør fil.dr. Georg Galster, Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x001)
fotografering af tyske og andre middelaldermønter til "Vikingetids møntfund fra Bornholm"
rentegning ved tegneren Grete Karl Sørensen af ca. 1.000 møntomskrifter
maskinskrivning af manuskript "Vikingetids møntfund fra Bornholm"

2

1

1

1970/72

1973/74

1974/75

3.628+

6.900+

2.252+

25,3

18,4

5,8

0,21%

0,41%

0,13%

Dansk Numismatisk Forening til Georg Galster, Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x004)
klichéer til "Unionstidens udmøntninger"
indbinding af "Unionstidens udmøntninger"

1

2

1971/72

1971/73

4.696

18.505

13,0

54,7

0,28%

1,10%

Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig og Historisk Samfund for Als og Sundeved
til Jørgen Steen Jensen, Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x005)
numismatiske klichéer i "Hertug Hans den Yngre. En biografi. Katalog over mønter ..."
1 1971/72 9;600+ 1,7 0,04%

Nordisk Numismatisk Union.Trykningstilskud af danske bidrag i årsskrift NNÅ 1971 x003)
(bidrag af Kirsten Bendixen og Otto Mørkholm; begge Den kgl. Mønt- & Medaillesamling)

Nordisk Numismatisk Union. Trykning af årsskrift NNÅ 1981 x032)
(redaktør: Jørgen Steen Jensen, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling)
Nordisk Numismatisk Union. Trykning af årsskrift NNÅ 1982 x041)
(redaktør: Pekka Sarvas, Nationalmuseet i Finland, Helsinki)
Nordisk Numismatisk Union. Trykning af årsskrift NNÅ 1987-88 x064)
(redaktør: Jørgen Steen Jensen, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling)
Nordisk Numismatisk Union. Trykning af årsskrift NNÅ 1991 x073)
(redaktør: Kenneth Jonsson og Brita Malmer; begge Kungliga Myntkabinettet, Stockholm)
Nordisk Numismatisk Union. Trykning af årsskrift NNÅ 1989-1990 x091)
(redaktør: Jørgen Steen Jensen, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling)

1

1

1

1

1

1

1971/72

1981/82

1983/84

1989/90

1990/91

1993/94

4.000

...

...

6.000

10.000

15.000

11,1

...

...

5,3

19,0

12,8

0,24%

...

...

0,36%

0,59%

0,89%

Otto Mørkholm (red.), Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x029)
trykningstilskud til jubilæumsskrift "Den kongelige Mønt- og Medaillesamling 1781-1981"
1 1980/81 ... ... ...
Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab til prof. C.J.Becker (red.), Nationalmuseet x033)
trykningstilskud til "Studies in Northern Coinages of the Eleventh Century"
1 1981/82 ... ... ...
Forlaget Hikuin, Moesgård (redaktør: J.Steen Jensen,Den kgl. Møntsamling) x045)
udgivelse af "Hikuin 11 - Festskrift til Brita Malmer 60 år 01.06.1985": 30 num.artikler
1 1984/85 10.000 ... 0,59%
Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab til F.Lindahl+JSJ,Den kgl. Møntsamling x046)
2 farvefotos i "Skattefundet fra Slagelse 1883" trykt pp 123-182 i ANOH 1983
1 1984/85 3.000 ... 0,18%
Jørgen Steen Jensen (indledning), Den kgl. Mønt- og Medaillesamling x047)
"De skriftlige kilder til Danmarks middelalderlige møntvæsen. Et udvalg 1085-1500"
extra særtryk af del IV fra NNÅ 1982 pp 151-208
supplement og bogbinderudgifter
1

1

1984/85

1986/87

...

22.404

...

9,2

...

1,33%

Jørgen Steen Jensen m.flere, Den kgl. Mønt- & Medaillesamling x053)
fotos i forb. med værk "Danmarks middelalderlige skattefund fra c.1050 til c.1241"
oversættelseshonorar Joan F. Davidson af billedtekster + indledning til engelsk
2

1

1985/87

1991/92

15.000

24.050

27,0

25,1

0,89?

