KLIK for forstørrelse!

Danmarks Myntvæsen og Mynter i Tidsrummet 1241-1377

af P. Hauberg

Side 267-285: Myntfund

Af største Betydning for Undersøgelsen vedrørende Myntrækkernes Ordning er et nøie Kjendskab til Myntfundene, da man ved en Sammenligning af disse ikke blot vil faa en sikker Veiledning for Henførelsen af de forskjellige Typer til deres fælles Myntsteder, men ogsaa tildels derigennem vil kunne bestemme Mynternes Samtidighed og Alder.

De urolige Tilstande i det her omhandlede Tidsrum medførte, at forholdsvis mange Pengebeløb skjultes og nedlagdes i Jorden. Medens Aar efter Aar hengaar uden at bringe Myntfund fra andre mere fredelige Perioder, til hvis Myntrækker vi særlig mangle Kjendskab, forløber der sjelden noget Aar, i hvilket der ikke gjøres større eller mindre Fund af "Borgerkrigsmynter". I Aaret 1863 blev der saaledes fremdraget fire og i 1871 tre Fund, hvoraf det betydeligste, fra Systofte paa Falster, indeholdt 30,258 Stykker. Ialt haves Optegnelser om 48 vigtigere Fund af tilsammen c. 98,150 Mynter.

Det er af Interesse at se, at Nedlægningerne ere blevne hyppigere efterhaanden, som Rigets Opløsning skred fremad, og Usikkerheden og Frygten for Tab af Penge og Eiendele tiltog. Medens 26 af de kjendte Fund, med ialt c. 15,554, saavel tydelige som utydelige, Mynter ere nedlagte i Tidsrummet 1241-1319, ere de 22 paa 82,596 Mynter nedlagte i Løbet af en Snes Aar, i den sørgelige Ufredstid efter Erik Menveds Død.

Det vilde blive for omstændeligt nærmere at omtale disse talrige Myntfund i deres Enkeltheder, hvorfor vi skulle indskrænke os til at give en Oversigt over hele Rækken, ordnet efter den formentlige Alder, idet vi kun fremhæve de væsentlige Hovedtræk til Belysning af de indbyrdes Forhold mellem Fundene og af hvert enkelt Funds ejendommelige Karakter.

Note fra Dansk Mønt: Haubergs tabeloversigt side 268-271 over de 48 fund er udeladt her.

Paa de foranstaaende Tabeller findes opført, i hvilket Forhold de forskjellige her omhandlede Mynttyper forekomme i hvert Fund saaledes, at de øverste Tal angive Mynttypernes, de nederste Stykkernes Antal. Det er en Selvfølge, at nye Oplysninger gjennem fremtidige Fund ville kunne medføre Ændringer i denne Ordning. Det lader sig ikke paavise, hvilke ukjendte Typer der ere fremkomne i Fundene før 1832: Aakirkeby, Lilleborg, Hemselynge, Hvidøre, Vemmetofte, Roskilde, Stjær og Fiskbæk Fund.

Betragte vi Myntfundene efter 1336, da vil det ses, at de danske "Borgerkrigsmynter" pludselig saa godt som forsvinde i dem, og der foreligger endnu ikke et eneste efter den Tid nedlagt Fund, hvori der, foruden de dengang herhjemme gangbare fremmede Penge, forekommer saamange danske Mynter, at Fundet bringer os nogen sikker Oplysning om de aarlige Udmyntningers Afslutning. Ikke heller forekommer der i de mange Fund af fremmede Penge nogen dansk Mynt, som kan oplyse om de seneste, i enkelte Aar foretagne, Udmyntninger, saaledes om den, der omtales i Aaret 1356. Ved disse Spørgsmaal er man derfor ganske henvist til Undersøgelsen af Mynttypernes Stil. Der træffes stedse hovedsaglig engelske Sterlinge, franske Tournoser, nederlandsk og nordtydsk Mynt (Hornskov F. i Slesvig 1860) og ofte store Mængder af Brakteater, især fra Hamborg og Lybek (Gjedesby F., Sønder Herred, Falster. 1856; Hyrap F., Bjerge Herred, Jylland. 1873). Stundom indeholder et Fund udelukkende nordtydske Brakteater (Tved F., Sundby Herred, Fyen. 1845). Hvor disse ere de overvejende, faar Fundet et tarveligt og ringe Udseende, som stemmer godt med Tidens slette og fortrykte pecuniære Tilstande. Med de opadgaaende Forhold i Riget, i Tiden etter den her behandlede Periode, følger en Forandring i Myntfundenes Karakter, idet de nu kunne gjøre et rigt og stundom pragtfuldt Indtryk, naar der blandt de fremmede Penge findes større Beløb i de smukke franske Gulddalere, engelske Rosenobler eller tydske Gylden (Slagelse F. 1883).

Fortsættes


Tilbage til Hauberg 3, hovedside
Tilbage til Dansk Mønt