Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983 - Fortsat

Afbildninger og beskrivelser af officielle danske sedler mellem 1813 og 1983

I dette afsnit er samtlige officielle danske pengesedler mellem 1813 og 1983 søgt afbildet og beskrevet. For afbildningernes vedkommende er der enkelte huller, idet ikke alle sedler kendes i dag. Størstedelen af sedlerne er udsendt af Nationalbanken, og for disse sedlers vedkommende er basis for teksten dels - for sedler udgivet mellem 1813 og 1908 kontorchef V. Langes beskrivelse af de af Nationalbanken udstedte pengesedler (gengivet i Axel Rubow: Nationalbankens Historie 1878 og 1908) og dels - for sedler efter 1950 - de af Nationalbanken til bankbrug udgivne beskrivelse af nyudstedte sedler.

Beskrivelsen af vandmærkerne følger stort set V. Lange. Med hensyn til tegningerne skal det bemærkes, at for de ældste sedlers vedkommende er vandmærkerne på de få bevarede eksemplarer så utydelige, at det for dele af vandmærkerne kun har været muligt at antyde omridsene, enkelte dele mangler helt.

I katalogdelen er de enkelte sedler som regel betegnet efter det første år, hvor de er gyldige. Hvor det er praktisk at afvige fra denne regel, er det dog gjort; det gælder bl.a. 1834-serien, hvor sedlerne gennem mange år bar det samme årstal, og det er så benyttet her. I andre tilfælde har man for at skelne mellem ændrede typer benyttet de mest karakteristiske årstal, det gælder bl.a. i årene 1944-63.

Det skal bemærkes, at sedlerne undertiden er trykt, før gyldighedsperioden begynder, og derfor Bærer årstal, der ligger forud for det første år, hvor sedlerne er gyldige.

Den dato, hvor sedlen er sat i omløb, er den første dag, hvor sedlen udleveres fra bankerne. Da Nationalbanken i reglen afsender de ny sedler til bankerne på en mandag, vil datoen, hvor sedlerne sættes i omløb ofte falde på en tirsdag. De anførte datoer for hvornår sedlerne inddrages, angiver den sidste dag, hvor sedlen endnu er gyldig, den næste dag er den "død og magtesløs".

Hvad billederne angår, er der lagt vægt på at bringe afbildninger af færdige sedler med nummer og underskrifter; kun hvor sådanne ikke har kunnet fremskaffes, har man afbildet en blanket. I enkelte tilfælde er forsiden af en dårligt bevaret seddel kombineret med bagsiden af en blanket. Som nævnt i indledningen er alle sedler gengivet i formindsket målestok (55 pct. lineært, 30 pct. i areal).

Under "format" er for de sedler, der er trykt på håndgjort papir, angivet en typisk størrelse af et antal sedler. Der kan være flere millimeters forskel på de enkelte sedler.

Ved karakteriseringen af farver er brugt "Farver i Farver", Politikens Forlag, 5. oplag 1974. Da farverne varierer, kan angivelsen ikke blive eksakt.

For at lette brugen af beskrivelsen er der under bilag indføjet:

Beskrivelserne er bygget op i følgende afsnit og rubrikker, adskilt ved en blank linie, idet ikke alle afsnit forekommer på alle sedler:

 Administrative oplysninger			Teknik
 Udstedt					Papir
 Sat i omløb					Vandmærke

 Forrentet   (kun kreditsedler		Tryk
 Indløst     og statsbeviser)
 Indkaldt					Karakteristika
 Inddraget					Blindstempel
						Seriebetegnelse
 Udseende og design				Nummer
 Format					Underskrift
 Forside					Årstal/kendte årstal
 Bagside
 Tegnet af/forsiden tegnet af/			Bemærkninger
 bagsiden tegnet af

Skulle nogen finde varianter af sedler, der ikke fremgår af denne bogs dokumentation, vil vi være glade for at få meddelelse herom.