1,42%

Dansk Numismatisk Forening til Finn Grandt-Nielsen, Odense Museum x051)
[rejseudgifter] vedr. bog "Danske billetter. Nødpengesedler 1807-16"
fotos til bog "Danske billetter. Nødpengesedler 1807-16"
udgivelse af "Danske billetter. Nødpengesedler 1807-16"
1

3

2

1985/86

1986/89

1991/93

4.000

22.329

40.000

...

18,1

41,3

0,24%

1,32%

2,37%

Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab (koordinator for bog: JSJ, Den kgl. Møntsamling) x055)
trykningstilskud til "Festskrift til Olaf Olsen på 60-års dagen den 7. juni 1988"
num. bidrag af: C.J.Becker, Nationalmuseet+J.S.Jensen,Den kgl. Mønt- & Medaillesamling
"Unionsmedailler"

1 1986/87 6.000 2,5 0,36%

 

Side 69:

 

"Unionsmedailler". køb af medailler over unionens 50-års jubilæum 1986.Siden foræret bort,bl.a.til MK(iflg. JSJ)
[bevilling ikke omtalt i årsberetningen]
1 1986/87 1.200 0,5 0,07%

Støttekomité for Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
På forespørgsel vil JSJ ikke oplyse formålet for denne komité, men udtaler: Den er hemmelig.
[bevilling ikke omtalt i årsberetningen]

1 1989/90 2.500 2,2 0,15%

"Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad" (red.: JSJ, Den kgl. Møntsamling) x082)
honorar til Design Factory v./Ole Bremer for typografisk opstramning af forsiden af NNUM
(nr. 1, februar 1992) (iflg. mundtlig meddelelse af JSJ)

1 1991/92 4.000 4,2 0,24%

Alarmsikring, Læsø Museum
udstilling af Bogøgårdsskatten i Søfartsmuseet, Vesterø
[bevilling ikke omtalt i årsberetningen]

1 1993/94 10.000 8,5 0,59%

Dansk Numismatisk Forening
fremstilling af stempel til medaillen til Prins Henriks 60 års dag
[bevilling ikke omtalt i årsberetningen]

1 1993/94 20.000 17,1 1,18%
DIVERSE 5 TOTAL 37.700 32,5
(1,3%)
2,23%

 

Gæst på studiebesøg ved Den kgl. Mønt- & Medaillesamling, Kbh.

Dr. Eduard Simek, Národni Museum - numismatické oddelení, Prag x019)
Emne: böhmiske og slovakiske mønter i danske skattefund fra 1000- og 1600-tal
1 1976/77 3.000+ 8,7 0,18%
Dr. Arkadi Molvõgin, Ta Ajaloo Instituut, Tallinn.Emne:baltiske landes mønter i danske fund 1 1980/81 4.000+ ... 0,24%
Professor Andrzej Dziubiñski, Warszawa x058) Emne: marokkansk numismatik 1 1986/87 5.000 2,1 0,30%
Dr. Barbara Lichocka, Warszawa, privat indkvartering 1 1989/90 1.500 1,3 0,09%
Michael Kunzel, Schwerin x075). Emne: Mecklenborgske [red.anm.: samt danske] mønter *1 1990/91 4.400 8,4 0,26%
Professor Simone Scheer, Louvain x076). Emne: Keltisk møntvæsen 1 1990/91 2.306 4,4 0,14%
Professor Stanislaw Suchodolski, Polska Akademia Nauk, Warszawa x079) *1 1990/91 6.000 11,4 0,36%
Dr. Bernd Kluge, Staatliche Museum, Berlin x080) 1 1990/91 5.000 9,5 0,30%
Ulrich Klein, Møntkabinettet på Würtembergisches Landesmuseum, Stuttgart 1 1991/92 980 1,0 0,06%
Dr. Michael Metcalf, Keeper of Coins, Ashm.Museum, Oxford x083). Emne: sceattas *1 1991/92 5.000 5,2 0,30%
Dr. John Kent, British Museum, Department of Coins and Medals x084) Emne: romerske 1 1991/92 5.000 5,2 0,30%
Dr. Eugenijus Ivanauskas, Kaunas/Vilnius, Litauen x089) *1 1992/93 5.000 5,1 0,30%
Dr. Paul Arnold, Technische Universität, Dresden x090) *1 1992/93 5.000 5,1 0,30%
Nina Frolowa, Statens Historiske Museum, Moskva. x093)
Emne: Sortehavsegnenes græske numismatik
*1 1993/94 6.000 5,1 0,36%
Dr. Ivar Leimus, Eesti Ajaloo Muuseum, Tallinn x094) *2 1993/95 8.200 6,2 0,49%
Marion MacCallum Archibald, British Museum, London *1 1994/95 6.000 2,0 0,36%
Svein Harald Gullbekk, Universitetets Myntkabinett, Oslo (5 arbejdsdage)
Emne: norske middelaldermønter i danske fund
*1 1994/95 5.000 1,7 0,30%
STATENS UDENLANDSKE GÆSTER
(*: holdt også foredrag i DNF)
18 TOTAL 77.386 82,4
(3,3%)
4,64%

 

Den kgl. Mønt- & Medaillesamling

Køb af mønter: 25 mønter fra Christian V, Schou-numre eller varianter heraf x002) 1 1970/71 5.005 81,6 0,30%
Køb af mønter: 17 ptolemæiske sølvmønter x006) 1 1971/72 7.644 21,2 0,45%
Køb af mønter: 1 lykisk sølvmønt 5. årh. f.Kr. præget af dynasten Kherei i Telmessos x008) 1 1972/73 20.748 90,7 1,30%
Køb af mønter: 3 lykiske sølvmønter fra 5. årh. f.Kr. x011) 1 1973/74 27.680 73,6 1,64%
Køb af mønter: 16 ptolemæiske sølvmønter x014) 1 1974/75 32.650 84,7 1,93%
Køb af mønter: 1 lykisk sølvmønt x016) 1 1975/76 12.860 28,1 0,76%
Køb af mønter: 7 ptolemæiske sølvmønter x017) 1 1975/76 15.458+ 33,8 0,92%
Køb af mønter: 7 antikke græske sølvmønter x020) 1 1976/77 28.725+ 83,4 1,70%
Køb af mønter: 4 antikke græske sølvmønter x022) 1 1977/78 14.000 47,1 0,83%
Køb af mønter: 3 antikke græske sølvmønter x023) 1 1977/78 12.000+ 40,7 0,71%
Køb af mønter: 2 antikke græske sølvmønter x025) 1 1978/79 16.040 46,4 0,95%
Køb af mønter: 5 antikke græske sølvmønter x026) 1 1978/79 16.150 46,7 0,96%
Køb af mønter: 4 antikke græske sølvmønter x028) 1 1979/80 8.500 31,6 0,50%
Køb af mønter: 4 antikke græske sølvmønter fra Laodikea i Syrien, 1. årh. f.Kr. x030) 1 1980/81 16.000+ 54,8 0,95%
Køb af mønter: 6 antikke græske sølvmønter x031) 1 1980/81 ... ... ...
Køb af mønter: 4 antikke græske sølvmønter x035) 1 1981/82 16.000+ 43,7 0,95%
Køb af mønter: 27 ptolemæiske mønter fra samlet skattefund x044) 1 1983/84 27.000+ 29,7 1,60%
STATENS INDKØB AF fortrinsvis ANTIKKE MØNTER 17 TOTAL 276.460 837,8
(33,5 %)
16,45%

"Legatets formål er .... at understøtte .... numismatisk forskning udført af danskere, samt udlændinges forskning ... inden for dansk numismatik ..."

 

Side 71:

EFTERSKRIFT

Axel Ernsts Legat har efterhånden især i de senere år vitterligt haft stor betydning for dansk numismatisk forskning - og kunne i de tidligere år have haft en endnu større betydning end tilfældet er. Legatet har givet hjælp til talrige "gode" formål, der ville have haft vanskeligt ved at klare sig uden Legatets støtte. "Gode" definerer emner, som falder indenfor Legatets formåls-paragraf. Vil man overbevise sig om Legatets vægtige betydning for dansk numismatisk forskning, er det blot at kigge i den mere end 150 numre lange bevillings-liste.

