KLIK for forstørrelse!

Fire- og Toskillingerne 1677 af grenaille-kobber

af Georg Galster

I Luxdorphs Excerpta ad rem monetariam Danicam vol. I S. 325 f. (1) foreligger følgende Optegnelse:

"(: Af det Kongelige Rente Cammer:) Efter Guardein Hassii (2) Forslag angaaende at det ved Kongsberg Sølv-Verk faldende Grenaille-Kaaber (3), som er Sølvhaltig med Fordeel til Smaae Penges Formyntning kunde employeres, og da værende Stadtholders (4) Approbation, er udi Christiania (5) i Aaret 1677 bleven Myntet 4 Skillinger af Gehalt 2 lødig mark bruto 40 Stk. altsaa 1 Mark fiin i 320 Stk. 13 1/3 Rdr ... 5326 rd 24 ß og 2 Skillinger af Gehalt 2 lødig mark bruto 84 Stk. altsaa 1 Mark fin i 672 Stk. 14 rd 1864 rd 18 ß (6). Men da ved denne Formyntning ey befandtes at være nogen Profit, og derimod disse 4re og 2 Skillinger vare u maadelig store og tunge af Kaaber; saa er paa bemelte Mynt-Sorter at mynte ey fuldt Kgl. Approbation. Der imod befindes af Mynte Regnskaberne /: hvor af denne Efterretning er tagen :/ at disse 4re og 2 Skilling Støkker igien er bleven indvexlet til Mynten, og forbrugt til de siiden Myntede Penges Legering. Om der til denne Prøve Myntning har været Kongl. Tilladelse, eller alleene dertil har været Stadtholderens Approbation, derom er ingen Efterretning funden".

Hertil har Luxdorph (vistnok senere) tilføjet:

"Af disse Fiire skilling støkker blev 1760 paa RenteCammeret fundet 27 Rdr. Før de bleve opkogte, saa de ud, som Kaaber. Paa den Eene Side, staar intet, uden Kongens Ziffer, ligesom paa eendel Kroner [Tegning: kronet C 5], og paa den anden

IIII
SKILLING
DANSKE
1677

"

Denne ejendommelige Udmøntning maa naturligvis ses paa Baggrund af Krigen med Sverige (1675-79); disse Fire- og Toskillinger er betydelig ringere end Bestemmelserne i Møntordningen af 22. Marts 1671, hvorefter der skulde slaas Firskillinger, 7 1/2 lødige, 120 Stykker paa Marken brutto, 1 Mark fin til 10 2/3 Rdr. og Toskillinger, 6 1/2 lødige, 214 1/2 Stk. paa Marken br., 1 Mark fin til 11 Rdr. (7). Ved Forordning af 28. Oktober 1682 blev de inddraget til 1. januar 1683 (8).

De er optaget i Beskrivelsen af 1791 S. 515 f. Nr. 180 Tab. XI, 22 og 181 Tab. XVI, 1, C. T. Jørgensen S. 118 Nr. 231 og 2 32 og H. H. Schou 1677, 28 og 29. Skønt de kun fik en stakket Levetid, er de meget almindelige i Samlinger. Exemplarer i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling vejer 7,12 og 5,70 g (4 ß), 2,50 og 2,42 g (2 ß). Det stemmer ikke særlig godt med ovenstaaende Udmøntningsformel, der omregnet til Nutids Skema skulde være

4 ß 125 Tusinddele, 5,85g Bruttovægt, 0,73g Sølvindhold.
2 ß 125 Tusinddele, 2,78g Bruttovægt, 0,35g Sølvindhold.

(NNUM 1948 side 125-127)


Noter:


Tilbage til Dansk Mønt