 


DOP 50

Rigsbankens Anvisning på 100 Rbd. 1813

RIGSBANKEN; 12 måneders Anvisning 1813
Udstedt i henhold til Cancelli Plakat af 15. februar 1813.
Sat i omløb april 1813.
Indkaldt i henhold til bevilling af 3. maj 1814.
Inddraget 2 uger efter den 14. maj 1814, d.v.s. den 28. maj 1814.
Bemærkninger Anvisningen kendes ikke i dag. Den må antages at have båret Tekst 1 og have haft samme udseende som DOP 51, men med pålydende Eet Hundrede Rigsbankdaler.
Rigsbankens 12 måneders Anvisninger, DOP 50-52, er omtalt i W IV, side 308 og 315, i DP III, side 234, fodnoten, samt i Rubow I, side 28.
Rigsbankens anvisninger var midlertidige pengesedler, indtil de nye Rigsbanksedler blev færdige. Jævnfør ovennævnte kancelliplakat.

 


DOP 51

Rigsbankens Anvisning på 250 Rbd. 1813

RIGSBANKEN; 12 måneders Anvisning 1813
Udstedt i henhold til Cancelli Plakat af 15. februar 1813.
Sat i omløb april 1813.
Indkaldt i henhold til bevilling af 3. maj 1814.
Inddraget 2 uger efter den 14. maj 1814, d.v.s. den 28. maj 1814.
Format 180 x 152 mm.
Forside Figur 53a. Sort bogtryk. Perlesnor vandret for oven. Rankebort vandret forneden. For oven "No.", derunder i 3 linier "To Hundrede / og / Halvtresindstive", og til højre herfor "Rigsbankdaler". Herunder Tekst 1, se side 355. Nederst til højre "Not.".
Bagside Blank.
Papir Hvidt, almindelig tykkelse.
Vandmærke Fig. 53b. I lyse karakterer kongens kronede monogram på linie til højre og venstre og med en lodret afstand på ca. 105 mm. Vandmærkerne er anbragt vilkårligt i forhold til anvisningens format således, at der kan være 1-2 linier monogrammer på én anvisning.
Tryk Sort bogtryk med løse klichéer til borterne.
Bemærkninger Se bemærkninger til DOP 50, 2. og 3. afsnit.

 


DOP 52

Rigsbankens Anvisning på 500 Rbd. 1813

RIGSBANKEN; 12 måneders Anvisning 1813
Udstedt i henhold til Cancelli Plakat af 15. august 1813.
Sat i omløb april 1813.
Indkaldt i henhold til bevilling af 3. maj 1814.
Inddraget 2 uger efter den 14. maj 1814, d.v.s. den 28. maj 1814.
Bemærkninger Anvisningen kendes ikke i dag. Se bemærkningerne til DOP 50.

 


DOP 53

Stats-Anvisning på 100 Rbd. 1813

STATSKASSEN; 3 måneders Anvisning 1813
Udstedt i henhold til kgl. resolution af 30. september 1813.
Sat i omløb 15. oktober til 9. november 1813.
Indløst efter 3 måneders forløb.
Inddraget  
Bemærkninger Stats-Anvisningerne DOP 53-54 kendes ikke i dag.
Stats-Anvisningerne er omtalt i Rubin, side 308.
Der udstedtes for i alt 1.360.000 rbd. af de 2 typer tilsammen.

 


DOP 54

Stats-Anvisning på 200 Rbd. 1813

STATSKASSEN; 3 måneders Anvisning 1813
Udstedt i henhold til kgl. resolution af 30. september 1813.
Sat i omløb 15. oktober til 9. november 1813.
Indløst efter 3 måneders forløb.
Inddraget  
Bemærkninger Se bemærkningerne til DOP 53.

 


DOP 55

Committee-Seddel på 5 Rbd. 1814

Grosserer-Societetets Komitee; Committeesedler 1814
Udstedt i henhold til Cancelli Placat af 8. januar 1814.
Sat i omløb marts 1814.
Indkaldt i henhold til bekendtgørelse fra finansministeriet af 12. maj 1814 om, at komitésedler kan ombyttes til pari med 6 pct. statsobligationer.
Inddraget  
Format 190 x 106 mm.
Forside Figur 55a. Sort bogtryk.
Til venstre en bred, afsluttet blomsterbort. For neden vandret, bølgedannet rankebort. For oven til venstre "No." og trykt hovednummer. Derunder "No". Til højre herfor "Fem Rigsbankdaler.", herunder en smal, vandret bort, afsluttet med 6-takkede stjerner og yderligere herunder "5 Rbdlr.".
Herunder Tekst 3, side 356, trykt med gotiske skrivebogstaver.
Bagside Blank, blåtfarvet papir.
Papir Tykt papir som det, der anvendtes til blå 10 rd.k., DOP 32.
Vandmærke Figur 55b. Lyse karakterer.
Mellem 4 kronede spejlmonogrammer, C 7, i 7 linier "KIØ / BEN / HAU NSK / 10 Rd / B ANC O / SED / D E L". Bogstaverne står mellem vandrette linier.
Vandmærkets samlede højde, ca. 120 mm, er større end sedlens højde således, at hele vandmærket ikke kan ses på én seddel, jævnfør figur 56b.
Tryk Sort bogtryk med løse klichéer til borterne. Trykt på papirets hvide side, altså modsat den side de blå 10 rd.k. sedler, DOP 32, blev trykt på.
Blindstempel Foroven på forsiden: Kronet skjold med det danske våben.
Seriebetegnelse Hoved-nr. 1-10, trykt foroven til venstre.
Nummer Håndskrevet løbe-nr.
Underskrift 3 håndskrevne navne.
Bemærkninger Komité-sedlerne er omtalt i Jul. Schovelin: Fra Kongegunst til Selvstyre, Kbh. 1917, side 238ff. og i W IV, side 312 og 320.
Komité-sedler på 500 rbd. nævnes i plakaten af 8.januar 1814, men de blev ikke fremstillet.
Vandmærkerne, figurerne 55b og 56b er tegnet op efter sedlerne i KM. Jævnfør den tilsvarende tegning i BjR I, Vm. 14.
Komité-sedlerne var rentebærende med en rente på 3,55 pct. p.a.

DOP 55

 


DOP 56

Committee-Seddel på 25 Rbd. 1814

Grosserer-Societetets Komitee; Committeesedler 1814
Udstedt i henhold til Cancelli Placat af 8. januar 1814.
Sat i omløb marts 1814.
Indkaldt i henhold til bekendtgørelse fra finansministeriet af 12. maj 1814 om, at komitésedler kan ombyttes til pari med 6 pct. statsobligationer.
Inddraget  
Format 190 x 106 mm.
Forside Figur 56a. Sort bogtryk.
Til venstre en bred, afsluttet blomsterbort. For neden vandret, 3-delt geometrisk bort, afsluttet med 6-takkede stjerner. For oven til venstre "Fem og Tyve Rbdlr.", herunder smal vandret bort afsluttet med 6-takkede stjerner og herunder igen "25 Rigsbankdaler". Til højre herfor "No." og trykt hovednummer, derunder "No".
Midt på sedlen Tekst 3, side 356, trykt med frakturbogstaver.
Bagside Blank, blåtfarvet papir.
Papir Tykt papir som det, der anvendtes til blå 10 rd.k., DOP 32.
Vandmærke Figur 56b. Se DOP 55.
Tryk DOP 55.
Blindstempel Foroven på forsiden: Kronet skjold med det danske våben, omgivet af bort.
Seriebetegnelse Hoved-nr. 1-10, trykt foroven til højre.
Nummer Håndskrevet løbe-nr.
Underskrift 3 håndskrevne navne.
Bemærkninger Se DOP 55.

 


DOP 57

Committee-Seddel på 100 Rbd. 1814

Grosserer-Societetets Komitee; Committeesedler 1814
Udstedt i henhold til Cancelli Placat af 8. januar 1814.
Sat i omløb marts 1814.
Indkaldt i henhold til bekendtgørelse fra finansministeriet af 12. maj 1814 om, at komitésedler kan ombyttes til pari med 6 pct. statsobligationer.
Bemærkninger Sedlen kendes ikke i dag.