Legatbestyrelserne har gennem mange år holdt en ufortjent tavshed om Ernst-legatets virke. Årsberetningerne leveres nu kun som sammendrag af flere års virksomhed og udgives kun med sporadisk mellemrum; regnskaberne har været totalt hemmeligholdt for de sidste 9 år og substantielt hemmeligholdt for de første 16 år. Dette til trods for at vedtægternes § 6 helt udtrykkeligt pålægger regnskabernes offentliggørelse. Denne vedtægts-overtrædelse er enkeltvis blevet forelagt hver af de to nuværende legat-bestyrelsesmedlemmer. DNFs formand besvarer dette i brev af 22. okt. 1994 med, at han "ser ... ingen grund til at ændre ved den nuværende praksis". Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings leder udtaler (to gange) i et møde holdt d. 21. febr. 1995 "... at der står således i vedtægterne, kan han ikke tage sig af".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nu er det et tidligere konstateret problem for museumsdirektør Jørgen Steen Jensen at overholde de testamentariske forpligtelser og vedtægter, der er forbundet til generøse donationer til Statens museum; eller man kan benævne disse problemer som en praktisk demonstration af sammenblanding af interesser. Dette jubilæumsskrift viser, at JSJ (+ Otto Mørkholm i særdeleshed) x108) ikke har haft vilie til efterlevelse af de udtrykte betingelser for Ernsts testamentariske donationer.

Den for længst afdøde storsamler og stordonator smørgrosserer L.E.Bruun efterlod sin møntsamling som Statens reserve i 100 år indtil år 2023. Bruun udtrykte i sit testamente, at han ikke ønskede, Staten derefter skulle kunne råde over hans samling. Den skulle istedet sælges på auktion. En fondsbestyrelse indsattes med det ene formål at påse overholdelsen af bl.a. disse nævnte fondsbestemmelser. Ikke desto mindre trådte Jørgen Steen Jensen for to år siden frem med sine bestræbelser på, at Staten alligevel skulle overtage samlingen. Det er selvfølgelig en del af jobbet som leder af Statens møntsamling at forsøge at skaffe nye mønter. Men da JSJ samtidigt var betroet en tillidspost som bestyrelsesmedlem for L.E.Bruun fonden, gør han sig øjeblikkeligt med denne indsats helt inhabil som fortsat fondsbestyrelsesmedlem. x109)

Måske skal man være retfærdig, og sige det ikke udelukkende er et problem for Jørgen Steen Jensen, da jo også forgængeren Otto Mørkholm havde problemet. Og heller ikke Mørkholm var den første med problemet. Faktisk skal det nok betragtes som et generelt problem for Nationalmuseet, idet man også kan henvise til testamente-brud f.ex. vedr. Christian Jürgensen Thomsens efterladte møntsamling. CJT donerede nærmere bestemte mønter til Nationalmuseet.

"Men Thomsen havde ikke ønske om, hverken at hele hans møntsamling eller specielt den særlig værdifulde del af den, de middelalderlige mønter, skulle overdrages til Møntkabinettet. Tværtimod." x110) Alligevel udvirkede Den kgl. Møntsamlings nye leder, at CJTs testamente ikke blev overholdt, idet han overtalte en godsejerkreds til at indkøbe CJTs middelaldersamling til Statens møntsamling. Direkte kommenterede Thomsen i testamentet "man vil forundre sig over, at jeg ikke testamenterer meget til Myntcabinettet. Men ... jeg viser Videnskaben en større Tjeneste ved en ordentlig Katalog udkommer over min Samling af Middelalderens Mynter, end ved at lade denne gaa til den kongelige Samling ..." x110)

C.J.Thomsen, hvis testamente man brød, havde stilling af fhv. leder for Den kgl. Mønt- og Medaillesamling og var dermed førstehåndsbekendt med forholdene !

