Haagendrupskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"20) Haagendrup, Holbo Herred, Sjælland. 1849. Med Undtagelse af 1 skaansk og nogle sjællandske Typer bestaar Fundet af vestdansk Mynt, hovedsaglig Ribe Mynter fra Erik Menved, 12 Typer med 342 Stkr. Desuden findes der nogle jydske og slesvigske Typer, deriblandt fra Christopher I to slesvigske Mynter af samme Typ, som altsaa have holdt sig i Omløb i omtrent 50 Aar. 7 Mynttyper vare tidligere ukjendte; cfr. Myntrækker: Erik Glipping, Sjælland Nr. 18; Slesvig Nr. 3; Erik Menved, Ribe Nr. 1, 8, 9, 12, 13. Foruden en Del forslidte og ubestemmelige danske Mynter forekomme 261 fremmede Mynter, navnlig engelske Sterlinge. Fundet har størst Lighed med Liliebjerg F., 8 fælles Typer, og med det noget yngre Spørring F., 14 Typer. Det maa utvivlsomt skyldes tilfældige Omstændigheder, at det indeholder saa overveiende vestlige Typer, eftersom det er nedlagt omtrent 1305, altsaa paa en Tid, da den sjællandske Mynt stod den jydske fuldt jevnsides i Værdi. Mynterne fandtes ved Pløining."


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt