Danmarks officielle Pengesedler 1713-1983 - Fortsat


DOP 68

5 Rbd. 1835

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; 1834-serien I
Udstedt i henhold til plakat af 27. januar 1836.
Sat i omløb 1836.
Indkaldt i henhold til kundgørelse af 5. januar 1866.
Inddraget 31. december 1866.
Format 187 x 109 mm.
Forside Figur 67a. Blå/sort.
Underbunden er trykt i kobbertryk i gråturkis farve. Mønsteret er maskingraverede vandrette og lodrette bølgelinier. Der er ikke udsparet for hovedpladens mønstre.
Hovedpladen er en højtryksplade med typer og klichéer, trykt i sort farve. Hele sedlen er omgivet af en indrammet bort, hvori der på mørk bund løber en bølgeslynget, lys ranke. De udadgående frie ender slutter som "5"-taller. Langs bortens 4 sider er placeret 4 dekorationer, der indrammer tekstfeltet og giver sedlen en symmetrisk opbygning. For oven et cirkulært medaillonfelt med et centralparti med lyst "5" på krydsskraveret bund. Det er omgivet af en guillocheret bort.
De 2 sidefelter er ens opbygget, elliptiske med et lodret skraveret midtfelt. I lyse karakterer står til venstre "NATIONALBANKEN" og til højre "I KIÖBENHAVN". Feltet er omgivet af en indrammet rankebort.
I midten for neden et vandret skraveret nummerfelt med markeret kant.
Alle 4 felter er afsluttede med arabesker.
Til venstre for nummerfeltet "Not." og til højre "Rgst.".
Tekstfeltet i midten af sedlen er opbygget som en kliché med overskrift "Fem Rigsbankdaler." og Tekst 5, se figur 48, side 43.
Bagside Blank
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Som figur 67b. Lyse karakterer.
Rammemønsteret er dannet af lige, parallelle streger, på siderne vandrette, der imellem lodrette. I feltet bølgede, vandrette linier, hvori står "NATIONALBANKEN". Derunder til venstre kongens kronede monogram, til højre i monogram "5Rbd".
Tryk Underbund kobbertryk. Hovedplade bogtryk.
Blindstempler På forsiden foroven til venstre et monogram "NB" omgivet af en bølgebort og foroven til højre kongerigets og hertugdømmernes våben med overskriften "NATIONALBANKEN", det hele omgivet af en bølgebort.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7- eller 8-cifret. Håndskrevet med sort.
Underskrift 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not.", og "Rgst.".
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1835.
Bemærkninger Sedlen er omtalt i Kristian Hvidt: Ti'eren gennem Tiderne, side 17-21.
Fig. 67b viser papirformen. Man ser det komplicerede mønster, der er syet fast på dugen til papirfremstillingen. Forme er normalt spejlvendte. Her er billedet vendt for at lette læsningen, svarende til at sedlen ses fra den anden side.

 


DOP 69

50 Rbd. 1834

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; 1834-serien I
Udstedt i henhold til plakat af 5. november 1834.
Sat i omløb 1834.
Indkaldt i henhold til kundgørelse af 1. september 1850.
Inddraget 1. marts 1851.
Format 180 x 109 mm.
Forside Figur 68a. Brun/sort.
Hovedpladen er trykt i brunt kobbertryk. En kraftig ramme er omgivet af 3 linier på alle sider og i inddelingerne. De 4 kvadratiske felter i de 4 hjørner har mørk baggrund. Løvkranse med forskelligt løv i hvert felt med et liljeblad i hjørnerne. Inden for kransene hoveder i profil. Til venstre mod højre, øverst Merkur, nederst Jupiter eller Neptun. Til højre mod venstre, øverst Minerva, nederst Ceres. I overrammen står på vatret bund med lyse karakterer "HALVTREDSINDSTYVE RIGSBANKDALER". Siderammerne er ensartede med ovalt medaillonfelt i midten med "50" i lyse karakterer på krydsskraveret bund, omgivet af guillocheret bort. Felterne udfyldt af arabesker. Over medaillonerne ses slanger, og under ses til venstre ørnehoveder og til højre hanehoveder. Underrammen er 3-delt med vandret linieret nummerfelt i midten med "No". De 2 andre felter er moirérede. I lyse karakterer står "NATIONALBANKEN / I KIØBENHAVN".
Feltet inden for rammen er vandret linieret. På underrammen er det store rigsvåben placeret med stående skjoldholdere og liggende løver.
For neden til venstre lodret "Not.", ved siden heraf vandret "Rgstr.". Til højre lodret "Contr.Not.".
Tekstpladen er trykt i sort bogtryk med Tekst 5.
Bagside Blank
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Som figur 68b. Lyse karakterer.
Rammemønsteret er dannet af lige, parallelle streger, på siderne vandrette, der imellem lodrette. I feltet bølgede, vandrette linier, hvori står "NATIONALBANKEN". Derunder til venstre kongens kronede monogram, til højre i monogram "50Rbd".
Tryk Hovedpladen er en kobbertryksplade. Teksten som bogtryk.
Blindstempler På forsiden til venstre et sammenslynget "NB" omgivet af en krans og til højre, ligeledes i krans, Kongerigets og Hertugdømmernes våben med overskriften "NATIONALBANKEN".
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not.", "Rgst." og "Contr.Not.".
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1834.
Bemærkninger Se også DOP 71.

 