Nationalmuseet bør - såfremt man da gerne vil fremstå som positiv modtagerinstitution overfor fremtidige donatorer - være helt anderledes indstillet på oprigtigt at efterleve donatorernes ønsker for deres gaver. Hvis Nationalmuseet fortsat lader hånt om givernes ønsker tørrer donationerne ind.

Fremtidige donatorer være sig disse problemer bevidst ... x111)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dette 25-års jubilæumsskrift forsøger at råde bod på vedtægts-overtrædelsen i Ernst-legatets § 6. Det har imidlertid været forbundet med ganske store vanskeligheder og besvær at kunne bringe så meget materiale som det - trods al modstand - er lykkedes forelagt i jubilæumsskriftet. Nuværende og tidligere Legat-bestyrelsesmedlemmer har konsekvent af al magt gennem årene strittet hårdt imod fremdragelsen af de ifølge vedtægterne offentlige oplysninger.x112) Detailspecifikationerne er så fremskaffet ad alternative kilder såsom regnskaber fra modtager-institutioner, privat-arkiver og -biblioteker, tidligere legat-modtagere og andre personer med berøring til legatet før eller nu samt Civilretsdirektoratet og andre offentlige instanser. Fra disse kilder har der været udvist en til gengæld stor imødekommenhed, som der skal takkes meget for.

Vedtægternes § 7 foreskriver endvidere at "legatets arkiv og øvrige papirer (skal) opbevaresbetryggende måde i Den kongelige Mønt- og Medaillesamling", som Ernst åbenbart må have formodet havde erfaring med bevarelsen af historisk kildemateriale. Da bilag og specifikationer efterlystes, oplyste Jørgen Steen Jensen d. 21. febr. 1995 mundtligt, at disse arkivalier var blevet destrueret nogle år efter Otto Mørkholms død af dennes hustru, som var identisk med sekretæren for Ernst-legatet. Efter udtyndingen af dokumentations-materialet eksisterer dog fortsat den ligeledes vedtægtskrævede forhandlingsprotokol. Extrahering af specifikations-oplysninger fra forhandlingsprotokollen er blevet nægtet.

Vedtægternes § 5 foreskriver "for at modvirke pengenes synkende værdi henlægges hvert år mindst 1/10 af renterne til kapitalen". Regnskaberne viser, at i flere år er dette ikke overholdt.

Vedtægternes § 2 - formålsparagraffen - viser at legatets eksistensberettigelse er at yde støtte til numismatisk forskning, med hovedvægt og fortrinsstilling lagt danske emner.

Et stort antal af legat-bevillingerne overholder ikke formålsparagraffen og er derfor - efter redaktørens mening - misbrug af adgang til betroede midler; da indsigelser tidligere er gjort, er der tale om bevidst misbrug.

Køb af mønter, køb af medailler, fremstilling af medaillestempler, alarmsikring, vennebesøg af udenlandske forskere med forskningsemne i udenlandsk numismatik, typografisk opstramning, er alle noble emner - som dog ikke er indeholdt i Ernst-legatets formålsparagraf .....

En hemmelig "Støttekomité for Den kgl. Mønt- og Medaillesamling" er næppe heller henhørende under Ernst-legatets formål. Men dette hemmelige formål opfyldes sikkert bedre af en anden fond nemlig:

"Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner" stiftet den 21. november 1945 i København. Denne fonds "... Formaal er at bidrage til Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Forøgelse med Stykker, hvis Erhvervelse overstiger det ordinære Indkøbsbudget". x113)

Alle indkøb af antikke m.v. mønter til Den kgl. Møntsamlings forøgelse som er foretaget med Ernst-legatets midler, burde således være foretaget for "Venneselskabs-fondens" midler.

"Venneselskabs-fondens" kapitalbeholdning er dermed vokset på bekostning af Ernst-legatet. "Venneselskabs-fonden" og Ernst-legatet har imidlertid for en stor del haft sammenfaldende bestyrelsesmedlemmer. For ikke fortsat at fremstå som misbrugere af Ernst-legatets midler til Statens møntindkøb, bør man rimeligvis lade "Venneselskabs-fonden" tilbagebetale alle møntindkøbsbeløb incl. påløben renteværdi som et tilbagebetalt "lån" til Ernst-legatet.

