Sønderjylland umiddelbart efter 1920

af Jørgen Sømod

Første verdenskrig tærede så alvorligt på den tyske økonomi, at markens værdi faldt til en brøkdel af dens hidtidige værd. For Nordslesvigs vedkommende indførtes som en forløber for genforeningen, dansk møntregning fra torsdag den 20. maj 1920, hvor den tyske marks værdi var faldet til næsten en syvendedel af den danske krone. Der fandt ikke en egentlig pengeombytning sted. Gradvist indførte de enkelte erhvervsdrivende kronemønt. Lån og tilgodehavender i tyske mark vedblev at være i tyske mark. De stedlige banker førte således både kronekonti og markkonti og selv i deres årsregnskaber blev resultatet splittet op i mark og kroner. Man havde ikke i tilstrækkeligt omfang forberedt udprægning af dansk skillemønt til den sønderjydske landsdel samtidig med, at den danske skillemønt til stadighed i hele Danmark forsvandt fra omsætningen, dels på grund af sølvprisens stigning, dels fordi mønterne ulovligt udførtes til især Sverige hvor dansk mønt var gangbar til pålydende. Kursen på den svenske krone var på dette tidspunkt højere end den danske. I begyndelsen klarede man i Sønderjylland den daglige småhandel ved benyttelse af ubrugte frimærker, men overinspektør Jacob Andersen, Haderslev, chef for det midlertidige overpostinspektorat i Sønderjylland foreslog efter fransk forbillede at lade frimærker indkapsle, og lade disse kapsler fungere som skillemønt, hvilket forslag godkendtes af Finansministeriet den 12. februar 1921 efter at dette havde indhentet udtalelser fra Nationalbanken og Den kongelige Mønt. Det planlagdes at sætte 500.000 stykker af hver af værdierne 25 øre og 10 øre i cirkulation fra de sønderjyske posthuse.

I Officielle Meddelelser fra Generaldirektoratet for Postvæsenet, Nr. 13, den 23. marts 1921 meddeles under II. Særlige Bestemmelser punkt 5:

Til afhjælpning af den i Sønderjylland herskende Mangel paa Skillemønt har A/S "Postreklamen", København, ladet fremstille et Antal runde, flade Metal-Hylstre med gennemsigtig Forside til Indkapsling af Frimærker, bestemt til Cirkulation i et Aar blandt Publikum. I hvert Hylster er indkapslet et 10 Øres henholdsvis 25 Øres Frimærke. Af de saaledes indkapslede Frimærker vil samtlige Postkontorer i Sønderjylland fra Generaldirektoratet modtage et Antal som kontant Tilskud til Kassebeholdningen, og Frimærkerne vil af Posthusene kunne benyttes som Skillemønt overfor Publikum, forsaavidt dette er villigt til at modtage dem. Paa den anden Side er Posthusene pligtige til at modtage de indkapslede Frimærker som Betalingsmiddel til Frigørelse af Postforsendelser eller Indløsning af saadanne. Til andre Postkontorer end de nævnte vil der ikke blive fremsendt Beholdninger af indkapslede Frimærker, men ogsaa Posthusene udover de sønderjydske er pligtige til at modtage saadanne Frimærker af Publikum som Betalingsmiddel, ligesom det ikke er sidstnævnte Posthuse forment at lade de saaledes modtagne Frimærker cirkulere videre; eventuelt vil Frimærkerne kunne tilstilles et sønderjydsk Postkontor til Indløsning mod kontante Beløb. Iøvrigt opbevares alle ved Posthusene beroende indkapslede Frimærker som Kontanter i Kassebeholdningen. Yderligere Beholdninger af indkapslede Frimærker vil, saalænge Forraad haves, af de sønderjyske Postkontorer kunne rekvireres ved Henvendelse til Generaldirektoratet. De tilsendte Beløb beregnes til Indtægt i Maanedsregnskabet som Tilskud under ny Konto A.14.c. med Angivelse: "Frimærkepenge". De under de sønderjydske Postkontorer hørende Postekspeditioner kan af det foresatte Postkontor mod kontant Betaling forsynes med fornøden Beholdning af indkapslede Frimærker, der saaledes indgaar i den Postekspeditionerne i Forvejen tildelte faste Kassebeholdning. Det tilføjes, at Eksemplarer af et Opslag vedrørende Udleveringen m.v. af de omhandlede Postskillemønter vil blive Postkontorerne i Sønderjylland tilsendt herfra til Ophængning i Publikumsværelserne samt til videre Udlevering til de Samme underlagte Postekspeditioner. (IV.Sekr.962)