DOP 70

20 Rbd. 1851

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; 1834-serien II, ændringer 1845-1850
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 3. december 1850.
Sat i omløb ?
Indkaldt iht. kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 183 x 109 mm.
Forside Figur 69a. Lysegrøn/sort.
Som underbund mellemgrøn kant og på hovedpladens område meget tæt liniering uden udsparinger for hovedpladens dekorationer.
Hovedpladen er udført i sort bogtryk. Sedlen omgives af en kraftig, flerdelt ramme, der yderst har en skyggebort af bladkarakter. Indenfor er der en stængelbort med akantusmønster og rosetter i hjørnerne og midt for siderne. For oven og for neden afbrydes borten på midten af de der værende felter.
For oven i midten en oval medaillon med "20" i lyse karakterer på mørk, vandret linieret bund, omgivet af ramme og en rankebort. I siderne lyse karakterer på mørk, linieret bund, svulstigt, skråt skrevet "NATIONALBANKEN / I KIØBENHAVN".
Sidefelterne står som grotesker med akantusmønster. Det venstre felt har fra oven, en merkurstav, en medaillon med monogram "NB", et kornneg og en hjulplov. Det højre felt en trefork, en medaillon med monogram "NB", en bikube og en romersk skibsstævn.
Underrammen har i midten et nummerfelt med elliptisk liniering, hvori står "No". I skråstregen på "N" står i mikroskrift "Wm FERSLEW". På hver side af feltet liggende løver og over dette en opbygning med en kammuslingeskal. Til siderne arabesker. Alt i lyse karakterer på mørk, linieret bund. I sedlens midtfelt Tekst 6.
Bagside Figur 68b. Sort kobbertryk.
Baggrunden er en centreret, elliptisk liniering. Uden for midtfeltet er de elliptiske linier bølgede, så de danner et harlekinmønster og giver indtryk af en spiralformet linieføring. I midtfeltet det store rigsvåben på konsol med 2 vildmænd som skjoldholdere omgivet af 2 løver. Til venstre "Not:", i midten for neden "Rgstr:" og til højre "Cntr:not:".
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Som figur 69c. Lyse karakterer.
2 koncentriske halvcirkler med ornamenterede afslutninger. I midtfelt "20", imellem halvcirkler "RIGSBANKDALER". For neden til venstre kongens kronede monogram og til højre i monogram "NB". Se bemærkninger.
Tryk Forside: underbund kobbertryk, hovedplade bogtryk. Bagside: kobbertryk.
Blindstempler På forsiden til venstre et sammenslynget "NB" omgivet af en krans og til højre kongerigets og hertugdømmernes våben med overskriften "NATIONALBANKEN", det hele ligeledes omgivet af en krans.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 2 håndskrevne navne. På bagsiden signatur for "Not:", "Rgstr:" og "Cntr:not:".
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1851.
Bemærkninger Figur 69c viser, at man nu er gået over til en vandmærkeform, hvor mønstret ikke længere er dannet af påsyede figurer, tal og bogstaer, men er fremstillet ved at presse en model ned i metaltrådsvævet. Selve vandmærket, se DOP 83, figur 82c.
Kobberpladen er stukket af Hofgraveur M. W. Ferslew, se NNUM 1983 side 7-10 og 67. Se også DOP 90, der ligeså har årstal 1851.
Denne er den første officielle danske pengeseddel, der er signeret af gravøren.

 


DOP 71

50 Rbd. 1834 som ændret 1850

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; 1834-serien II, ændringer 1845-1850
Som DOP 69 med ændring, idet bagsiden er trykt.
Udstedt iht. kgl. kundgørelse af 1. og 25. september 1850.
Sat i omløb 1850
Indkaldt iht. kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 180 x 109 mm.
Forside Figur 70a. Brun/sort.
Hovedpladen er trykt i brunt kobbertryk. En kraftig ramme er omgivet af 3 linier på alle sider og i inddelingerne. De 4 kvadratiske felter i de 4 hjørner har mørk baggrund. Løvkranse med forskelligt løv i hvert felt med et liljeblad i hjørnerne. Inden for kransene hoveder i profil. Til venstre mod højre, øverst Merkur, nederst Jupiter eller Neptun. Til højre mod venstre, øverst Minerva, nederst Ceres. I overrammen står på vatret bund med lyse karakterer "HALVTREDSINDSTYVE RIGSBANKDALER". Siderammerne er ensartede med ovalt medaillonfelt i midten med "50" i lyse karakterer på krydsskraveret bund, omgivet af guillocheret bort. Felterne udfyldt af arabesker. Over medaillonerne ses slanger, og under til venstre ørnehoveder og til højre hanehoveder. Underrammen er 3-delt med vandret linieret nummerfelt i midten med "No". De 2 andre felter er moirérede. I lyse karakterer står "NATIONALBANKEN / I KIØBENHAVN".
Feltet inden for rammen er vandret linieret. På underrammen det store rigsvåben med stående skjoldholdere og liggende løver. For neden til venstre lodret "Not.", og vandret "Rgstr.". Til højre lodret "Contr.Not.".
Tekstpladen er trykt i sort bogtryk med Tekst 5.
Bagside Figur 70b. Brunt kobbertryk.
Graveringen er udført efter reliefmetoden med en tæt vandret liniering. Den ydre del, svarende til forsidens ramme, er udekoreret. Den indre del har i midten en medaillon med "50" i lys karakter i konturtegning, og med en perlebort. Udenom en fri, symmetrisk, rektangulær løvdekoration. Se figur 143, side 281 og figur 144, side 282.
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Som figur 70c. Lyse karakterer.
Rammemønsteret er dannet af lige, parallelle streger, på siderne vandrette, der imellem lodrette. I feltet bølgede, vandrette linier, hvori står "NATIONALBANKEN". Derunder til venstre kongens kronede monogram, til højre i monogram "50Rbd".
Tryk Forside: hovedpladen er en kobbertryksplade. Teksten som bogtryk.
Bagside: hovedpladen er en kobbertryksplade.
Blindstempel På forsiden til venstre et sammenslynget "NB" omgivet af en krans og til højre, ligeledes i krans, Kongerigets og Hertugdømmernes våben med overskriften "NATIONALBANKEN".
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 3 håndskrevne navne samt signatur for "Not.", "Rgstr." og "Contr. Not.".
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1834.
Bemærkninger Selv om denne seddel er trykt i 1850, har den bibeholdt Tekst 5, der i øvrigt blev brugt fra 1819 til 1835, før søldindløselighedens genindførelse. Se også DOP 91

 


DOP 72

100 Rbd. 1845

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; 1834-serien II, ændringer 1845-1850
Udstedt iht. kgl. kundgørelse af 19. december 1845.
Sat i omløb -
Indkaldt iht. kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 183 x 109 mm.
Forside Figur 71a. Brunt kobbertryk.
Baggrunden er uden for midtfeltet tætte, vandrette linier. I midtfeltet symmetriske ellipsedele, der ligger tættere udad og med epicentre i højde med rigsvåbnet.
Rammen for oven har arabesker omkring medaillon med mæanderbort, hvori "100". For neden en rektangulær, 3-delt ramme med gentaget "EET HUNDREDE". I rammen "NATIONALBANKEN" til venstre og "I KIØBENHAVN" til højre. Nummerfelt i midten. Siderne består af grotesker med indramning af akantusstængler. Begge har fra oven: overflødighedshorn, medailion med ægbort og løvehoveder. I den venstre vises fra oven: en hane, Merkurhoved i profil mod højre, krans af frugter og blomster og merkurstav.
I den højre vises fra oven: en ørn, Neptunhoved i profil mod venstre, krans af søskaller og 3-fork med delfin.
I midtfeltet for neden det store rigsvåben, hvilende på rammen, omgivet af bølgekamme. Skjoldholdere siddende, til venstre Minerva med ugle, ægis og spyd, til højre Ceres med løve og kornneg.
I midtfeltet Tekst 6 i sort bogtryk.
Bagside Figur 71b. Brunt kobbertryk.
Trykpladen er udført ved reliefgravure med tætte vandrette linier. Mod kanten og midtfeltet staffer som ramme, udfyldt med arabesk. I midtfeltet i 2 linier "EET HUNDREDE / RIGSBANKDALER". Til venstre lodret "Not:", i midten for neden "Rgst:" og til højre lodret "Ctrnot:".
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Som figur 71c. Lyse karakterer.
Rammemønster af lige, parallelle streger, på siderne vandrette, der imellem lodrette. I feltet vandret bølgede linier, hvori i 2 linier "NATIONALBANKEN / EET HUNDREDE".
Derunder til venstre kongens kronede monogram, til højre i monogram "Rbd".
Tryk For- og bagside kobbertryk. Teksten på forsiden bogtryk.
Blindstempler Som DOP 68, se side 95.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 3 håndskrevne navne. På bagsiden signatur for "Not.", "Rgstr." og "Contrnot.".
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1845.
Bemærkninger Dette er den eneste seddel, der er udgivet i Chr. VIII's regeringstid. Dennes monogram har i vandmærket afløst Fr VI's.
Sedlen er sammen med de to foregående, DOP 70 og DOP 71, omtalt i en artikel i De Grafiske Fag, 30. årgang, 1934, side 200.

