KLIK for forstørrelse!

Mønter fra Dansk Vestindien

af Jørgen Sømod

Note fra Dansk Mønt: Nedenstående afhandling er en i vidt omfang revideret og ajourført version af forfatterens bog af samme navn, København 1980.

Jørgen Sømod understreger, at materialet stadig er under revision, således at ændringer kan og vil forekomme løbende.

 

Indholdsfortegnelse

   

Sømod

Dansk Mønt

Forord   Side 7 Nedenfor
Indledning   Side 9 Nedenfor
Christian VI 1730-1746 Side 11 Side I: 1730-1808
Frederik V 1746-1766 Side 13 Side I: 1730-1808
Christian VII 1766-1808 Side 16 Side I: 1730-1808
Frederik VI 1808-1839 Side 23 Side II: 1808-1917
Christian VIII 1839-1848 Side 25 Side II: 1808-1917
Frederik VII 1848-1863 Side 26 Side II: 1808-1917
  Kontramarkeringer Side 28 Side III: Kontramarkeringer
Side IIIa: Sømods artikel fra 1992 om falske kontramarkeringer
Christian IX 1863-1906 Side 58 Side II: 1808-1917
  Private mønttegn Side 59 Side IV: Private mønttegn
Frederik VIII 1906-1912 Side 80 Side II: 1808-1917
Christian X 1912-1917 Side 81 Side II: 1808-1917
Udmøntede summer   Side 85 Side V: Udmøntede summer
Vægt og lødighed   Side 87 Side VI: Vægt og lødighed
Love og forordninger   Side 89 Side VII: Love og forordninger
Kurser og møntenheder   Side 91 Side VIII: Kurser og møntenheder
Prøveafslag   Side 92 Side IX: Prøveafslag
Konkordans   Side 94 Side X: Konkordans
Noter   Side 100 Side XI: Noter
Litteraturfortegnelse   Side 103 Side XII: Litteraturfortegnelse og utrykte kilder
Utrykte kilder   Side 107 Side XII: Litteraturfortegnelse og utrykte kilder
Navneregister   Side 109 Udeladt
Stedregister   Side 111 Udeladt
Billedregister   Side 112 Udeladt

 

Forord

I virkeligheden var det tre uafhængige problemer, der fik mig til at skrive denne bog.

Spørgsmålet om en henførsel af de enkelte af Christian VII's mønter til et møntsted, mistanken om, at mange kontramarkeringer var falske og nysgerrighed om tokenudstedernes identitet. Undersøgelsen om tokenudstederne var en opfordring fra Axel Ernst i Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1954 s. 79-80.

Det viste sig snart, at der foruden disse tre opgaver var mange uløste gåder omkring Dansk Vestindiens møntvæsen. Jeg tror, de væsentligste spørgsmål nu er afklaret. På tryk har det vestindiske møntvæsen været udførligt behandlet af J. Wilcke i hans forskellige bøger. De punkter, som Wilcke har undersøgt til bunds, er her for at undgå gentagelser kun summarisk nævnt.

På dette sted skal jeg rette en tak til de mønthandlere og møntsamlere, som har været mig behjælpelige i mit arbejde. Overalt har jeg mødt en enestående imødekommenhed. Endvidere rettes en tak til embedsmændene ved Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, Frederiksborg Slot, Odense Museum, Det kongelige Bibliothek, Universitetsbibliothekets I. afd., Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, American Numismatic Society, Statens kontrol med ædle metaller og især Rigsarkivet for tålmodighed og hjælpsomhed.

Frederiksberg, november, 1980
Jørgen Sømod

Bortset fra et antal høflige anmeldelser fik bogen ved fremkomsten i Danmark i 1980 ingen videre modtagelse. Efter drastige prisnedsættelser fandt bogen dog alligevel vej til de private numismatiske biblioteker. Emnet var behandlet ud fra et dansk synspunkt og derfor var glæden så meget større, eftersom det danske publikum jo i første omgang havde vægret sig ved at anskaffe sig den, at fremmede specialister i caribisk numismatik til gengæld erhvervede sig bogen, anskaffede sig danske ordbøger, for at forstå indholdet og for derefter at indlede korrespondance med mig om de vigtige emner, som det danske publikum ganske havde overset. Det blev indledningen til en viderebearbejdelse af afsnittene om forfalskning af kontramarkeringer, hvilke viste sig at være af langt alvorligere karakter end forventet. Nærværende 2. udgave, der udelukkende er tænkt som en web-udgivelse, er for alle afsnittenes vedkommende blevet ajourført. Det oprindelige katalognummersystem er bibeholdt vel vidende, at opstillingen således ikke er ganske korrekt efter det aktuelle kendskab til emnet.

Frederiksberg, september 1999

Jørgen Sømod

 

Indledning

Allerede da de første vestindiske mønter blev præget, fandt de vej til såvel den kongelige samling, som til private samlinger. Af det 18. århundredes privatsamlinger, hvori der fandtes vestindiske mønter, skal nævnes biskop Peder Hersleb, blytækker P. P. Nygaard og Otto greve Thott til Gaunø.

Beskrivelsen af 1791 over den kongelige samling optog de vestindiske mønter på lige fod med de dansk-norske, og den tjente således indtil H. H. Schous Beskrivelse, som det gængse referenceværk.

Også i general Jørgensens beskrivelse fra 1888 kunne man blandt de øvrige mønter finde de vestindiske beskrevet. Jørgensen har beskrevet de mønter, han har kendt, men derudover har han ikke vist de vestindiske mønter nogen større interesse.

I H. H. Schous epokegørende beskrivelse, som blev baseret på hans samling af staniolaftryk af mønterne, blev de vestindiske mønter også opført blandt de øvrige mønter. En svaghed ved arbejdet viser sig ved beskrivelsen af randdekorationerne, som ikke blev gengivet i staniolaftrykkene. Man bemærker endvidere, at H. H. Schou ikke har taget hensyn til Vilhelm Bergsøes kontramarkerede mønter, der blev solgt i Amsterdam 1903, og som på daværende tidspunkt befandt sig i Baltimore.

Få år efter fremkom O. Blom Carlsens arbejde i The Numismatist. I det store og hele bygger arbejdet på trykte kilder. Som noget nyt beskrives lier de private tokens. Grundlaget for denne beskrivelse er først og fremmest indholdet i den kongelige samling, men også forskellige auktionskataloger benyttedes ved udarbejdelsen.

Omtrent samtidig udgives J. Wilckes forskellige arbejder. Det vestindiske møntvæsen omtales i særlige afsnit,

men for en møntinteresseret lider arbejderne af, at de mere er af nationaløkonomisk, end af mønthistorisk art. Et populært hæfte skrevet af Higgie bygger især på Blom Carlsens arbejde og på Rosholms samling; det indeholder intet væsentligt nyt og rummer tilmed flere vildførelser.

Hedes katalog bygger på Schous beskrivelse og på Blom Carlsens og Wilckes arbejder. Mønterne er separat katalogiseret, men synes noget stedmoderligt behandlet.

Herudover findes vestindiske mønter opført i de fleste auktions- og samlingskataloger over danske mønter samt i de moderne verdenskataloger. Sidstnævnte er dog af meget populær art, og består af sammendrag fra nyere publikationer.

Ovenstående indledning er skrevet i 1980, hvor det endnu ikke var erkendt, at forfalskning af kontramarkeringer allerede var påbegyndt i det nittende århundrede.

Fortsættes


Tilbage til Dansk Mønt