I samme blads nr. 19 for den 20.april 1921 meddeles:

De i Off. Medd. Nr.13/1921, II,5, omhandlede Postskillemønter er nu udsendt til de paagældende Postkontorer. (Pm.715)

Og endelig i nr.8 for den 22.februar 1922:

I Forbindelse med Off. Medd. Nr. 13/ 1921, II.5., og Nr. 19/1921, II.,5., angaaende de til Afhjælppning af den i de sønderjydske Landsdele herskende Mangel paa Skillemønt udsendte Postskillemønter, skal man, da det ikke længere skønnes nødvendigt at anvende disse, herved anmode Postkontorerne om bl.a. ved Opslag paa Kontorerne at indkalde og med Udgangen af Marts Maaned d.A. til Generaldirektoratet, Postmaterielkontoret, med fornøden Opgørelse at indsende de Postskillemønter, som Publikum ikke ønsker at beholde. De tilbagesendte Postskillemønters Beløb vil under Vedlæggelse af Post materiel kontorets Kvittering for at have modtaget Postskillemønterne kunne føres til Udgift i Maanedsregnskabet under ny Konto B.18.q. med Angivelse "Frimærkepenge". (IV.Sekr.168)

Ialt blev der udsendt 474.234 10 ører og 467.583 25 ører, svarende til et samlet pålydende kr. 164.319,15. De første 28.000 stykker af hver værdi sattes i cirkulation 14. april 1921. De sidste sattes i cirkulation juli 1921. Det er oplyst, at der i de fire købstæder blev udleveret postskillemønter som følger:

10 ører 25 ører
Aabenraa 31.900 38.204
Haderslev 52.694 49.686
Sønderborg 35.100 40.898
Tønder 31.700 37.480

De ophørte som lovligt betalingsmiddel 31. marts 1922, men fortsatte nok en tid at være i almindelig cirkulation. Det praktiske arbejde med postskillemønterne varetoges som nævnt af A/S Postreklamen, der mod erlæggelse af en afgift havde tilladelse til at anbringe en reklame på bagsiden. Annoncøren blev The American Tobacco Co. A/S. Postreklamen A/S, Nørre Voldgade 62, København K var samme foretagende som Sporvogns Reklamen A/S, Kiosk-Reklamen og Københavns Telefon-Kioskers Reklameafdeling. Med en aktiekapital på kr. 125.000,00 havde man i bestyrelsen: K.M.Meyer, P.P.C.Nørgaard, K.C.Levysohn, D.Metz, A.A.Hertz, Ma.Ballin, E.S.T.D.Carlsen og F.G.Kemp. The American Tobacco Co. A/S, Sundholmsvej 65, København S havde en aktiekapital på kr. 2.500.000,00 og hele bestyrelsen sad i London og dirigerede det store firma. Selve fremstillingen af postskillemønterne udførtes af Aktieselskabet Celludan, Ølandsgade 9 og Holmbladsgade, København S, hvilket selskab havde en aktiekapital på 300.000 kroner og officielt beskæftigede sig med fabrikation af celluloidvarer m.m. Under firmanavnet Celluloidfabrikken Dania A/S tilbød man urkapsler, sæbeæsker, toiletspejle, lommespejle, modeknapper, kasketskygger, rejsekort-etuier og man meddelte at man var leverandør af Forårsblomsten og Høstblomsten; endvidere tilbød man blank og dekoreret blikemballage.