Dermed får man mulighed for at forsøge sig med undskyldningen, såsom at man "blot var kommet til" at tage pengene fra den forkerte pengekasse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Udover at være en beretning over Ernst-legatets virke gennem de første 25 år er dette jubilæumsskrift også at betragte som et fuldstændigt "katalog" over, hvilke emner og beløbsrammer legat-bestyrelsen har været indstillet på at bevilge støttemidler. Andre legat-aspiranter har en begrundet formodning om præcedens-effekt.

Det skal dog nok også forventes, at en del støtte-anmodninger magen til ældre støtte-bevillinger nu om dage vil blive afslået.

Såfremt der i fremtiden gives afslag på ansøgninger magen til ældre legat-bevillinger, da indrømmer legat-bestyrelsen, at legatets midler er blevet misbrugt i forgangen tid.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

At fortiden nu engang er forløbet, som den er, skal dog ikke afholde legat-bestyrelsen fra at fortsætte de senere års gennemførte politik med alsidige og mangeartede støtte-uddeling til et stort antal "gode" forsknings-formål.

.... og væsentlige dele af fortidens handlinger kan stadig korrigeres x108) ....

på redaktionens vegne

Morten Eske Mortensen

 

Side 74:

Advokat Axel Ernst´s og Frøken Alfrida Ernst´s Legat til Fremme af Numismatisk Forskning i Danmark

regn-
skabsår
bevilgede $) legater udbetalte legater endnu ej udbetalte (bevilgede)   1. best.medlem Leder af MK 2. best.medlem Formand f. DNF 1. revisor DNFs revisor 2. revisor DNFs revisor sekretær ;(Mks sekretær)
1970/71 6.133 5.005 1.128   Otto R. Mørkholm Leo Hansen H. Holgersen Viggo Hirth A. Thygesen M.
1971/72 35.985 10.548 26.656   Otto R. Mørkholm Leo Hansen H. Holgersen Viggo Hirth A. Thygesen M.
1972/73 22.885 49.485 35   Otto R. Mørkholm Leo Hansen H. Holgersen Viggo Hirth A.Thygesen M.
1973/74 37.589 34.784 2.805   Otto R. Mørkholm Leo Hansen H. Holgersen Ejnar Jensen A. Thygesen M.
1974/75 38.562 35.802 5.127   Otto R. Mørkholm Leo Hansen H. Holgersen Ejnar Jensen A. Thygesen M.
1975/76 x) 45.684 42.731 ?   Otto R. Mørkholm Peter Hammerich H. Holgersen Viggo Hirth A. Thygesen M.
1976/77 34.425 40.425     Otto R. Mørkholm Peter Hammerich H. Holgersen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1977/78 29.700 28.700   -2.700 Otto R. Mørkholm Peter Hammerich Kay Frederiksen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1978/79 34.580 32.026   - 720 Otto R. Mørkholm Peter Hammerich Kay Frederiksen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1979/80 26.871 29.671   - 320 Otto R. Mørkholm Peter Hammerich Kay Frederiksen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1980/81 29.192 29.192   - 400 Otto R. Mørkholm Peter Hammerich Kay Frederiksen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1981/82 br) ? 36.585     Otto R. Mørkholm Peter Hammerich Kay Frederiksen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1982/83 br) ? 24.831   - 300 Otto R. Mørkholm Peter Hammerich Kay Frederiksen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1983/84 ? 91.045   -2.965 Jørgen S. Jensen Peter Hammerich Hans Nielsen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1984/85 ? 36.153   - 143 Jørgen S. Jensen Peter Hammerich Hans Nielsen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1985/86 ? 40.228   - 541 Jørgen S. Jensen Peter Hammerich Hans Nielsen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1986/87 Urz) 243.704 94.625 149.078   Jørgen S. Jensen Peter Hammerich Hans Nielsen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1987/88 Vrz) 97.500 129.501 117.078   Jørgen S. Jensen Peter Hammerich Hans Nielsen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1988/89 rz) 11.329 94.567 33.572 - 268 Jørgen S. Jensen Peter Hammerich Hans Nielsen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1989/90 r) 112.808 108.531 37.849 -3.000 Jørgen S. Jensen Peter Hammerich Hans Nielsen Niels Bro-Rasm. A. Thygesen M.
1990/91 r) 52.606 50.406 34.200 -5.849 Jørgen S. Jensen Preben Nielsen Hans Nielsen Niels Bro-Rasm. Anne S. Nobel
1991/92 r) 95.955 71.267 58.155 - 733 Jørgen S. Jensen Preben Nielsen Hans Nielsen Niels Bro-Rasm. Anne S. Nobel
1992/93 r) 97.661 83.861 71.000 - 955 Jørgen S. Jensen Preben Nielsen Hans Nielsen   Anne S. Nobel
1993/94 r) 117.250 157.250 31.000   Jørgen S. Jensen Preben Nielsen Hans Nielsen   Anne S. Nobel
1994/95 Vr) 300.383 240.383 91.000 - 368 Jørgen S. Jensen Preben Nielsen Hans Nielsen   Anne S. Nobel
totalt udbetalt   1.597.606   -19.262 (tilbagebetalt)          

