Erwin Nöbbe (1882-1948)

"Paa Vejen til sin daglige Gerning som Lærer ved den danske Duborg Skole i Flensborg segnede Erwin Nøbbe den 3. Marts om Morgenen om paa Gaden udfor Flensborghus, ramt af et Hjerteslag, og ved Indlæggelsen paa Diakonissestiftelsen havde han allerede udaandet.

Erwin Nøbbe var født i Flensborg den 29. Marts 1882 som Søn af den kendte Portrætmaler Jacob Nøbbe, søgte som ung Uddannelse som Maler i Berlin og Weimar og virkede derefter som Kunstmaler i sin Fødeby, i Perioder dog knyttet til flere Museer, saaledes Museum vaterländischer Altertümer i Kiel og Museet i Flensborg, til hvis Direktør han i 1920'erne var udpeget, men blev forbigaaet af politiske Grunde.

Den største Del af sit Liv tilbragte han saaledes i Flensborg, og han hørte ubestrideligt til de allerbedste Kendere af de flensborgske Forhold i Fortiden - hvilket bl. a. gav sig Udtryk i, at han fremstillede en stor Model af Flensborg i Middelalderen, - men forøvrigt i det hele af mellem- og sydslesvigske Forhold; navnlig viede han Hedeby-Slesvig og Dannevirke megen interesse, og de ældste Udmøntninger i Hedeby-Slesvig gjorde han gentagne Gange til Genstand for videnskabelig Behandling."

(uddrag af nekrolog i NNUM 1948 side 58)


Litteratur:


Tilbage til Persongalleriet
Tilbage til Dansk Mønt