Medaljør Bergsliens arbejde på Mønten i København

af Michael Märcher

På grund af den nuværende opmærksomhed (se s. 9) på de sjældne mønter fra 1861 er det her fundet opportunt at publicere yderligere nogle detaljer omkring den københavnske side af sagen (1).

Bergslien søgte selv om hjælp fra Mønten i København. Han skrev den 4. oktober 1859 i København således til det danske Finansministerium:

”Da det er overdraget Undertegnede af den norske Regjering at udföre de originale Stempler til 1 og ½ Species samt 5te og 10de Dele af Kong Carl den 15des nye Mynter, saa tillader jeg mig herved, at udbede mig, at det maa være mig tilladt i Kjöbenhavns Mynt at erholde Staal til original Poinscons [positivt moderstempel] (2), Matricer [negativt moderstempel] og Poinscons samt disse glödede, dreiede og hærdede med videre.”

Den norske regerings finans- og tolddepartement i Christiania var klar over Bergsliens henvendelse til det danske finansministerium og skrev derfor den 10. oktober til samme ministerium og anmodede om dansk støtte til Bergsliens opgave:

”Departementet har bragt i Erfaring at Medailleur B. Bergslien, der for Tiden opholder sig i Kjöbenhavn, og hvem det er overdraget at besörge leveret 16 Stk nye Myntstemple r til hele, halve, femtedeels og tiendedeels Species til Brug ved den norske Myntindretning paa Kongsberg, har anseet det önskeligt med Udf örelsen af dette Hverv at erholde nogen Bistand hos det Kongelige Ministerium. Da det af Hensyn til Sagens heldige Fremme vilde være Departementet saare kjært, om hans Ønske kunde imödekommes, tillader man sig tjenstligst at henstille til det Kongelige Ministerium, hvorvidt samme maatte finde Anledning til at yde Medailleur Bergslien nogen Veiledning eller Bistand i den om handlede Sag.”

Den officielle og reelt beskedne henvendelse blev positivt modtaget, og Finansministeriet skrev den 14. oktober tilbage til Christiania, at i henhold til forespørgslen ”… undlade Finantsministeriet ikke herved tjenstligt at meddele, at Ministeriet med Fornöielse skal bidrage til, at Medailleur Bergslien erholder den herværende Mönts Bistand og Veiledning med den ham overdragne Udförelse af Möntstempler for den Kongelige Norske Regjering. Den fornödne Ordre desangaaende er i dag meddelt Möntmesteren.”

Ordren til møntmesteren af 14. oktober lød sådan her: ”Da Ministeriet i Henhold til den Norske Regjerings Anmodning i den i Gjenpart vedlagte Skrivelse har indvilliget i, at Medailleur Bergslien erholder al fornöden Vejledning og Bistand, ved Forfærdigelsen af de omhandlede Möntstempler, skal Departementet tjenstligst anmode Kjöbenhavns Mönt om at iagttage det Fornödne i Overeensstemmelse hermed.”

Derefter hører vi fra de anvendte arkiver ikke umiddelbart mere om Bergslien, før han i 1860 fik den omtalte (s. 9-12) medaljeopgave, som han også skulle have hjælp til. Han skrev den 18. juni 1860 til det danske finansministerium: < P> ”Undertegnede er af den Kongelige norske Regjering overdraget at udföre en lille Medallie i Anledning af Kong Carl XVdes Kroning dette Aar, og jeg tillader mig derfor herved at anmode om at det maa være mig tilladt i den Kongelige Mönt at erholde alt fornödent Arbeide til disse Medallie-Stemplers Udförelse. Paa Adversen: Kong Carl XVdes Billede med Omskrift: Carl XV Norges Sver. G. og V. Konge, kronet Aar 1860. Paa Reversen: Land skal med Lov bygges, omgivet af en Laurbærkrans. Medallierne skulle udpræges i Norge.”

Igen var ministeriet positivt stemt, og møntmesteren fik den 21. juni følgende ordre: ”Medailleur B. Bergslien fra Norge har erholdt om, at det maa tillades ham at faae udfört ved Kjöbenhavns Mönt alt fornödent Arbeide til Udförelsen af Stempler til en Medalje i Anledning af Kong Carl d: XVdes Kroning. I denne Anledning meddeles herved tjenstligst, at Finantsministeriet samtykker i, at dette skeer paa saadanne Betingelser og i saadan Udstrækning, som findes forenligt med Möntens Tarv.”

Møntstemplerne blev som omtalt færdige i sommeren 1860. Det fremgår også af det brev af 16. august 1860 fra departementet i Christiania til ministeriet i København, som afsluttede sagen:

 

Medaljør F. C. Krohn

 

”Efter at Departementet fra Medailleur ved den Kongelige Mynt i Kjöbenhavn, Krohn, ved Skrivelse af 3die dennes har modtaget Underretning om, at det i Departementets Skrivelse af 10de Oktober forrige Aar omhandlede Arbeide i Anledning af Stemplers Forfærdigelse til nogle norske Mynter nu er udfört, skulde Departementet meddele, at man i Skrivelse af Dags Dato har oversendt Hr. Krohn en Anviisning paa 250 Rigsdaler Rigsmynt, den efter den for Tilfældet satte lavere Taxt end den sædvanlige udgjör Myntens Tilkommende i denne Anledning. Departementet tillader sig derhos at udtale for det Kongelige Finants- Ministerium dets Erkjendtlighed for den Beredvillighed hvormed Departementet i denne Sag er imödekommet.”

Det var utvivlsomt generelt medaljør F.C. Krohn (1806- 1883), der hjalp Bergslien med stemplerne. Han var i den lange periode 1841-1873 rigets faste møntstempelskærer, og han var dygtig, initiativrig i forhold til stempelfremstilling og opstarten af bronzeudmøntninger samt i øvrigt mønt- og medaljesamler. Før Krohn i 1859-60 støttede Bergslien, havde han selv udført en lang række mønter og medaljer f.eks. flere belønnings- og fortjenestemedaljer samt Christian VIII’s (berømte Christian Frederik i Norge) dødsmedalje (3).

 

Den unge Bergslien i atelieet i Christiania, antagelig tidlig 1860-tal (Oslo Bymuseum)

(Norsk Numismatisk Tidsskrift 4/2014 side 14-16)


 

Noter:


Tilbage til Dansk Mønts forside