Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146

af P. Hauberg.

Indhold

I Romersk Mynttilførsel. Normannertogenes Indflydelse Side 7

Dansk Mønt

II Myntfund i Skandinavien, fra 8de Aarh. indtil 1146 Side 20 Side:
(Kap. I og II udeladt)
III Danmarks Mynthistorie indtil 1146 Side 35
IV Myntretten Side 61
V Myntsteder Side 67
VI Myntembedsmænd Side 80
VII Typer og Forbilleder Side 106
VIII Myntregning Side 143
IX Fund af dansk Mynt indtil 1146 Side 161 Udeladt
X Danske Mynttyper indtil Aar 1146 Side 183
Résumé: Histoire monétaire du Danemark jusqu'en 1146 Side 235 Noter

Det var oprindelig min Tanke, at nærværende Arbejde skulde have omfattet Tiden indtil Valdemar Sejers Død, Aar 1241, og sluttet sig til en tidligere Afhandling i "Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie" 1884, om vore saakaldte "Borgerkrigsmynter". Under Udarbejdelsen viste det sig imidlertid, at det vilde være rigtigere ikke at medtage Aarhundredet efter Erik Lams Regjering, men at afslutte med Aar 1146. Landets Myntvæsen kommer nemlig ved den Tid ind i en ny Periode, og Forholdene, saavel hvad Mynterne som Fundene angaar, blive anderledes end tidligere, hvilket medfører, at Materialet bliver væsentlig forskjelligt fra den ældre Periodes og af den Grund vil fordre en anden Plan end den, der her er fulgt.

Over de i det Følgende behandlede, tidlige Perioder spreder Historien kun et sparsomt Lys for vort Myntvæsens Vedkommende. Men selv om vi maa hente vor Kundskab om næsten alle Enkeltheder i dets Udvikling fra Fundene og Mynterne, maa de numismatiske Forhold dog bestandig betragtes mod den Baggrund, som dannes af de historiske kjendsgjerninger, og ved Undersøgelsen maa der overalt, hvor det er muligt, tages Hensyn til disse. Det, paa Grund af Numismatikens flersidige Natur, uensartede Stof har saaledes maattet tilvejebringes, dels gjennern historiske Studier, dels gjennem Undersøgelser af Myntfundene og selve Mynterne; det samler sig i Slutningen af Arbejdet i en, saavidt muligt, kronologisk ordnet Beskrivelse af vore kjendte Mynttyper, grupperede efter de forskjellige Myntsteder. I dette Afsnit har jeg søgt at gjennemføre en hidtil manglende Ordning af vore Mynter i deres Rækkefølge, saaledes som denne paa Grundlag af det forhaandenværende Materiale kan antages at have været - for de forvirrede Mynttypers Vedkommende dog ofte kun efter et subjektivt Skjøn. Dette sidste Afsnit skiller sig væsentlig ud fra de tidligere ved at have en mere praktisk Bestemmelse, idet det tilsigter at kunne benyttes ved Ordningen af vore offentlige og private Myntsamlinger.

Fra forskjellige Sider har jeg modtaget Oplysninger og Bidrag til det her benyttede Materiale, dels fra private, Samlere, som besidde Mynter af Interesse, dels fra Embedsmændene ved de offentlige Myntsamlinger i Broderrigerne. For den saaledes ydede værdifulde Støtte bringer jeg herved min Tak. Særlig rigt Udbytte have Undersøgelserne givet i Stockholm, hvor Myntsamlingen og dens Arkiv ved Rigsantikvar H. Hildebrands Velvillie har staaet aabent for mig, og enhver ønsket Vejledning er blevet givet.

Ligeledes takker jeg Prof. Joh. Steenstrup og Prof. Kr. Erslev for den velvillige Interesse, de have vist dette Arbejde ved at støtte dets Fremkomst, og for de Oplysninger, hvormed de have bistaaet mig.

Endelig bringer jeg Direktionen for den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse min ærbødige Tak for den Understøttelse, den har tilstaaet mig til dette Skrifts Udarbejdelse.

Frederiksberg, November 1900.

P. Hauberg.

(D. Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, historisk og filosofisk Afd. V. I.)


Tilbage til Dansk Mønt