 


DOP 58

1 Rbd. 1813

RIGSBANKEN; 1813-serien
Udstedt i henhold til forordning af 31. juli 1813.
Sat i omløb efteråret 1813.
Indkaldt i henhold til kgl. bevilling af 3. maj 1820.
Inddraget 1. december 1820.
Format 183 x 108 mm.
Forside Figur 57a. Sort bogtryk.
Ens, bølgedannet bladbort vandret for oven og for neden. Ens kartoucher til venstre og til højre. Rammens form er som ovaler, afskårne for oven og for neden. Den er ca. 2 mm bred med mørk midte, omgivet af streger. I rammen med lys karakter en vignetagtig bort. Lodret i midten i begge sider "RIGSBANKEN". Kartouchens midte danner en arabesk. Se figur 46, side 42.
I midten for oven en rhombeformet kartouche med indadbuede sider, omgivet af arabesk. I rhomben en medaillon med 3 linier "Een / Rigsbank= / daler".
For oven til venstre "No." og for neden i midten "Not.".
I midtfeltet Tekst 4.
Bagside Blank
Papir Tyndt hvidt
Vandmærke Figur 57b. Lyse karakterer.
Kongens kronede monogram i bladkrans midt på sedlen. Derunder "Een Rbdlr".
Tryk Sort bogtryk med løse klichéer til borter og kartoucher.
Blindstempel I øverste højre hjørne kronet skjold med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herover for oven "RIGSBANKEN", det hele omgivet af bølgeformet rankebort. I nederste venstre hjørne monogram "RB" med tilsvarende bort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 2 håndskrevne navne samt signatur for "Not."
Kendte årstal 1813, 1814 og 1815.

 


DOP 59

5 Rbd. 1813

RIGSBANKEN; 1813-serien
Udstedt i henhold til forordning af 31. juli 1813.
Sat i omløb efteråret 1813.
Indkaldt i henhold til kgl. bevilling af 3. maj 1820.
Inddraget 1. december 1820.
Format 186 x 108 mm.
Forside Figur 58a. Sort bogtryk.
Ens tovbort vandret for oven og for neden. Ens arabesker til venstre og til højre, hver indesluttende 8-kantet medaillon, hvori der på lodret streget bund står, til venstre "Rigs", til højre "Banken".
I midten for oven arabesk omkring oval medaillon, i 2 linier "FEM/Rigsbankdaler".
For oven til venstre "No.". For neden til venstre "Not." og i midten "Rgst.".
I midtfeltet Tekst 4.
Bagside Blank
Papir Tyndt hvidt
Vandmærke Figur 58b. Lyse karakterer.
Kongens kronede monogram i bladkrans midt på sedlen. Derunder "Een Rbdlr".
Tryk Sort bogtryk. Løse klichéer til borter og kartoucher.
Blindstempel I øverste højre hjørne kronet skjold med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herover for oven "RIGSBANKEN", det hele omgivet af bølgeformet rankebort. I nederste venstre hjørne monogram "RB" med tilsvarende bort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not." og "Rgst."
Kendte årstal 1813 og 1814.

 