American Tobacco Co. tilbød på et senere tidspunkt at ville finansiere fremstilling af postskillemønter til cirkulation i hele Danmark, men tilbudet blev afslået af myndighederne. Der var dog behov nok for supplerende skillemønt i resten af landet. Sporadisk vides det, at Kjøbenhavns Sommer-Tivoli som følge af mangel på skillemønt lod fremstille særlige adgangstegn af aluminium og at sporvognsmærker i Aarhus en overgang fungerede som normal småmønt. Efter postskillemønternes inddragelse var ialt tilbageleveret for 123.625,90 kroner, nemlig 340.129 10 ører og 358.452 25 ører.

Der fremstilledes postskillemønter med ti forskellige reklamebagsider og alt tyder på, at der fremstilledes lige mange stykker af hver af reklamerne.

CAPSTAN er det eneste af fabrikaterne, som endnu fremstilles. 1927 nævntes 3 forskellige cigaretter og 4 tobakker med navnet Capstan. CORA var en virginia-cigaret. Varemærket med indianerhovedet blev registreret i London 6. august 1892 og i København 1897 under nr. 190. 1927 er mærket forsvundet fra markedet.

CREMO var en shag-tobak, nævnt 1927. Navnet blev registreret som varemærke i København 1904 under nr. 358.

ENCORE var cigaretten med korkmundstykke. 1927 er mærket forsvundet fra markedet.

FLAG var en meget populær og meget udbredt virginiacigaret uden mundstykke.

MELBA var en cigaret blandet med tyrkisk tobak og med korkmundstykke.

MOSS ROSE var en shagtobak.

NEBO var et cigaretmærke, der betegnedes som ægyptisk. 1927 kaldtes den en guldcigaret. 1941 blev den omtalt med ordene: Husker De den pragtfulde ægyptiske Cigaret? Alle Damers store Sværmeri! Ak ja, den er, som saa meget andet godt, væk for evigt.

OMAR var en cigaret med tyrkisk tobak. Den er nævnt 1927.

STAR var en prisbillig virginiacigaret. 1927 var den forsvundet fra markedet.

Pålydende Forside Bagside Diverse
25 øre Påtrykt med blå, guld og hvid: Ja! - men / CAPSTAN / er bedre På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
25 øre Påtrykt med gul, rød og sort: CORA / CIGARETTES / BEDSTE VIRGINIA / i midten: indianerhovede På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
25 øre Påtrykt med blå, turkis og hvid: CREMO / TOBAK / BRÆNDER IKKE PAA TUNGEN På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
25 øre Påtrykt med creme, rød og blå: RYG / ENCORE / CIGARETTES / MED / KORKMUNDSTYKKE På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
25 øre Påtrykt med creme, rød og blå: RYG / på et engelsk flag: Cigarettes / THE / FLAG På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
25 øre Påtrykt med rødbrun, creme og sort: RYG / M elba / CIGARETTES På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
25 øre Påtrykt med creme, blå og rød: RYG / DEN ÆGTE / på et bånd: MOSS ROSE / på bånd: TOBACCO / FRA / RICHMOND CAVENDISH Co På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
25 øre Påtrykt med creme, rød og blå: NEBO / Cigarettes / Egyptiennes / klassisk ægyptisk kvindeskikkelse stående ved et bord På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
25 øre Påtrykt med creme, blå og guld: RYG / 0MAR / CIGARETTES / Z / TURKISH / BLEND På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
25 øre Påtrykt med orange, creme, sort og guld: b BEDSTE OG BILLIGSTE VIRGINIA CIGARET. / STAR / stjerne / Cigarettes På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
10 øre Påtrykt med blå, guld og hvid: Ja! - men / CAPSTAN / er bedre På en blå til grønlig bund er lagt et frimærke af værdien 10 øre i farven rød visende Kronborg Slot. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
10 øre Påtrykt med gul, rød og sort: CORA / CIGARETTES / BEDSTE VIRGINIA / i midten: indianerhovede På en blå til grønlig bund er lagt et frimærke af værdien 10 øre i farven rød visende Kronborg Slot. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
10 øre Påtrykt med blå, turkis og hvid: CREMO / TOBAK / BRÆNDER IKKE PAA TUNGEN På en blå til grønlig bund er lagt et frimærke af værdien 10 øre i farven rød visende Kronborg Slot. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
10 øre Påtrykt med creme, rød og blå: RYG / ENCORE / CIGARETTES / MED / KORKMUNDSTYKKE På en blå til grønlig bund er lagt et frimærke af værdien 10 øre i farven rød visende Kronborg Slot. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
10 øre Påtrykt med creme, rød og blå: RYG / på et engelsk flag: Cigarettes / THE / FLAG På en blå til grønlig bund er lagt et frimærke af værdien 10 øre i farven rød visende Kronborg Slot. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
10 øre Påtrykt med rødbrun, creme og sort: RYG / M elba / CIGARETTES På en blå til grønlig bund er lagt et frimærke af værdien 10 øre i farven rød visende Kronborg Slot. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
10 øre Påtrykt med creme, blå og rød: RYG / DEN ÆGTE / på et bånd: MOSS ROSE / på bånd: TOBACCO / FRA / RICHMOND CAVENDISH Co På en blå til grønlig bund er lagt et frimærke af værdien 10 øre i farven rød visende Kronborg Slot. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
10 øre Påtrykt med creme, rød og blå: NEBO / Cigarettes / Egyptiennes / klassisk ægyptisk kvindeskikkelse stående ved et bord På en blå til grønlig bund er lagt et frimærke af værdien 10 øre i farven rød visende Kronborg Slot. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
10 øre Påtrykt med creme, blå og guld: RYG / 0MAR / CIGARETTES / Z / TURKISH / BLEND På en blå til grønlig bund er lagt et frimærke af værdien 10 øre i farven rød visende Kronborg Slot. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm
10 øre Påtrykt med orange, creme, sort og guld: b BEDSTE OG BILLIGSTE VIRGINIA CIGARET. / STAR / stjerne / Cigarettes På en blå til grønlig bund er lagt et frimærke af værdien 10 øre i farven rød visende Kronborg Slot. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm

BØRKOP APOTEK
P.Th.Schrøder

Børkop Apotek med bevillingsnummer 276, Amaliegade 9, Børkop, Vejle amt oprettedes 26. juni 1907 og har siden 1917 tillige et udsalg i Smidstrup. I tiden 22. marts 1918 til 30. april 1929 hed apotekeren Peter Thøgersen Schrøder. Postskillemønter har åbenbart også floreret i Børkop og apotekeren ville hellere reklamere for sig selv end for American Tobacco Co's produkter og anbragte derfor en seglmærkat ovenpå den sønderjyske postskillemønts reklame.

Pålydende Forside Bagside Diverse
25 øre Påklistret rund prægetrykt oblat med lilla bundfarve: Børkop Apotek / P.Th. / Schrøder / egegren På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm

Anonym

En ukendt person har slet ikke villet viderebringe en annoncering, så personen har med stor flid på en postskillemønt 25 øre fjernet hele den påtrykte reklame. Dog ses ved nærmere eftersyn minimale rester af en rødbrun farve, som lader ane, at det har været et stykke, der oprindelig reklamerede for Melba Cigarettes.

Pålydende Forside Bagside Diverse
25 øre Intet andet end det rå jern På en rødfarvet bund er lagt et frimærke af værdien 25 øre i farverne brun og sort visende i midten Christian X. Derover et stykke klart celloloid. Ombukket guldfarvet metal holder det sammen Jern, frimærke, celloloid, 32 mm

(Skilling 1995; med få ændringer 1999)


Tilbage til Dansk Mønt