 


DOP 73a

Creditbeviis for 5 Rbd. 1848

FINANS-HOVEDKASSEN; Kreditbevis 1848
Udstedt i henhold til forordning af 5. juni 1848.
Forrentet fra 11. juni 1848.
Indløst efter lodtrækning.
Inddraget -
Format 181 x 108 mm.
Forside Figur 72a.
Underbunden er udført i gråt bogtryk. I midten, men trukket ud mod højre, rektangulært felt af tætte vandrette streger. I skyggetegning, således at kun hver anden streg føres igennem står "CREDITBEVIIS".
Med epicentre i ovennævnte felt er sedlen udfyldt med ellipser eller dele deraf. Stregtykkelsen øges udad.
Hoved- og tekstplade er trykt med sort bogtryk. Sedlen er indrammet af en æggebort. Til venstre et guillocheret felt bestående af sammentegnede ellipser. I dets midtfelt et lodret rektangel, hvori på sort bund med grå karakter står "CREDITBEVIIS". For oven et guillocheret ellipsefelt med et cirkulært midtfelt med "5" i skyggetegnede grå karakterer på sort bund.
For neden til venstre "Löbe No" og til højre "Hoved No -" med trykt nummer. Midt på sedlen Tekst 7.
Bagside Blank
Papir Tyndt hvidt.
Vandmærke Figur 72b. Lyse karakterer.
F VI's kronede monogram i krans. Herunder adskilt "Een / Rbdlr".
Tryk Underbunden bogtryk.
Hoved- og tekstplade trykt i bogtryk med løse klichéer.
Blindstempler Til venstre for oven kongens kronede monogram rundgående omgivet af "CREDITBEVIS" og en randbort.
Til højre vandret i 2 linier "CONTROL / STEMPEL" omgivet af bort.
Seriebetegnelse Trykt hoved-nr.
Nummer Håndskrevet løbe-nr.
Underskrift 3 håndskrevne navne.
Bemærkninger Papiret stammer fra Nationalbankens restoplag af seddelpapir til 1 rbd. sedlen, DOP 63.
Dette er grunden til, at Fr.VI's monogram optræder her, 9 år efter kongens død.
Sedlerne bærer et hoved-nr. til brug ved lodtrækningen om hvilke sedler, der skal indløses først.
Se bemærkningerne til DOP 63.
I KM findes et eksemplar af en kobberplade til underbunden på DOP 73a, 73b og 73c. Ligeledes findes et eksemplar af en zinkkliché til det venstre felt til samme sedler.

DOP 73a

 


DOP 73b

Creditbeviis for 5 Rbd. 1850

FINANS-HOVEDKASSEN; Kreditbevis 1850
Udstedt i henhold til krigsskatteloven af 15. maj 1850.
Forrentet fra 11. juni 1850.
Indløst efter lodtrækning.
Inddraget -
Format 174 x 108 mm.
Forside Figur 73a.
Underbunden trykt med blåt bogtryk.
Underbunden er identisk med den, der er beskrevet for Kreditbevis for 5 Rigsbankdaler 1848, DOP 73a.
Hoved- og tekstplade er trykt med sort bogtryk.
Sedlen er omgivet af en mæander-T-bort.
Sedlens disponering og klichéer er identiske med dem, der er beskrevet for DOP 73a.
For oven mellem de guillocherede felter "Hoved-Nr .." med trykt nummer. For neden til venstre "Löbe-No".
I midten Tekst 8.
For oven til højre, 8-kantet rødt håndstempel, se Tekst 8, side 358.
Bagside Blank
Papir Tyndt hvidt.
Vandmærke Figur 73b. Lyse karakterer.
F VI's kronede monogram i krans. Herunder adskilt "Een / Rbdlr".
Tryk Underbunden bogtryk.
Hoved- og tekstplade trykt i bogtryk med løse klichéer.
Blindstempler Til venstre i vilkårlig højde kongens kronede monogram i bort.
Til højre i vilkårlig højde -i midten monogram "CS" og rundtgående udenom mellem 2 ringe "CONTROL STEMPEL".
Seriebetegnelse Trykt hoved-nr.
Nummer Håndskrevet løbe-nr.
Underskrift 3 håndskrevne navne.
Bemærkninger Se DOP 73a.

 


DOP 73c

Creditbeviis for 5 Rbd. 1851

FINANS-HOVEDKASSEN; Kreditbevis 1851
Udstedt i henhold til krigsskatteloven af 27. januar 1851.
Forrentet fra 11. december 1850.
Indløst efter lodtrækning.
Inddraget -
Format 174 x 108 mm.
Forside Figur 74a.
Opbygning og farve identisk med kreditbevis for 5 rigsbankdaler 1850, DOP 73b. I midten Tekst 8.
8-kantet håndstempel udeladt.
Bagside Blank
Papir Tyndt hvidt.
Vandmærke Figur 74b. Lyse karakterer.
F VI's kronede monogram i krans. Herunder adskilt "Een / Rbdlr".
Tryk Underbunden bogtryk.
Hoved- og tekstplade trykt i bogtryk med løse klichéer.
Blindstempler Til venstre i vilkårlig højde kongens kronede monogram i bort.
Til højre i vilkårlig højde -i midten monogram "CS" og rundtgående udenom mellem 2 ringe "CONTROL STEMPEL".
Seriebetegnelse Trykt hoved-nr.
Nummer Håndskrevet løbe-nr.
Underskrift 3 håndskrevne navne.
Bemærkninger Se DOP 73a.

DOP 73c

 


DOP 74

Creditbeviis for 50 Rbd.

Kreditbeviset kendes ikke i dag.
Det må antages at have haft indhold svarende til DOP 73 med ændret nominal.

 


DOP 75

Creditbeviis for 100 Rbd.

Kreditbeviset kendes ikke i dag.
Det må antages at have haft indhold svarende til DOP 73 med ændret nominal.
Bemærkninger I KM findes en zinkkliché svarende til den øverste eliptiske kliché i DOP 73a, b og c, men med elliptisk talfelt med "100". Endvidere findes i KM en kliché, der er identisk med den venstre lodrette grotesk på 100 rigsbankdaler 1813 og 1819, DOP 62 og DOP 67, med den ændring, at kabinetsvåbenet er fjernet og erstattet med "CREDIT BEVIIS" i 2 linier.

 


DOP 76

Creditbeviis paa 20 Rdlr. 1864

DEN DANSKE REGERING; Kreditbevis 1864
Udstedt i henhold til lov af 26. august 1864.
Indløst senest 31. december 1866.
Format 190 x 110 mm.
Forside Figur 75a.
Underbunden er trykt med blåt kobbertryk. Den er udført som krydsende, bølgede linier. Der er ikke udsparet for hovedpladens dekorationer.
Hovedpladen er trykt med sort bogtryk. Hovedfeltet, den venstre halvdel af beviset, er dobbelt indrammet. Den indre ramme er forsiret i hjørnerne. For oven "Litr. C Nr." og vandret linieret nummerfelt. Under teksten til venstre "Finantsministeren" og til højre "Statsgjældsdirecteuren". Herunder til venstre "Contr." og til højre "Not.". 2 underskrifter er trykt med hovedpladen.
Talonfeltet, der fylder den højre halvdel af beviset, er inddelt i 4 ens taloner, der er dobbelt indrammet.
For oven et bladmønster, hvori cirkulært felt med "20" i lys relieftegning på vandret linieret bund. Over teksten, som står lodret, står "Litr. C Nr.". Alle taloner-har underskrift trykt med hovedpladen.
Hovedfelt og taloner er i øvrigt udfyldt med Tekst 9.
Bagside Figur 75b. Sort bogtryk.
Rentetabel til højre. Tekst 9.
Papir Tyndt hvidt papir fra Nationalbankens beholdninger.
Vandmærke Figur 75c.
Som DOP 87, figur 86c.
Tryk Forside: Hovedplade bogtryk. Underbund kobbertryk.
Bagside: bogtryk.
Nummer "Litr. C Nr." Håndskrevet nummer øverst på selve beviset samt på hver af kuponerne.
Underskrift På hovedfeltet 2 trykte underskrifter, finansminister Chr. David og statsgældsdirektør Schovelin.
På taloner trykt underskrift, J. A. Hasselberg.
På hovedfeltet 2 håndskrevne navne for "Contr." og "Not.".
Bemærkninger Sedlerne blev trykt i Nationalbankens seddeltrykkeri på bankens papir til 10 rdlr.sedlen fra 1860, DOP 87.
Se bemærkningerne til DOP 77.
Samme type underbund som for 5 rigsbankdaler 1835, DOP 68.

 


DOP 77

Creditbeviis paa 50 Rdlr. 1864

DEN DANSKE REGERING; Kreditbevis 1864
Udstedt i henhold til lov af 26. august 1864.
Indløst senest 31. december 1866.
Format 190 x 110 mm.
Forside Figur 76a.
Underbunden er trykt med gult kobbertryk, i øvrigt som DOP 76.
Hovedpladen er trykt med sort bogtryk.
Hovedfeltet, den venstre halvdel af beviset, er dobbelt indrammet. Den indre ramme går foroven over i et bladmønster, der udfylder kørnerne for oven. Heri "50" i lys relieftegning. I midten for oven et tegnet skilt med sømprikker, hvorpå på vandret liniering står "Litr. B Nr.". Den fremhævede pålydende værdi står ligeledes på et tegnet skilt med sømprikker med vandret liniering og i lys reliefskrift. I øvrigt er hovedfeltet opbygget som DOP 76. Tekst 9.
Talonerne er opbygget som DOP 76, blot med "50" og "Litr. B Nr.". Tekst 9.
Bagside Figur 76b. Sort bogtryk.
Rentetabel til højre. Tekst 9.
Papir Tyndt hvidt papir fra Nationalbankens beholdninger.
Vandmærke Figur 76c.
Som DOP 87, figur 86c.
Tryk Forside: Hovedplade bogtryk. Underbund kobbertryk.
Bagside: bogtryk.
Nummer "Litr. B Nr." Håndskrevet nummer øverst på selve beviset samt på hver af kuponerne.
Underskrift Som DOP 76.
Bemærkninger Ang. papiret se bemærkningerne til DOP 76.
I modsætning til 20 og 100 rdlr. sedlerne, der kun foreligger som blanketter (figur 75a og 77a), er den på figur 76a viste 50 rdlr. seddel gjort færdig med udfyldt nummerrubrik (nr. 15335) og med underskrifter for notering og contranotering. Sedlens nummer er påført de 4 kuponer.

 


DOP 78

Creditbeviis paa 100 Rdlr. 1864

DEN DANSKE REGERING; Kreditbevis 1864
Udstedt i henhold til lov af 26. august 1864.
Indløst senest 31. december 1866.
Format 190 x 110 mm.
Forside Figur 77a.
Beviset er opbygget identisk med DOP 77 med orangerød underbund samt "Litr. A Nr." og "100".
Tekst 9.
Bagside Figur 77b. Sort bogtryk.
Rentetabel til højre. Tekst 9.
Papir Tyndt hvidt papir fra Nationalbankens beholdninger.
Vandmærke Figur 77c.
Som DOP 87, figur 86c.
Tryk Forside: Hovedplade bogtryk. Underbund kobbertryk.
Bagside: bogtryk.
Nummer "Litr. A Nr." Håndskrevet nummer øverst på selve beviset samt på hver af kuponerne.
Underskrift Som DOP 76.
Bemærkninger Se DOP 76 og DOP 77.

 


DOP 79

Creditbeviis paa 20 Rdlr. 1866

DEN DANSKE REGERING; Kreditbevis 1866
Udstedt i henhold til lov af 27. marts 1866.
Indløst senest 31. december 1868.
Forside Figur 78.
Beviset er i farve og opbygning identisk med DOP 76.
Tekst 9.
Bagside Identisk med DOP 76.
Tekst 9.
Underskrift 2 trykte underskrifter, finansminister Chr. Fonnesbech og statsgældsdirektør Schovelin.
I øvrigt som DOP 76.
Bemærkninger Beviset er i øvrigt identisk med DOP 76.

 


DOP 80

Creditbeviis paa 50 Rdlr. 1866

DEN DANSKE REGERING; Kreditbevis 1866
Udstedt i henhold til lov af 27. marts 1866.
Indløst senest 31. december 1868.
Forside Figur 79.
Beviset er i farve og opbygning identisk med DOP 77.
Tekst 9.
Bagside Identisk med DOP 76.
Tekst 9.
Underskrift 2 trykte underskrifter, finansminister Chr. Fonnesbech og statsgældsdirektør Schovelin.
I øvrigt som DOP 76.
Bemærkninger Beviset er i øvrigt identisk med DOP 77.

 


DOP 81

Creditbeviis paa 100 Rdlr. 1866

DEN DANSKE REGERING; Kreditbevis 1866
Udstedt i henhold til lov af 27. marts 1866.
Indløst senest 31. december 1868.
Forside Figur 80.
Beviset er i farve og opbygning identisk med DOP 78.
Tekst 9.
Bagside Identisk med DOP 78.
Tekst 9.
Underskrift 2 trykte underskrifter, finansminister Chr. Fonnesbech og statsgældsdirektør Schovelin.
I øvrigt som DOP 76.
Bemærkninger Beviset er i øvrigt identisk med DOP 78.

 


DOP 82

Creditbeviis paa 500 Rdlr. 1866

DEN DANSKE REGERING; Kreditbevis 1866
Udstedt i henhold til lov af 27. marts 1866.
Indløst senest 31. december 1868.
Format 190 x 110 mm.
Forside Figur 81a.
Beviset er opbygget identisk med DOP 77 med grøn underbund samt "Litr. D Nr." og "500".
Tekst 9.
Bagside Figur 81b. Sort bogtryk.
Rentetabel til højre. Tekst 9.
Papir Tyndt hvidt papir fra Nationalbankens beholdninger.
Vandmærke Figur 81c.
Som DOP 87, figur 86c.
Tryk Forside: Hovedplade bogtryk. Underbund kobbertryk.
Bagside: bogtryk.
Nummer "Litr. D Nr." Håndskrevet nummer øverst på selve beviset samt på hver af kuponerne.
Underskrift 2 trykte underskrifter, finansminister Chr. Fonnesbech og statsgældsdirektør Schovelin.
I øvrigt som DOP 76.
Bemærkninger Se DOP 76 og DOP 77.

 


DOP 83

Creditbevis paa 50 Rdlr. 1870

FINANSMINISTEREN; Kreditbevis 1870
Udstedt i henhold til foreløbig lov af 1. august 1870.
Indløst senest 31. december 1872.
Format 190 x 110 mm.
Forside Figur 82a.
Underbunden er trykt i gult kobbertryk. Såvel hovedfeltet, den venstre halvdel, som talonerne, den højre halvdel, er indrammet med en kraftig streg. De 4 taloner er adskilte med 2 tyndere streger.
I hovedfeltet står med hvide karakterer som reliefskrift i 3 linier "CREDITBEVIS / paa / 50 Rdlr.".
I talonerne står i en rektangulær dobbelt ramme, lodret, forfaldsdagen, (8) af Tekst 9.
Resten af hovedfeltet og talonerne er udfyldt med fine, skrå streger, der danner et mønster af kvadrater på spidsen.
Hovedpladen er trykt i sort bogtryk.
Hovedfeltet er indrammet af dobbelte linier med hjørnedekorationer. For oven "Litr. C Nr." og vandret linieret nummerfelt. Under teksten til venstre "Finantsministeren" og til højre "Statsgjældsdirecteuren". Herunder i midten "Not.".
2 underskrifter trykt med hovedpladen.
På de 4 taloner står teksten lodret. Over den står "Litr. C Nr.". Alle taloner har underskrift trykt med hovedpladen.
Hovedfelt og taloner er i øvrigt udfyldt med Tekst 9.
Bagside Figur 82b. Sort bogtryk.
Rentetabel til højre. Tekst 9.
Papir Meget tyndt hvidt.
Vandmærke Figur 82c.
Som DOP 70, figur 69c.
Tryk Sort bogtryk.
Nummer "Litr. C Nr." Håndskrevet nummer øverst på selve beviset samt på hver af kuponerne.
Underskrift På hovedfeltet 2 trykte underskrifter, finansminister Fenger og statsgældsdirektør Schovelin.
På taloner trykt underskrift, J. A. Hasselberg.
På hovedfeltet håndskrevent navn for "Not.".
Bemærkninger Papiret stammer fra Nationalbankens restoplag af papir til 20 rbd. sedlen, DOP 70.
Vandmærke F VII's monogram.

 


DOP 84

Creditbevis paa 100 Rdlr. 1870

FINANSMINISTEREN; Kreditbevis 1870
Forside Figur 83.
Rød.
Bagside Se figur 77b.
Hvid. Blank, bortset fra rentetabellen.
I øvrigt som DOP 83.

 


DOP 85

Creditbevis paa 500 Rdlr. 1870

FINANSMINISTEREN; Kreditbevis 1870
Forside Figur 84.
Grøn.
Bagside Se figur 81b.
Hvid. Blank, bortset fra rentetabellen.
I øvrigt som DOP 83.

 


DOP 86

5 Rdlr. 1863

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Nye rigsdalersedler 1860-1873
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 22. august 1863.
Sat i omløb 1863
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 178 x 109 mm.
Forside Figur 85a. Blå/sort.
Underbunden er udført i blåt bogtryk.
En 3-delt ramme deler sedlen i 2 smallere sidefelter og et midtfelt. I dette danner et rektangulært felt med svalehaler baggrund for sedlens tekst. Feltet har hvide, vandrette bølgelinier, og midt i det står ved hjælp af lodret skravering "FEM" i en lysere tone.
Hovedpladen er holdt i sort kobbertryk.
De 2 sidefelter indrammes af 3-dobbelte linier. De er symmetriske med en baggrund af tætte bølgelinier, der som skyggevirkning omkring dekorationerne fortættes i lige linier. I midten en cirkulær medaillon fra kant til kant med en baggrund af cirkellinier. Venstre medaillon viser buste af Neptun i halvprofil til højre med trefork og højre medaillon buste af Ceres i halvprofil til venstre. Over og under disse "5" i mindre medaillonfelter og en arabeskudfyldning. På treforkens skaft skrevet "BATZ".
Midtfeltet er også indrammet af 3 linier og lidt længere inde af hjørnedekorationer, forbundet med linier. Baggrunden er elliptiske linier, centreret om tekstfeltet, som der er udsparet for. Over dette står i samme bueføring "FEM RIGSDALER", og for neden er der et rektangulært, vandret nummerfelt med lodret liniering.
Tekstpladen er trykt i sort bogtryk med Tekst 6.
Bagside Blank.
Tegnet af professor Henrik Olrik.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Som figur 85c. Lyse karakterer.
Inden for sedlens rand en linie, der følger denne. For oven "NATIONALBANKEN" og for neden "I KJØBENHAVN". I midtfeltet en dobbelt, bølget, rektangulær liniering, indenfor hvilken der i konturstreg i 2 linier står "NATIONAL / BANKEN".
Tryk Underbund blåt bogtryk. Hovedplade sort kobbertryk. Tekstplade sort bogtryk.
Blindstempel På forsiden til venstre et sammenslynget "NB" omgivet af en krans og til højre kongerigets og hertugdømmernes våben med overskriften "NATIONALBANKEN", det hele omgivet med en krans.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 2 håndskrevne navne.
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1863.
Bemærkninger Figur 85b viser papirformen med påhæftede mønstre til vandmærket. Se også DOP 88. "BATZ" er signaturen for kobberstikkeren Chr. P. Batz (1820-1890), der har stukket hovedpladen. Jævnfør DOP 87 og DOP 94.

 


DOP 87

10 Rdlr. 1860

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; Nye rigsdalersedler 1860-1873
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 25. september 1860.
Sat i omløb 1860
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 182 x 111 mm.
Forside Figur 86a.
Underbunden er et gult, kobbertrykt, guillocheret, rektangulært felt i sedlens midtparti, ovenpå hvilket sedlens tekst er trykt. Mønsteret er ellipser, centreret om sedlens midte med større tæthed udad. Ellipselinierne er bølgede, således at der dannes indtryk af et spiralformet mønster. Underbunden ligger frit inden for hovedpladens ramme, så der er en hvid kant der imellem, bortset fra i midten for oven og for neden, hvor rammens felter skyder ind over underbunden uden, at der er udsparet i denne.
Hoved- og tekstpladen er udført i brunt bogtryk.
Den består af en ramme med indramning af akantusstængler med rosetter.
Siderammerne er symmetriske med baggrund af tæt vandret liniering. I midten en medailion med "X" i relieftegning på mørk bund. Omkring medailonen snor sig slanger og en palmette, der over og under har ranker, der ender i henholdsvis ørne- og hanehoveder.
Over- og underrammerne har ud mod sedlens kant en fri bort af palmetter, akantusblade og kammuslingeskaller. I overrammen midt for en medaillon med "10" i relieftegning på mørk bund, omgivet af ramme. Herunder en løvkrans og for oven en arabesk, der for siderne af medailionen ender i hane- og ørnehoveder. På de 2 sider står i skreven relieftegning "NATIONALBANKEN" og "I KIØBENHAVN".
I underrammens midtfelt står på vandret liniering "No" i relieftegning. I prikken under o'et står i mikroskrift "BATZ". Feltet er omgivet af en arabesk med et løvehoved en face i midten. Felterne ved siden består af stiliserede bølgekamme og kammuslingeskaller.
I underbundens felt står Tekst 6. "TI RIGSDALER" er skrevet i dobbeltliniet konturskrift og udfyldt med vandrette dobbeltlinier mellem cirkler, hvori der står "10".
Bagside Figur 86b. Brunt kobbertryk.
Baggrunden er en centreret, elliptisk liniering. Uden for midtfeltet er de elliptiske linier bølgede, så de danner et harlekinmønster og giver indtryk af en spiralformet linieføring.
I midtfeltet det store rigsvåben på konsol med 2 vildmænd som skjoldholdere omgivet af 2 løver. Til venstre "Not:", i midten for neden "Rgstr:" og til højre "Cntr:not:".
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Som figur 86c. Lyse karakterer.
I sedlens midtfelt er anbragt en række vandret løbende bølgelinier. Mellem de 2 øverste "NATIONALBANKEN". Under dem til venstre, monogram "NB" og til højre "10Rd".
Tryk Underbund kobbertryk. Hoved- og tekstplade bogtryk.
Blindstempler Til venstre "NB" i monogram omgivet af en krans, og til højre kongerigets og hertugdømmernes våben med overskriften "NATIONALBANKEN", det hele omgivet af en krans.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift På forsiden 2 navne. På bagsiden påtegning om notering, registrering og contranotering.
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1860.
Bemærkninger Navnet "Batz" repræsenterer kobberstikkeren og medailløren Philip Christian Batz. Han har i hvert fald udført bogtrykpladen til forsidens ramme, Jævnfør DOP 86 og DOP 94.

 


DOP 88

5 Rdlr. 1872

NATIONALBANKEN I KJØBENHAVN; Nye rigsdalersedler 1860-1873
Som DOP 86, men med ændringer i vandmærke, blindstempler, årstal og nummer.
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 9. december 1871.
Sat i omløb 1872
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 178 x 109 mm.
Forside Figur 85a.
Underbunden er udført i blåt bogtryk.
En 3-delt ramme deler sedlen i 2 smallere sidefelter og et midtfelt. I dette danner et rektangulært felt med svalehaler baggrund for sedlens tekst. Feltet har hvide, vandrette bølgelinier, og midt i det står ved hjælp af lodret skravering "FEM" i en lysere tone.
Hovedpladen er holdt i sort kobbertryk.
De 2 sidefelter indrammes af 3-dobbelte linier. De er symmetriske med en baggrund af tætte bølgelinier, der som skyggevirkning omkring dekorationerne fortættes i lige linier. I midten en cirkulær medaillon fra kant til kant med en baggrund af cirkellinier. Venstre medaillon viser buste af Neptun i halvprofil til højre med trefork og højre medaillon buste af Ceres i halvprofil til venstre. Over og under disse "5" i mindre medailionfelter og en arabeskudfyldning. På treforkens skaft skrevet "BATZ".
Midtfeltet er også indrammet af 3 linier og lidt længere inde af hjørnedekorationer, forbundet med linier. Baggrunden er elliptiske linier, centreret om tekstfeltet, som der er udsparet for. Over dette står i samme bueføring "FEM RIGSDALER", og for neden er der et rektangulært, vandret nummerfelt med lodret liniering.
Tekstpladen er trykt i sort bogtryk med Tekst 6.
Bagside Blank.
Tegnet af professor Henrik Olrik.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Figur 87.1c.
I mørke karakterer er i sedlens midtfelt anbragt 2 rækker vandret løbende bølgelinier. Over den øverste række står i samme bredde "NATIONALBANKEN", og mellem rækkerne står til venstre og højre, liggende "5".
I lyse karakterer står forneden "I KJØBENHAVN", men noget smallere, så der er bølgelinier på siderne.
Tryk Forside: Underbund blåt bogtryk. Hovedplade sort kobbertryk. Tekstplade sort bogtryk.
Blindstempler Ingen.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 håndskrevne navne.
Kendte årstal 1872 og 1873. CTJ angiver tillige 1874.
Bemærkninger Den viste blanke bagside, figur 87.1b, har følgende påtegning: "Denne Seddel tilhører Seddelfagets Seddelsamling og er indbefattet i det i Bogen over tilintetgjorte Sedler den 15 Septbr. 1908 nævnte Beløb af indkaldte Sedler paa 100 Kroner. V. Lange". Påtegningen viser, at seddelfaget allerede dengang havde interesse for at anlægge en seddelsamling.
Se også bemærkninger til DOP 86.

DOP 88

 


DOP 89

10 Rdlr. 1872

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; Nye rigsdalersedler 1860-1873
Som DOP 87, men med ændringer i blindstempler, påtegningsunderskrifter, årstal og nummer.
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 19. juli 1872.
Sat i omløb -
Indkaldt i henhold til kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 182 x 111 mm.
Forside Figur 87.2a.
Underbunden er et gult, kobbertrykt, guillocheret, rektangulært felt i sedlens midtparti, ovenpå hvilket sedlens tekst er trykt. Mønsteret er ellipser, centreret om sedlens midte med større tæthed udad. Ellipselinierne er bølgede, således at der dannes indtryk af et spiralformet mønster. Underbunden ligger frit inden for hovedpladens ramme, så der er en hvid kant der imellem, bortset fra i midten for oven og for neden, hvor rammens felter skyder ind over underbunden uden, at der er udsparet i denne.
Hoved- og tekstpladen er udført i brunt bogtryk.
Den består af en ramme med indramning af akantusstængler med rosetter.
Siderammerne er symmetriske med baggrund af tæt vandret liniering. I midten en medaillon med "X" i relieftegning på mørk bund. Omkring medailonen snor sig slanger og en palmette, der over og under har ranker, der ender i henholdsvis ørne- og hanehoveder.
Over- og underrammerne har ud mod sedlens kant en fri bort af palmetter, akantusblade og kammuslingeskaller. I overrammen midt for en medaillon med "10" i relieftegning på mørk bund, omgivet af ramme. Herunder en løvkrans og for oven en arabesk, der for siderne af medaillonen ender i hane- og ørnehoveder. På de 2 sider står i skreven relieftegning "NATIONALBANKEN" og "I KIØBENHAVN".
I underrammens midtfelt står på vandret liniering "No" i relieftegning. I prikken under o'et står i mikroskrift "BATZ". Feltet er omgivet af en arabesk -med et løvehoved en face i midten. Felterne ved siden består af stiliserede bølgekamme og kammuslingeskaller.
I undergrundens felt står Tekst 6. "TI RIGSDALER" er skrevet i dobbeltliniet konturskrift og udfyldt med vandrette dobbeltlinier mellem cirkler, hvori der står "10".
Bagside Figur 87.2b. Brunt kobbertryk.
Baggrunden er en centreret, elliptisk liniering. Uden for midtfeltet er de elliptiske linier bølgede, så de danner et harlekinmønster og giver indtryk af en spiralformet linieføring.
I midtfeltet det store rigsvåben på konsol med 2 vildmænd som skjoldholdere omgivet af 2 løver.
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Figur 87.2. Lyse karakterer.
I sedlens midtfelt er anbragt en række vandret løbende bølgelinier. Mellem de 2 øverste "NATIONALBANKEN". Under dem til venstre, monogram "NB" og til højre "10Rd".
Tryk Underbund kobbertryk. Hoved- og tekstplade bogtryk.
Blindstempler Ingen.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret, Sort tryk.
Underskrift 2 håndskrevne navne.
Kendte årstal 1872, 1873 og 1874.
Bemærkninger Navnet "Batz" repræsenterer kobberstikkeren og medailløren Philip Christian Batz. Han har i hvert fald udført bogtrykpladen til forsidens ramme, Jævnfør DOP 86 og DOP 94.

 


DOP 90

20 Rbd. 1851, ændret 1872

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; Nye rigsdalersedler 1860-1873
Som DOP 70, men med ændringer i blindstempler, påtegningsunderskrifter og nummer.
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 11. november 1872.
Sat i omløb 1872
Indkaldt iht. kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 183 x 109 mm.
Forside Figur 87.3a. Lysegrøn/sort.
Som underbund mellemgrøn kant og på hele hovedpladens område meget tæt liniering uden udsparinger for hovedpladens dekorationer.
Hovedpladen er udført i sort bogtryk. Sedlen omgives af en kraftig, flerdelt ramme, der yderst har en skyggebort af bladkarakter. Indenfor er der en stængelbort med akantusmønster og rosetter i hjørnerne og midt for siderne. For oven og for neden afbrydes borten på midten af de der værende felter. For oven i midten en oval medaillon med "20" i lyse karakterer på mørk, vandret linieret bund, omgivet af ramme og en rankebort. I siderne lyse karakterer på mørk, linieret bund, svulstigt, skråt skrevet "NATIONALBANKEN / I KIØBENHAVN".
Sidefelterne som grotesker med akantusmønster. Det venstre felt har fra oven, en merkurstav, en medailion med monogram "NB", et kornneg og en hjulplov. Det højre felt har en trefork, en medailion med monogram "NB", en bikube og en romersk skibsstævn.
Underrammen har i midten et nummerfelt med elliptisk liniering, hvori står »No«. I skråstregen på "N" står i mikroskrift "Wm FERSLEW". På hver side af feltet liggende løver og over dette en opbygning med en kammuslingeskal. Til siderne arabesker. Alt i lyse karakterer på mørk, linieret bund.
I sedlens midtfelt Tekst 6.
Bagside Figur 87.3b. Sort kobbertryk.
Baggrunden er en centreret, elliptisk liniering. Uden for midtfeltet er de elliptiske linier bølgede, så de danner et harlekinmønster og giver indtryk af en spiralformet linieføring.
I midtfeltet det store rigsvåben på konsol med 2 vildmænd som skjoldholdere omgivet af 2 løver.
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Som figur 69c. Lyse karakterer.
2 koncentriske halvcirkler med ornamenterede afslutninger. I midtfelt "20", imellem cirkler "RIGSBANKDALER". For neden til venstre kongens kronede monogram og til højre i monogram "NB". Se bemærkninger.
Tryk Forside: underbund kobbertryk, hovedplade bogtryk. Bagside: kobbertryk.
Blindstempler Ingen.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 håndskrevne navne.
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1851.
Bemærkninger Kobberpladen er stukket af Hofgraveur M. W. Ferslew. Se i øvrigt bemærkningerne til DOP 70.

 


DOP 91

50 Rbd. 1850, ændret 1870

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; Nye rigsdalersedler 1860-1873
Som DOP 71 men med ændringer i blindstempler, underskrifter og påtegningsunderskrifter.
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 25. juli 1870.
Sat i omløb 1870
Indkaldt iht. kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 180 x 109 mm.
Forside Figur 87.4a. Brun/sort.
Hovedpladen er trykt i brunt kobbertryk. En kraftig ramme er omgivet af 3 linier på alle sider og i inddelingerne. De 4 kvadratiske felter i de 4 hjørner har mørk baggrund. Løvkranse med forskelligt løv i hvert felt med et liljeblad i hjørnerne. Inden for kransene hoveder i profil. Til venstre mod højre, øverst Merkur, nederst Jupiter eller Neptun. Til højre mod venstre, øverst Minerva, nederst Ceres. I overrammen står på vatret bund med lyse karakterer "HALVTREDSINDSTYVE RIGSBANKDALER". Siderammerne er ensartede med ovalt medailionfelt i midten med "50" i lyse karakterer på krydsskraveret bund, omgivet af guillocheret bort. Felterne udfyldt af arabesker. Over medaillonerne ses slanger, og under ses til venstre ømehoveder og til højre hanehoveder. Underrammen er 3-delt med vandret linieret nummerfelt i midten med "No". De 2 andre felter er moirérede. I lyse karakterer står "NATIONALBANKEN / I KIØBENHAVN".
Feltet inden for rammen er vandret linieret. På underrammen er det store rigsvåben placeret med stående skjoldholdere og liggende løver.
Tekstpladen er trykt i sort bogtryk med Tekst 5.
Bagside Figur 87.4b. Brunt kobbertryk.
Graveringen er udført efter reliefmetoden med en tæt vandret liniering. Den ydre del, svarende til forsidens ramme, er udekoreret. Den indre del har i midten en medaillon med "50" i lys karakter i konturtegning, og med en perlebort.
Udenom en fri, symmetrisk, rektangulær løvdekoration. Se figur 143, side 281 og figur 144, side 282.
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Som figur 87.4c. Lyse karakterer.
Rammemønsteret er dannet af lige, parallelle streger, på siderne vandrette, der imellem lodrette. I feltet bølgede, vandrette linier, hvori står "NATIONALBANKEN". Derunder til venstre kongens kronede monogram, til højre i monogram "50rbd".
Tryk Hovedpladen er en kobbertryksplade. Teksten som bogtryk.
Blindstempler Ingen.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer Håndskrevet.
Underskrift 2 håndskrevne navne.
Årstal Alle sedlerne har årstallet 1834.
Bemærkninger Selv om denne seddel er trykt i 1870, har den bibeholdt Tekst 5, der i øvrigt blev brugt fra 1819 til 1835, før sølvindløselighedens genindførelse. Sedlen kendes ikke i dag. Se også DOP 71 og DOP 92.

 


DOP 92

50 Rbd. 1873

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; Nye rigsdalersedler 1860-1873
Som DOP 91, men med ændringer i værdibenævnelse, tekst, nummer og årstal.
Udstedt i henhold til kgl. kundgørelse af 21. marts 1873.
Sat i omløb 1873
Indkaldt iht. kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 180 x 109 mm.
Forside Figur 87.5a. Brun/sort.
Hovedpladen er trykt i brunt kobbertryk. En kraftig ramme er omgivet af 3 linier på alle sider og i inddelingerne. De 4 kvadratiske felter i de 4 hjørner har mørk baggrund. Løvkranse med forskelligt løv i hvert felt med et liljeblad i hjørnerne. Inden for kransene hoveder i profil. Til venstre mod højre, øverst Merkur, nederst Jupiter eller Neptun. Til højre mod venstre, øverst Minerva, nederst Ceres. I overrammen står på vatret bund med lyse karakterer "HALVTREDSINDSTYVE RIGSDALER". Siderammerne er ensartede med ovalt medaillonfelt i midten med "50" i lyse karakterer på krydsskraveret bund, omgivet af guillocheret bort. Felterne udfyldt af arabesker. Over medaillonerne ses slanger, og under ses til venstre ørnehoveder og til højre hanehoveder. Underrammen er 3-delt med vandret linieret nummerfelt i, midten. De 2 andre felter er moirérede. I lyse karakterer står "NATIONALBANKEN / I KIØBENHAVN".
Feltet inden for rammen er vandret linieret. På underrammen er det store rigsvåben placeret med stående skjoldholdere og liggende løver.
Tekstpladen er trykt i sort bogtryk med Tekst 6.
Bagside Figur 87.5b. Brunt kobbertryk.
Graveringen er udført efter reliefmetoden med en tæt vandret liniering. Den ydre del, svarende til forsidens ramme, er udekoreret. Den indre del har i midten en medaillon med "50" i lys karakter i konturtegning, og med en perlebort. Udenom en fri, symmetrisk, rektangulær løvdekoration. Se figur 143, side 281 og figur 144, side 282.
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Som figur 87.5c. Lyse karakterer.
Rammemønsteret er dannet af lige, parallelle streger, på siderne vandrette, der imellem lodrette. I feltet bølgede, vandrette linier, hvori står "NATIONALBANKEN". Derunder til venstre kongens kronede monogram, til højre i monogram "50Rbd".
Tryk Hovedpladen er en kobbertryksplade. Teksten som bogtryk.
Blindstempler Ingen.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 håndskrevne navne.
Kendte årstal 1873, 1874.

 


DOP 93

100 Rdlr. 1870

NATIONALBANKEN I KIØBENHAVN; Nye rigsdalersedler 1860-1873
Som DOP 72, men med ændringer i værdibenævnelse, detailler i tekst, blindstempler, nummer, underskrifter, påtegningsunderskrifter og årstal.
Udstedt iht. kgl. kundgørelse af 25. juli 1870.
Sat i omløb 1870
Indkaldt iht. kgl. kundgørelse af 25. april 1876.
Inddraget 31. december 1876.
Format 183 x 109 mm.
Forside Baggrunden er uden for midtfeltet tætte, vandrette linier. I midtfeltet symmetriske ellipsedele, der ligger tættere udad og med epicentre i højde med rigsvåbnet.
Rammen for oven har arabesker omkring medaillon med mæanderbort, hvori "100". For neden en rektangulær, 3-delt ramme med gentaget "EET HUNDREDE". I rammen "NATIONALBANKEN" til venstre og "I KIØBENHAVN" til højre. Nummerfelt i midten. Siderne består af grotesker med indramning af akantusstængler. Begge har fra oven, overflødighedshorn, medaillon med ægbort og løvehoveder. I den venstre vises fra oven, en hane, Merkurhoved i profil til højre, krans af frugter og blomster og merkurstav. I den højre vises fra oven, en ørn, Neptunhoved i profil til venstre, krans af søskaller og 3-fork med delfin.
I midtfeltet for neden det store rigsvåben, hvilende på rammen, omgivet af bølgekamme. Skjoldholdere siddende, til venstre Minerva med ugle, ægis og spyd, til højre Ceres med løve og kornneg.
I midtfeltet Tekst 6 i sort bogtryk. Figur 87.6a. Brunt kobbertryk.
Bagside Figur 87.6b. Brunt kobbertryk.
Trykpladen er udført ved reliefgravure med tætte vandrette linier. Mod kanten og midtfeltet staffer som ramme, udfyldt med arabesk. I midtfeltet i 2 linier "EET HUNDREDE / RIGSDALER".
Tegnet af professor Gustav F. Hetsch.
Papir Tykt hvidt.
Vandmærke Figur 87.6c. Lyse karakterer.
Rammemønster af lige, parallelle streger, på siderne vandrette, der imellem lodrette. I feltet bølgede, vandret løbende linier, hvori i 2 linier "NATIONALBANKEN / EET HUNDREDE".
Derunder til venstre kongens kronede monogram, til højre i monogram "Rbd".
Tryk For- og bagside kobbertryk. Teksten på forsiden bogtryk.
Blindstempler Ingen.
Seriebetegnelse Ingen.
Nummer 7-cifret. Sort tryk.
Underskrift 2 håndskrevne navne.
Kendte årstal 1873, 1874.
CTJ angiver tillige: 1870, 1871, 1872.

 

Fortsættes


Tilbage til Danmarks Pengesedler
Tilbage til Dansk Mønt