DOP 60

10 Rbd. 1813

RIGSBANKEN; 1813-serien
Udstedt i henhold til forordning af 31. juli 1813.
Sat i omløb foråret 1814.
Indkaldt i henhold til kgl. bevilling af 3. maj 1820.
Inddraget 1. december 1820.
Format 186 x 109 mm.
Forside Figur 59a. Sort bogtryk. For neden vignetagtig bort af lys tegning på mørk grund. Til venstre ses en del af en arabesk for oven og for neden med "X", afskåret. Der indenfor 6-kantet kartouche med lys ramme og arabesk på vandret liniering. I midten lys rhomberamme og i vandret liniering "R X B".
For oven "Ti Rigsbankdaler" understreget af spidsoval vignet med lys karakter på mørk grund. For oven til venstre "No". Forneden til venstre "Not.", i midten "Contr. Not." og til højre lodret "Rgst.".
I midtfeltet Tekst 4, trykt med gotiske skrivebogstaver.
Bagside Blank
Papir Tyndt hvidt
Vandmærke Figur 59b. Lyse toner.
Kongens kronede monogram i bladkrans til venstre og til højre. Der imellem for oven "10" og for neden "Rbdlr".
Tryk Sort bogtryk med løse klichéer til borter og kartouche.
Blindstempel I øverste højre hjørne kronet skjold med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herover for oven "RIGSBANKEN", det hele omgivet af bølgeformet rankebort. I nederste venstre hjørne monogram "RB" med tilsvarende bort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not.", "Rgst." og "Contr.Not.".
Kendte årstal 1813 og 1814.

 


DOP 61

50 Rbd. 1813

RIGSBANKEN; 1813-serien
Udstedt i henhold til forordning af 31. juli 1813.
Sat i omløb sommeren 1814.
Indkaldt i henhold til kgl. bevilling af 9. juli 1819 og plakat af 10. december 1819.
Inddraget 1. januar 1820, offentlige kasser dog 1. februar 1820.
Format 175 x 102 mm.
Forside Figur 60a. Sort bogtryk.
Sedlen afgrænses af en kartoucheramme. I hjørnerne 4 ens kvadratiske mauresker.
Midt på overrammen et 8-kantet felt med indskrift i 2 linier "Halvtredsindstyve / Rigsbankdaler". I felterne på hver side rhomber i mørk karakter med indskrift henholdsvis "Rigs" og "Banken" i lys karakter.
I sidefelterne på begge sider ovale medailloner i mørk karakter med "50" i lys karakter.
Midt på underrammen rektangulært nummer felt med »No.«. Mellem hjørne- og sidefelterne dannes rammen af mæanderbølgebort og mellem de nævnte figurer er rammen udfyldt med arabesker.
I feltet inden for rammen lodret til venstre for oven "Not.", for neden "Rgst." og til højre lodret "Contr.Not.".
I midtfeltet Tekst 4.
Bagside Blank
Papir Tyndt hvidt
Vandmærke Figur 60b. Lyse karakterer.
I midten kongens kronede monogram, ved den ene side heraf de 3 løver i det danske våben, ved den anden side den norske løve med hellebard begge holdt af skjoldholdere og nedenunder det holstenske nældeblad samt i linje hermed "50 / Rbdlr".
Tryk Sort bogtryk. Rammen består af løse klichéer.
Blindstempel I øverste højre hjørne kronet skjold med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herover for oven "RIGSBANKEN", det hele omgivet af bølgeformet rankebort. I nederste venstre hjørne monogram "RB" med tilsvarende bort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not.", "Rgst." samt for "Contr.Not.".
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1813.
Bemærkninger Figur 60b er tegnet op efter sedlen i KM. De to siddende vildmænd med henholdsvis det danske og det norske våben svarer til vandmærket i 4 rd.sp. sedlen (DOP 39), se vandmærketegningen Vm 19 i BjR I.

DOP 61

 


DOP 62

100 Rbd. 1813

RIGSBANKEN; 1813-serien
Udstedt i henhold til forordning af 31. juli 1813.
Sat i omløb sommeren 1814.
Indkaldt i henhold til kgl. bekendtgørelse af 9. juli 1819 og plakat af 10. december 1819.
Inddraget 1. januar 1820, offentlige kasser dog 1. februar 1820.
Format 192 x 110 mm.
Forside Seddelfeltet er ved 3 lodrette blomsterborter, afsluttet med kvadratiske mauresker, inddelt i 2 felter.
Det venstre felt, ca. 1/5 af sedlen, er en grotesk med vandrette streger som baggrund. Feltet er udfyldt med arabesker med følgende dekorationer fra oven. Rektangulært felt med "100", kronet, oval medaillon med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herunder et liggende fascesknippe og endeligt nederst et rektangulært felt med "RB".
Hovedfeltet har for neden en vandret perlesnor-agtig bort.
For oven en kartouche omgivet af volutter med indskrift i 2 linier "Eet Hundrede / Rigsbankdaler".
For oven til venstre "No.", for neden til venstre "Not.", i midten "Rgst." og til højre lodret "Contr:Not:".
I midtfeltet Tekst 4.
Bagside Blank
Papir Tyndt hvidt
Vandmærke Figur 61b.
I midten af sedlen kongens kronede monogram. Til venstre herfor et kronet skjold med 3 løver holdt af en skjoldholder. Til højre et kronet skjold med den norske løve, der holdes af en skjoldholder. I midten, længere nede et skjold med det holstenske nældeblad omgivet af lyse streger, på linie hermed "100 / Rbdlr".
Tryk Sort bogtryk. Løse, stukne klichéer til grotesk, kartoucher og borter.
Blindstempel I øverste højre hjørne kronet skjold med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herover for oven "RIGSBANKEN", det hele omgivet af bølgeformet rankebort. I nederste venstre hjørne monogram "RB" med tilsvarende bort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not.", "Rgst." samt for "Contr.Not.".
Årstal Sedlerne har årstallet 1813.
Bemærkninger Figur 61b er tegnet op efter sedlen i Pengehistorisk Museum, Hillerød. Se bemærkningen til DOP 61.
På det viste eksemplar, figur 61a, er der hen over teksten skrevet: "Indkaldt af Nationalbanken efter udstedt Proklama".
Se bemærkningerne til DOP 75, side 109.

 


DOP 63

1 Rbd. 1819

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; 1819-serien
Udstedt i henhold til forordning af 2. juli 1819.
Sat i omløb eftersommeren 1819.
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 13. november 1848.
Inddraget 13. maj 1849.
Format 183 x 107 mm.
Forside Figur 62a.
Ens bølgedannet bladbort vandret for oven og for neden.
Ens kartoucher til venstre og til højre. Rammens form er som ovaler, afskårne for oven og for neden. Den er ca. 2 mm bred med mørk midte, omgivet af streger. I rammen med lys karakter en vignetagtig bort. Lodret i midten i begge sider "RIGSBANKEN". Kartouchen danner en arabesk. Se figur 46, side 42. I midten for oven en rhombeformet kartouche med indadbuede sider, omgivet af arabesk. I rhomben en medaillon i 3 liner "Een / Rigsbank = / daler".
For oven til venstre "No." og for neden i midten "Not.".
I midtfeltet Tekst 5.
Bagside Blank
Papir Tyndt, hvid-gulligt, flammet (d.v.s. helt dækket med meget tætte, bølgeformede, lyse vandmærkelinjer) papir fra Strandmøllen, se side 278.
Vandmærke Fig. 62b. Lyse karakterer.
Kongens kronede monogram i bladkrans midt på sedlen. Derunder "Een Rbdlr". Feltet udfyldt med vandrette bølgelinier.
Tryk Sort bogtryk.
Blindstempler I øverste højre hjørne kronet skjold med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herover for oven "RIGSBANKEN", det hele omgivet af bølgeformet rankebort. I nederste venstre hjørne monogram "RB" med tilsvarende bort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrifter 2 håndskrevne navne samt signatur for "Not."
Årstal Sedlerne har årstallet 1819.
Bemærkninger Format og papirtykkelse varierer en del. 1 Rbd. sedlen synes dog at foreligge i to adskilte varianter:
 • a. Meget tyndt papir, 183 mm lang og 107 mm høj
 • b. Lidt tykkere papir, 190 mm lang og 110 mm høj.
Tekst og ornamenter m.m. er ens på de to varianter.
Billedet viser formen til vandmærket med navnetrækket vendt om, således at navnetrækket bliver retvendt i sedlens vandmærke.

