Thorupledskatten

Hauberg anfører om dette fund:

"13) Thorupled, Dronninglund Herred, Jylland. 1871. Fundets Betydning svækkes en Del ved dets mindre udprægede Karakter, idet de nørrejydske Mynttyper ikke ere saa overvejende stærkt tilstede, som det kunde ventes fra et saa nordligt Findested. Af de 26 Typer med 701 Stkr. ere kun 12 Typer med 73 Stkr. nørrejydske, næsten udelukkende fra Erik Glipping; formentlig kun 2 Typer med 9 Stkr. ere fra Erik Menved. Derimod findes en stor Mængde Ribe Mynter, 8 Typer med 568 Stkr., nogle faa sjællandske samt en Del slesvigske, deriblandt 48 Stkr. af samme Typ fra Christopher I. Fundet har flest Berøringspunkter med det sydlige Adelby F., idet 11 Typer ere fælles for dem begge. Det indeholdt 3 nye Typer; cfr. Myntrækker: Erik Glipping, Jylland Nr. 4; Ribe Nr. 9, 17. Dets yngste Mynt er fra omtrent 1288. Mynterne vare nedlagte under en stor Sten tæt ved en Langdysse; de vare indsvøbte i et tildels fortæret Skind og gjemte i en firkantet, 3-4 Tommer lang Trækasse, omkring hvilken der var sat 4 mindre Sten."

Danmarks middelalderlige skattefund (1992) daterer ligeledes fundet til ca. 1288.


Litteratur:


Tilbage til Fundlisten
Tilbage til Dansk Mønt