 • b) angiver at beretning IKKE er offentliggjort
 • r) angiver at regnskab IKKE er offentliggjort. Her overtrædes vedtægternes par. 6.
 • x) angiver at der til nye legater er bevilget mere end 90% af årets rentetilskrivninger.
 • z) angiver at der ikke er henlagt 10% af årets rentetilskrivninger til bunden fondskapital. Overtrædelse af vedtægternes par. 5.
 • U) angiver at legatets regnskab for dette regnskabsår udviser UNDERSKUD.
  Her overtrædes vedtægternes par. 5, hvor Ernst havde bestemt at 1/10 af renterne skal henlægges til urørlig hovedkapital.
  Endvidere spiser man af fondens hovedkapital til den fuldstændige dækning af underskuddet.
 • V) angiver at legatets regnskab for dette regnskabsår udviser UNDERSKUD.
  Her spiser man af disponibel fondskapital til dækning af årets underskud.
 • -) angiver at bevilgede (rest-)beløb er blevet tilbagebetalt
 • $) I regnskabsårene 1988/89 - 1990/91 - 1991/92 - 1992/93 er resultat-opgørelsens tal for "bevilgede legater" i skemaet blevet korrigeret (:dvs. forhøjet) for det angivne beløb under "tilbagebetalt bevilling", idet resultat-opgørelsen noget misvisende modregner "tilbagebetalt bevilling" i de nye "bevilgede legater".

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner

Venne-fonden: Kapital Venne-fonden: årets mønt-gaver til Staten Venne-fonden: bestyrelsesmedlemmer Ernst-legatet: Ernst-legatet: årets mønt-gaver til Staten Kapital
31.12.1970 147.029 0 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), O.Madsen 31.03.1971 5.005 617.396
31.12.1971 192.593 3.752 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), O.Madsen 31.03.1972 7.644 649.045
31.12.1972 249.366 6.370 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), O.Madsen 31.03.1973 20.748 644.384
31.12.1973 301.594 4.379 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), O.Madsen 31.03.1974 27.680 661.658
31.12.1974 669.557 0 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), O.Madsen 31.03.1975 32.650 685.144
31.12.1975 772.084 23.195 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), O.Madsen 31.03.1976 28.318 696.799
31.12.1976 848.652 20.695 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f) 31.03.1977 28.725+ 716.264
31.12.1977 780.013 4.217 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f) 31.03.1978 26.000+ 746.994
31.12.1978 832.347 28.775 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), C.J.Becker 31.03.1979 32.190 780.402
31.12.1979 1.015.880 0 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), C.J.Becker 31.03.1980 8.500 831.423
31.12.1980 1.082.891 70.508 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), C.J.Becker 31.03.1981 16.000+ 881.877
31.12.1981 1.329.187 28.519 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), C.J.Becker 31.03.1982 16.000+ 1.065.734
31.12.1982 1.535.711 57.515 Otto R. Mørkholm, Leo Hansen, G.Galster, H.Hede(f), C.J.Becker 31.03.1983 0 1.138.532
31.12.1983 1.758.991 54.255 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede, C.J.Becker(f) 31.03.1984 27.000+ 1.166.867
31.12.1984 1.951.689 46.432 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede, C.J.Becker(f) 31.03.1985 0 1.212.891
31.12.1985 2.183.740 23.244 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede, C.J.Becker(f) 31.03.1986 0 1.286.181
31.12.1986 2.401.386 15.640 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede, C.J.Becker(f) 31.03.1987 100(?) 1.072.386
31.12.1987 2.621.224 71.229 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede, C.J.Becker(f) 31.03.1988 0 1.177.146
31.12.1988 2.869.137 49.308 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede, C.J.Becker(f), T.Busk 31.03.1989 0 1.293.588
31.12.1989 3.093.494 76.642 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede, C.J.Becker(f), T.Busk 31.03.1990 0 1.298.639
31.12.1990 3.370.107 33.330 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede, C.J.Becker(f), T.Busk 31.03.1991 0 1.367.056
31.12.1991 3.649.979 69.541 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede, C.J.Becker(f), T.Busk 31.03.1992 0 1.385.884
31.12.1992 3.934.670 79.773 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede, C.J.Becker(f), T.Busk 31.03.1993 0 1.415.291
31.12.1993 4.267.095 61.436 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede(f), C.J.Becker, T.Busk 31.03.1994 0 1.420.810
31.12.1994 4.841.469 177.598 Jørgen Steen Jensen, Peter Hammerich, J.Hede(f), C.J.Becker, T.Busk 31.03.1995 0 1.265.840
    1.006.353     276.560  

 

Side 75:

En varm tak til følgende sponsorer som uden overhovedet at have læst manuskriptet har bistået med dækning af trykningsudgifterne:

 • Roskilde Mønt og Frimærkehandel
 • Anonym Sponsor Nr. 69
 • Numis Mønt Forening
 • Fabricius Lundin, Mønter - Antik & Nostalgi
 • Danish Token Club
 • Process controller Sture G. Johansson
 • Anonym Sponsor Nr. 11448
 • Brdr. Høegh Poulsen Mønthandel
 • Arne Ramberg Jensen
 • Collector
 • Dommer Ebbe Christensen
 • PR Mønter
 • I.P. Pedersens Mønthandel
 • Anonym Sponsor Nr. 8464
 • Steen Hagen Nedergaard Rose
 • Anonym Anonym
 • IK Mønter
 • Elektriker Finn Mogens Rasmussen
 • Mønt- og Medaillesamler-foreningen i Aarhus Stift
 • J.B.J. Coins
 • Ejendomsmægler Karsten Kold
 • Anonym Sponsor Nr. 9
 • Mag.scient. Richard Bonnichsen
 • Møntklubben Poletten
 • Jørn Steen Johansen Mønthandel
 • Medaillør Bent Jensen
 • Kenneth Svendsen Mønthandel
 • Ingeniør Villy Sperling Gustafson
 • Overlærer Ketty Høgsted Jensen
 • Amagerlands Numismatiske Forening
 • Direktør Bernhard F. Brekke

Subskriptions-læsere:

 • Ungdomsskoleleder Børge Rasmussen Juul
 • Journalist Niels Ejgil Stampe
 • Finn Hasselbom
 • Universitetets Myntkabinett
 • Kungliga Myntkabinettet / Vitterh.akad.Bibl.
 • Civilingeniør Gunnar Holst
 • Carl-Erik Jensen
 • Afdelingschef Hjejl Resen Steenstrup
 • Ejendomsmægler Allan Kjærgaard Nielsen
 • Distriktssjef Tore Dag Thune
 • Forlægger Jens Pilegaard
 • Forlægger Frovin Sieg
 • Kurt Guldborg Larsen
 • Fyns Numismatiske Forening
 • Cand.scient. Sven Aagaard
 • Brande Museum


Tilbage til Dansk Mønt