 


DOP 64

5 Rbd. 1819

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; 1819-serien
Udstedt i henhold til forordning af 2. juli 1819.
Sat i omløb eftersommeren 1819.
Indkaldt i henhold til plakat af 27. maj 1836.
Inddraget 1. september 1836, offentlige kasser dog 11. december 1836.
Format 180 x 104 mm.
Forside Figur 63a.
Ens tovbort vandret for oven og for neden.
Ens arabesker til venstre og til højre, hver indesluttende 8-kantet medaillon, hvori der på lodret streget bund står, til venstre "Rigs", til højre "Banken".
I midten for oven arabesk omkring oval medaillon, i 2 linier "Fem / Rigsbankdaler". For oven til venstre "No.". Forneden til venstre "Not." og i midten "Rgst.".
I midtfeltet Tekst 5.
Bagside Blank
Papir Tyndt, hvidt, flammet papir fra Strandmøllen, se side 278.
Vandmærke Kongens kronede monogram til venstre og højre. Feltet udfyldt med vandrette bølgelinier.
Tryk Sort bogtryk.
Blindstempler I øverste højre hjørne kronet skjold med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herover for oven "RIGSBANKEN", det hele omgivet af bølgeformet rankebort. I nederste venstre hjørne monogram "RB" med tilsvarende bort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrifter 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not." og for "Rgst.".
Årstal Sedlerne har årstallet 1819.
Bemærkninger Litteratur: Kristian Hvidt: Ti'eren gennem Tiderne, side 13-15.
På det her viste billede af vandmærket vender de to monogrammer modsat, medens de på andre vender samme vej.
Billedet viser formen til vandmærket med omvendt monogram, se bemærkningen til DOP 63.

DOP 64

 


DOP 65

10 Rbd. 1819

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; 1819-serien
Udstedt i henhold til forordning af 2. juli 1819.
Sat i omløb eftersommeren 1819.
Indkaldt i henhold til kgl. bekendtgørelse af 26. april 1839 og plakat af 14. august 1839.
Inddraget 26. oktober 1839, offentlige kasser dog 31. januar 1840.
Format 187 x 108 mm.
Forside Figur 64a.
For neden vignetagtig bort af lys tegning på mørk grund.
Til venstre ses en del af en arabesk for oven og for neden med "X", afskåret. Der indenfor 6-kantet kartouche med lys ramme og arabesk på vandret liniering. I midten lys rhomberamme og i vandret liniering "R X B".
For oven "Ti Rigsbankdaler" understreget af spidsoval vignet med lys karakter på mørk grund.
For oven til venstre "No". Forneden til venstre "Not.", i midten "Contr. Not." og til højre lodret "Rgst.".
I midtfeltet Tekst 5, trykt med gotiske skrivebogstaver.
Bagside Blank
Papir Tyndt, hvidt, flammet papir fra Strandmøllen, se side 278.
Vandmærke Figur 64b. Lyse karakterer.
Kongens kronede monogram i bladkrans til venstre og til højre. Der imellem for oven "10" og for neden "Rbdlr". Se DOP 60, figur 59b.
Feltet er udfyldt med vandrette bølgelinier.
Tryk Sort bogtryk.
Blindstempler I øverste højre hjørne kronet skjold med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herover for oven "RIGSBANKEN", det hele omgivet af bølgeformet rankebort. I nederste venstre hjørne monogram "RB" med tilsvarende bort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrifter 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not.", "Contr.Not." og "Rgst.".
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1819.
Bemærkninger I figur 64b er det forsøgt vist, hvorledes vandmærket træder frem ved gennemlysning.
Vandmærket forekommer i to varianter. På den ene ses de to vandmærker fra samme side. På den anden er der vendt op og ned på det ene navnetræk.

 


DOP 66

50 Rbd. 1819

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; 1819-serien
Udstedt i henhold til forordning af 2. juli 1819.
Sat i omløb eftersommeren 1819.
Indkaldt i henhold til kgl. bekendtgørelse af 27. august 1834.
Inddraget 27. februar 1835.
Format 170 x 102 mm.
Forside Figur 65a.
Sedlen afgrænses af en kartoucheramme. I hjørnerne 4 ens kvadratiske mauresker.
Midt på overrammen et 8-kantet felt med indskrift i 2 linier »Halvtredsindstyve/Rigsbankdaler«. I felterne på hver side rhomber i mørk karakter med indskrift henholdsvis "Rigs" og "Banken" i lys karakter.
I sidefelterne på begge sider ovale medailloner i mørk karakter med "50" i lys karakter.
Midt på underrammen rektangulært nummer felt med "No.".
Mellem hjørne- og sidefelterne dannes rammen af mæanderbølgebort og mellem de nævnte figurer er rammen udfyldt med arabesker.
I feltet inden for rammen lodret til venstre for oven "Not.", for neden "Rgst." og til højre lodret "Contr.Not.".
I midtfeltet Tekst 5.
Bagside Blank
Papir Tyndt, hvidt, flammet papir fra Strandmøllen, se side 278.
Vandmærke Figur 65b. Lyse karakterer.
I midten kongens kronede monogram, ved den ene side heraf de 3 løver i det danske våben, ved den anden side den norske løve med hellebard og nedenunder det holstenske nældeblad samt i linje hermed "50 / Rbdlr".
Tryk Sort bogtryk. Rammen består af løse klichéer.
Blindstempler I øverste højre hjørne kronet skjold med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herover for oven "RIGSBANKEN", det hele omgivet af bølgeformet rankebort. I nederste venstre hjørne monogram "RB" med tilsvarende bort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrifter 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not.", "Contr.Not." og "Rgst.".
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1819.
Bemærkninger Figur 65b er tegnet op efter sedlen i KM med bølgeformede linjer som antydet i tegningens øverste venstre hjørne.

 


DOP 67

100 Rbd. 1819

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; 1819-serien
Udstedt i henhold til forordning af 2. juli 1819.
Sat i omløb eftersommeren 1819.
Indkaldt i henhold til kgl. bekendtgørelse af 19. december 1845.
Inddraget 19. juni 1846.
Format 188 x 106 mm.
Forside Figur 66a.
Seddelfeltet er ved 3 lodrette blomsterborter, afsluttet med kvadratiske mauresker, inddelt i 2 felter.
Det venstre felt, ca. 1/5 af sedlen, er en grotesk med vandrette streger som baggrund. Feltet er udfyldt med arabesker med følgende dekorationer fra oven. Rektangulært felt med "100", kronet, oval medaillon med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herunder et liggende fascesknippe og endeligt nederst et rektangulært felt med "RB".
Hovedfeltet har for neden en vandret perlesnor-agtig bort.
For oven en kartouche omgivet af volutter med indskrift i 2 linier "Eet Hundrede / Rigsbankdaler".
For oven til venstre "No.", for neden til venstre "Not.", i midten "Rgst." og til højre lodret "Contr:Not:".
I midtfeltet Tekst 5.
Bagside Blank
Papir Tyndt, hvidt, flammet papir fra Strandmøllen, se side 278.
Vandmærke Figur 66b. Lyse karakterer.
I midten af sedlen kongens kronede monogram. Til venstre herfor et kronet skjold med tre løver, der holdes af en skjoldholder. Til højre et kronet skjold med den norske løve, der holdes af en skjoldholder. I midten, længere nede et skjold med det holstenske nældeblad omgivet af lyse streger, på linie hermed til venstre "100" og til højre "Rbdlr".
Feltet udfyldt med vandrette bølgelinier.
Tryk Sort bogtryk.
Blindstempler I øverste højre hjørne kronet skjold med Danmarks, Norges og Holstens våben. Herover for oven "RIGSBANKEN", det hele omgivet af bølgeformet rankebort. I nederste venstre hjørne monogram "RB" med tilsvarende bort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrifter 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not.", "Rgst." og "Contr.Not:".
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1819.
Bemærkninger Vandmærket, der er tegnet op efter sedlen i KM, svarer til figur 61b, men suppleret med bølgeformede linjer, som antydet i tegningens øverste venstre hjørne.
Se bemærkningerne til DOP 75, side 109.

 

Fortsættes


Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønt